Uchwała Nr XLIII/326/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewiec i Palędzie wzdłuż drogi powiatowej łączącej miejscowości Palędzie i Dopiewiec. 

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych w miejscowości Dopiewiec i Palędzie w granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały, stanowiącym jej integralną całość.

 

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała są działki o nr ewid. 294/7, 297, 303, 305/1, 305/2 oraz część działek o nr ewid. 294/8, 295,  296, 298, 301, 302, 304 położonych w Dopiewcu i działki o nr ewid.  255, 256 położonych w Palędziu w granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały, które zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo znajdują się w obszarze ciągu ekologicznego w części gruntów rolnych.  

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

 

Z wnioskiem o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewcu i Palędziu wystąpiono  celem ochrony występujących na przedmiotowym terenie gruntów rolnych oraz ograniczenia zabudowy mieszkaniowej na terenach rolniczych. Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.