Uchwała Nr VIII /  80 / 03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 22 / 02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).  Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

  I        Dokonuje się przesunięć między działami dotyczącymi wydatków gminy tj. zmniejsza się i jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 136.500 złotych                                                                                                                        

do wysokości                                                                                                     20.497.227

W tym:

1.       Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                            136.500

do wysokości                                                                                               13.633.192

      2.   Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę                                                      136.500                                                                                                                                                                  

  do wysokości                                                                                                6.864.035                                                                                                                                        

 (Zgodnie z załącznikiem nr 1do uchwały)

§ 2.

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003 r., zmienionej Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 31 marca 2003 r. pozostają bez zmian.

 § 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.