Uchwała Nr XLIII/323/09

                                                                  Rady Gminy Dopiewo

                                                                  z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Gminie Stęszew w kwocie 6.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania w 2010 r. znajdującego się na obszarze Gminy Stęszew terenu wokół „Źródełka Żarnowiec”.

§ 2. 1. Jednostką realizującą zadanie będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie.

§ 3. Szczegółowe zasady współpracy i finansowania w zakresie realizacji zadania określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminami Buk, Stęszew i Dopiewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.