Uchwała Nr XLIII/324/09

                                                         Rady Gminy Dopiewo

                                                         z dnia 29 grudnia 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2010 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1.      Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy w wysokości 55.781.270 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.      Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1)     dochody bieżące w wysokości 47.026.690 zł;

2)     dochody majątkowe w wysokości 8.754.580 zł.

§ 2. 

1.      Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 66.685.366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.      Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1)     wydatki bieżące w wysokości 34.926.416 zł;

2)     wydatki majątkowe w wysokości 31.758.950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3.      Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.904.096 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych.

§ 3. 

1.      Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 190.000 zł.

2.      Określa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani w wysokości 190.000 zł.

§ 4. 

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami w wysokości 2.706.845 zł.

§ 5. 

W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

1)     dochody w wysokości 150.000 zł;

2)     wydatki w wysokości 2.474.900 zł.

§ 6. 

            W planie wydatków budżetu gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 753.077 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 

            Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5.

§ 8. 

1.      Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w wysokości 15.550.000 zł, z tego z tytułu pożyczek z WFOŚiGW na budowę:

1)     kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami w ulicach Ks.A. Majcherka, Wysokiej, Stawnej, i Akacjowej w miejscowości Dopiewo w wysokości  400.000 zł;

2)     kanalizacji sanitarnej w Dopiewie ul. Młyńska w wysokości 380.000 zł;

3)     sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągami tłocznymi w ulicy Sosnowej w miejscowości Zakrzewo w wysokości  550.000 zł;

4)     sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągami tłocznymi w ulicy Sosnowej w miejscowości Zakrzewo w wysokości  360.000 zł;

5)     kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo w Gminie Dopiewo w wysokości  1.000.000 zł.

2.       Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Gminy w wysokości 4.645.904 zł.

§ 9. 

Ustala się limit dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10.         

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z:

1)     budżetu Unii Europejskiej;

2)     niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

3)     innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11.         

1.      Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 185.000 zł.

2.      Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1.742.000 zł, w tym:

1)     na wydatki oświatowe w wysokości 300.000 zł;

2)     na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 10.000 zł;

3)     na wydatki majątkowe w wysokości 1.432.000 zł, w tym:

a)      47.000 zł na zadania inwestycyjne w miejscowości Skórzewo,

b)      350.000 zł na budowę ścieżek pieszo-rowerowych,

c)      300.000 zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,

d)     735.000 zł na pozostałe wydatki majątkowe.

§ 12.         

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 17.550.000 zł.

§ 13.         

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1)     na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 6;

2)     na finansowanie programów i projektów ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku nr 7;

3)     z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin płatności upływa w roku następnym.

§ 14.         

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2.000.000 zł;

2)     zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.;

3)     dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia;

4)     dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych do kwoty 200.000 zł w zakresie każdego zadania;

5)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie paragrafów 302, 401, 404, 411, 412 oraz wydatków majątkowych;

6)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

7)     lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku bankowego Gminy.

§ 15.         

Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16.         

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17.         

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.