Uchwała Nr XLIII/327/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, działka nr ewid. 201. 

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów gruntów rolnych w miejscowości Gołuski w granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały, stanowiącym jej integralną całość.

 

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała jest działka o nr ewid. 201 położona w miejscowości Gołuski o powierzchni ok. 2,42 ha która zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo znajduje się w obszarze gruntów rolnych.  

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 201 w Gołuskach wystąpił Wójt Gminy celem ochrony gruntów rolnych oraz ochrony zabudowy mieszkaniowej przed wpływem trasy ekspresowej S-11. Opracowywany plan miejscowy jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.