Uchwała Nr IX/103/03

 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Szarotkowej dla działek nr ewid. 301/1, 310/22, do 310/25, 311/22 do 311/25, 313/3, 313/5,313/7 do 313/30, 313/32,do 313/42, 315/3 do 315/8, 31513 do 31540, 318/5 do 318/23, oraz część działek 313/45, 318/24.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. – o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 22.01.1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w następstwie realizacji uchwały Nr LII/471/02 Rady Gminy Dopiewo z 27 maja 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Szarotkowej, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział IPrzepisy ogólne

 § 1.

 1.      Uchwala się zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo w rejonie ul. Szarotkowej, zatwierdzonych uchwałami:

1)        Nr VI/34/94 Rady Gminy Dopiewo z 09.12.1994 r., (Dz. Urz. Wojew. Pozn. Nr 23, poz. 262 z 15.12.1994 r.,

2)        Nr XLII/346/01 Rady Gminy Dopiewo z 10.09.2001 r. (Dz. Urz. Wojew. Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2444 z 09.10.2001 r.) zwaną dalej planem.

2.      Plan, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na obszarach obejmujących działki o numerach ewidencyjnych 301/1, 310/22, do 310/25, 311/22 do 311/25, 313/3, 313/5,313/7 do 313/30, 313/32,do 313/42, 315/3 do 315/8, 31513 do 31540, 318/5 do 318/23, oraz część działek 313/45, 318/24, o powierzchni około 7,3937 ha, obręb Skórzewo.

3.      Granice obowiązywania planu określa rysunek zatytułowany „Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Skórzewo ul. Szarotkowa”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

 § 2.

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)       zieleni – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej – biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,

2)       nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację budynków pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą ulicy, za wyjątkiem kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych, które można realizować w tym obszarze,

3)       obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że frontowa ściana jednego z realizowanych na działce budynków lub jej wystający element, nie zależnie od kolejności realizacji, muszą być usytuowane bezpośrednio na tej linii, a pomiędzy tą linią a linią rozgraniczającą ulicy można lokalizować wyłącznie kontenerowe stacje transformatorowe, kontenerowe centrale telefoniczne, sieci infrastruktury technicznej oraz ścieżki rowerowe,

4)       wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy,

5)       nieuciążliwej działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, której oddziaływanie nie przenika na tereny nieruchomości należących do osób trzecich.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 Rozdział IIPrzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenyo różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

 § 4.

 Linie rozgraniczające terenów wyznaczonych niniejszym planem, symbole graficzne przeznaczenia terenów oraz liczba porządkowa terenów oznaczone są na rysunku planu.

 § 5.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem MU na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1)        można lokalizować budynki mieszkalne i przynależne tym budynkom obiekty gospodarczo-garażowe, obiekty małej architektury oraz budynki, w których jest prowadzona nieuciążliwa działalność gospodarcza w usługach z wyjątkiem: stacji benzynowych, stacji obsługi samochodów, obiektów napraw i sprzedaży sprzętu budowlanego i rolniczego, środków transportu lub innego sprzętu, którego naprawy generują hałas, hurtowni i magazynów oraz inwestycji związanych z używanymi elementami karoserii samochodowych,

2)        zakazuje się lokalizowania urządzeń to jest: urządzeń wyższych niż 50,0 m, urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz obiektów innych niż wymienione w pkt. 2.2, stanowiących przeszkodę lotniczą, bez ich uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.

Działalność usługowa może być prowadzona w budynku mieszkalnym poprzez wydzielenie części powierzchni tego budynku na cele usługowe (parter budynku) lub w odrębnym budynku usługowym.

3.      Obiekt przeznaczony na cele działalności gospodarczej w zakresie usług, o którym mowa w ust. 3, położony na terenach, o których mowa w ust. 1, nie może zajmować więcej niż 40% terenu przeznaczonego na cele zabudowy.

 § 6.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem GM na cele działalności gospodarczej oraz zabudowy mieszkaniowej.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować:

2.        budynki mieszkalne i przynależne tym budynkom obiekty gospodarczo-garażowe,

3.        budynki nieuciążliwej działalności gospodarczej, takie jak warsztaty produkcyjne, magazyny, obiekty socjalno-biurowe, hurtownie, sklepy, rzemieślnicze zakłady usługowe, których uciążliwość nie przenika na tereny stanowiące własność osób trzecich, z wyjątkiem: stacji benzynowych, stacji obsługi samochodów, obiektów napraw i sprzedaży sprzętu budowlanego i rolniczego, środków transportu lub innego sprzętu, którego naprawy generują hałas, i inwestycji związanych z używanymi elementami karoserii samochodowych.

4.        w zależności od potrzeb inwestycyjnych inwestora można lokalizować budynek mieszkalny.

3.      Obiekt przeznaczony na cele działalności gospodarczej, położony na terenach, o których mowa w ust. 1, nie może zajmować więcej niż 60% terenu przeznaczonego na cele zabudowy.

4.      Zakazuje się lokalizowania urządzeń to jest: urządzeń wyższych niż 50,0 m, urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne oraz obiektów innych niż wymienione w pkt. 2.2, stanowiących przeszkodę lotniczą, bez ich uzgodnienia z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu,

 § 7.

 

Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem EE na cele lokalizowania urządzeń elektroenergetycznych.

 § 8.

 Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem:

1/ KD – na cele budowy ulic dojazdowych,

2/ KL – na cele budowy ulicy lokalnej,

3/ KZ – na cele budowy ulicy zbiorczej.

 § 9.

 Zakazane jest lokalizowanie obiektów:

1)       szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska

2)       mieszkalnych wielorodzinnych,

3)       garaży na samochody ciężarowe o nośności powyżej 3,5 tony i ciężki sprzęt budowlano-montażowy.

 Rozdział III

Linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publicznewraz z urządzeniami pomocniczymi

 § 10.

 Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi ulic zakazuje się sytuowania innych obiektów niż sieci techniczne oraz urządzenia służące komunikacji.

 § 11.

 1.      Ustala się obsługę komunikacyjną terenu:

1)        z ulicy zbiorczej oznaczonej symbolem KZ,

2)        z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem KL

3)        z ulic dojazdowych oznaczonych symbolem KD,

2.       Ulice te są włączone w system obsługi komunikacyjnej miejscowych planów, które podlegają niniejszej zmianie.

 § 12.

 Ustala się dla ulic następujące szerokości w liniach rozgraniczających:

1)       dla ulic zbiorczej KZ i lokalnej KL – 20,0 m,

2)       dla ulic dojazdowych KD – 10,0 m,

3)       dla ciągów pieszo-jezdnych – 8,0 m.

§ 13.

 Ustala się dla ulic i ciągów pieszo-jezdnych wyposażenie w jezdnie i obustronne chodniki:

1)       dla ulic zbiorczych KZ i lokalnych KL – 7,0 m,

2)       dla ulic dojazdowych – 5,0 m,

 § 14.

 1.      Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

1)       od linii rozgraniczających ulic – 6,0 m,

2)       od skarpy rowu – 5,0 m,

3)       od linii energetycznej 15 KV – 7,5 m.

2.      Usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczających ulic i rowu oznaczono na rysunku.

 § 15.

 Ustala się możliwość prowadzenia dróg rowerowych i sieci infrastruktury technicznej oraz sytuowania kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą ulic a linią zabudowy.

 Rozdział IV
Ochrona dóbr kultury

 § 16.

 1.      W granicach planu występują tereny, na których znajdują się, objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury, zabytki archeologiczne.

2.      Inwestor przystępując do prac budowlanych na terenach, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do:

1)       zlecenia stałego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad całością prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych, celem sporządzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz skróconej dokumentacji naukowej tych partii obiektów, które ulegną nieuchronnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych,

2)       nawiązania kontaktu z Działem Ochrony Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, celem ustalenia sposobu realizacji warunków konserwatorskich, o których mowa w pkt 1.

3)       uzyskania pozwolenia na prace przy zabytku archeologicznym,

4)       powiadomienia Działu Zabytków Archeologicznych – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu o terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji,

5)       podania nazwy (nazwiska) wykonawcy w/w nadzoru archeologicznego.

3.      Przystąpienie do jakichkolwiek prac ziemnych na terenie zabytkowym bez zezwolenia konserwatorskiego podlega sankcjom karnym określonym w ustawie z 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 1999 r. poz. 1150 z także rygorom przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych, zawartych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (tekst jednolity Dz. U. nr 36 z 1991 r. poz. 191).

 § 17.

 W razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Rozdział VZasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejoraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

 § 18.

 1.      Ustala się wyposażenie terenu objętego planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

2.      Podłączenie do sieci następować będzie na warunkach wydanych przez ich dysponentów.

 § 19.

 Zasilanie w wodę nastąpi z gminnej sieci wodociągowej.

 § 20.

 Do czasu wybudowania w najbliższej drodze publicznej kanalizacji sanitarnej, ścieki można gromadzić w nieprzepuszczalnych zbiornikach na ścieki.

 § 21.

 1.      Wody deszczowe z dachów budynków na działkach budowlanych należy odprowadzać do gruntu, a z ulic do kanalizacji deszczowej.

2.      W obszarze działek budowlanych wydzielonych na terenach posiadających w podłożu grunty nieprzepuszczalne, a w związku z tym o podwyższonym okresowo zwierciadle wody, należy wykonać sieć drenarską, do której podłączone zostaną opaski drenarskie poszczególnych budynków.

 § 22.

 Utwardzanie dróg może nastąpić po uregulowaniu sposobu odprowadzania wód deszczowych.

 § 23.

 Zasilanie w energię elektryczną nastąpi z planowanych stacji transformatorowej ST 0,4/15 KV, podłączonych do istniejącej sieci 15 KV. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

 § 24.

 Zasilanie gazem nastąpi z gazociągu średniego ciśnienia Dn 250 stal poprzez wyprowadzenie z niego sieci rozdzielczej gazociągów niskiego ciśnienia o średnicy Dn 63 PE.

 § 25.

 Do ogrzewania zaleca się stosować paliwa płynne lub inne ekologiczne, nie powodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

 § 26.

 Gromadzenie odpadów bytowych odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy Dopiewo zasadami gospodarowania odpadami.

 § 27.

 1.      Po terenach objętych planem przepływają rowy melioracyjne szczegółowe o symbolach „Ju-5” i „Ju-C” oraz mogą występować urządzenia drenarskie pobudowane w okresie przedwojennym.

2.      Rowy, o których mowa w ust. 1 należy zachować jako rowy otwarte i zapewnić dostęp do nich celem ich utrzymania.

3.      W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami drenarskimi podziemnymi podczas wykonywania prac budowlanych, kolizję należy usunąć na drodze przełożenia urządzeń drenarskich poza obrys budynku.

 § 28.

 1.      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

2.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

3.      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

4.      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

Rozdział VILokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowyoraz urządzania terenu

 § 29.

 W obszarze działek budowlanych należy przeznaczyć na cele zieleni:

1)       na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU - 40% powierzchni działki,

2)       na terenach przeznaczonych na cele działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową GM – 20% powierzchni działki.

 § 30.

 Zabudowie budynkami podlegać może:

1)       na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej MU - 40 % powierzchni działki,

2)       na terenach przeznaczonych na cele działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową GM – 60% powierzchni działki.

3)       Na terenie 12GM dopuszcza się lokalizację budynków w granicy z działką 301/3.

 § 31.

 1.      Zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych innych niż z dachami stromymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 45o, z pokryciem ceramicznym lub innym o zbliżonej estetyce.

2.      Dopuszcza się dowolność kształtu dachu w budynkach działalności gospodarczej pod warunkiem ich zharmonizowania z otaczającą zabudową.

 § 32.

 Zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż dwie kondygnacje i wyższych niż

1)       budynków mieszkalnych – 9,0 m,

2)       budynków usługowych – 8,0 m,

3)       budynków garażowo-gospodarczych przynależnych budynkom mieszkalnym – 4,0 m,

4)       budynków działalności gospodarczej – 10,0 m.

 § 33.

 Poza drogami publicznymi wyklucza się stosowanie nawierzchni asfaltowych, monolitycznych betonowych i innych nieprzepuszczających wody deszczowej.

 Rozdział VII Zasady i warunki podziału terenu na działki

 § 34.

 1.      Zakazuje się wydzielania działek mniejszych niż:

1)       działek wyłącznie mieszkaniowych – 600 m2,

2)       działek o funkcji mieszkalno – usługowej – 900 m2,

3)       działek o funkcji działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową – 1500 m2.

2.      Dopuszcza się możliwość łączenia dwóch sąsiednich działek stanowiących własność jednego właściciela, z zachowaniem zasad zagospodarowania terenu, na którym leżą działki i pod warunkiem nie powodowania dysfunkcji zagospodarowania terenu.

3.      Ustalenia zawarte w ust. 1 dotyczą nowych podziałów, nie są natomiast warunkiem egzekwowanym przy zabudowie działek istniejących, które wydzielone zostały przed uchwaleniem niniejszej zmiany.

 § 35.

 Linie podziału wewnętrznego oznaczone na rysunku jako postulowane nie mają mocy obligatoryjnej i mogą być zmienione z uwzględnieniem ustaleń § 33.

 Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 § 36.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, tracą moc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo, zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr VI/34/94 z dnia 9.12.1994 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 23, poz. 262 z dnia 15.12.1994 r. i Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/346/01 z dnia 10.09.2001 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2444 z dnia 9.10.2001 r. w części objętej ww. planem miejscowym.

 § 37.

 Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 5%.

 § 38.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 39.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.