Uchwała Nr VIII/82/03

Rady Gminy Dopiewo

z 28 kwietnia 2003 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Dopiewo, rejon ulic Ks. A. Majcherka i Więckowskiej, działki nr ewid. 236, 239/1, 240/1, 240/2, 214, 215, 238/1, 238/2, część 241/1, 241/2, 242/1, 242/2.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 - o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LII/465/02 z 27.05.2002 r. oraz Nr LV/491/02 z 5.08.2002 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową oraz rozbudowę cmentarza wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ewid. 236, 239/1, 240/1, 240/2, 214, 215, 238/1, 238/2, część 241/1, 241/2, 242/1, 242/2 w miejscowości Dopiewo, rejon ulic Więckowskiej i ks. A. Majcherka o powierzchni około 5,926 ha.

2.      Granice obowiązywania planu określa rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową na działkach nr ewid. 236 i część 239/1 oraz rozbudowę cmentarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą – skala 1:1000 wieś Dopiewo rejon ulic Więckowskiej i ks. A. Majcherka” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)      planie– należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2)      uchwale –należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3)      przepisach szczególnych i odrębnych– należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4)      rysunkuplanu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5)      przeznaczeniu podstawowym– należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)      funkcji terenu– synonim przeznaczenia podstawowego,

7)      przeznaczeniu dopuszczalnym– należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8)      funkcji dopuszczalnej– synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9)      terenie– należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10)  linii zabudowy- należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11)  wskaźniku intensywności zabudowy- należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12)  działalności gospodarczej– należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13)  uciążliwości dla środowiska– należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.),

13.  ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 poz. 295 z 2000 r.)

 § 4.

 Ustalenia:

  1. Przedmiotem ustaleń planu są:

1)        Teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem M

2)        Teren zabudowy mieszkaniowej z usługami i handlem oznaczony na rysunku planu symbolem MU

3)        Teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem ZCc

4)        Teren zieleni izolacyjnej oznaczony na rysunku planu symbolem ZI

5)        Teren usług oznaczony na rysunku planu symbolem U

6)        Urządzenia elektroenergetyczne oznaczone na rysunku planu symbolem EE

7)        Teren drogi gminnej oznaczony na rysunku planu symbolem KDG

8)        Teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KDL

9)        Teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem KD

10)    Linia rozgraniczająca obowiązująca - tereny o różnym przeznaczeniu

11)    Linia rozgraniczająca postulowana - tereny o różnym przeznaczeniu pozostawia się do uściślenia w oddzielnych decyzjach administracyjnych

12)    Linia zabudowy obowiązująca

13)    Linia zabudowy nieprzekraczalna

14)    Granica strefy ochronnej cmentarza i linii elektroenergetycznej SN

15)    Zasady zagospodarowania terenu i warunków kształtowania zabudowy mieszkaniowej

16)     Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

  1. Tereny, o których mowa w ustępie 1 oznaczono na rysunku planu symbolem cyfrowym.

 § 5.

 Ustalenia ogólne:

1.      Zasady zagospodarowania terenu:

1)      Ogólne

a)      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej,

b)      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt,

c)      Powstałe drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy

d)      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

e)      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności,

f)        Ustala się warunek wyposażenia działki w urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych i wywożenia ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. Sposób postępowania z odpadami z działalności gospodarczej winien być zgodny z wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zm.)

2)      Terenu zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej:

a)      W ramach istniejącej struktury własnościowej przewiduje się podziały dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej wg zasad przedstawionych na rysunku planu

b)      Wprowadza się zakaz dalszych wtórnych podziałów geodezyjnych działek poza zasadami ustalonymi na rysunku planu

c)      Maksymalną powierzchnię zabudowy dopuszcza się do 30% powierzchni działki a zabudowy mieszkaniowo-usługowej do 40% powierzchni działki.

d)      Na działkach zabudowy mieszkaniowo - usługowej należy zaprojektować miejsca postojowe dla samochodów osobowych dla potrzeb zakładowych i obsługi klientów.

e)      Ustala się, że nieprzekraczalna linia zabudowy obowiązuje równolegle wzdłuż projektowanych ulic w odległości od linii rozgraniczającej dla drogi:

-        wewnętrznej KD – 5,0 m

-        wewnętrznej KDL – 6,0 m

-        gminnej KDG – 8,0 m

-        powiatowej KDP – 14,0 m

3)      Terenu cmentarza:

a)      Teren cmentarza utrzymać należy jako teren zieleni o założeniu parkowym. Ustala się warunek, że strefa ochronna cmentarza wynosi 50,0 m od miejsc grzebalnych. W związku z tym, że nie mieści się ona w pełni na działkach przewidzianych na ten cel, należy miejsca grzebalne od strony północnej usytuować w odległości 50,0 m od zewnętrznej granicy działki nr 238/1 i 239/1, a od strony południowej od zewnętrznej granicy działki nr 241.

b)      Obszar strefy ochronnej cmentarza zaleca się z pewnym wyprzedzeniem w stosunku do rozbudowy cmentarza zagospodarować zielenią wysoką i niską o charakterze parkowym. W części tej strefy, równolegle do ulicy dojazdowej 8 KD przewiduje się dla potrzeb cmentarza usytuowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

c)      Zagospodarowanie terenu winien ustalić projekt budowlany terenu cmentarza, w którym winny być wyznaczone pola grzebalne.

d)      Zaleca się w planie zagospodarowania terenu cmentarza przewidzieć kolumbarium. Zaprojektowany układ głównych alei cmentarnych winien nawiązywać do istniejącego cmentarza od strony północno-wschodniej. Główne aleje cmentarne należy zaprojektować jako ciągi piesze z dopuszczeniem pojazdów służbowych administracji cmentarza oraz pojazdów wywożących odpady komunalne Zarządca cmentarza zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego - zagospodarowania terenu cmentarza uwzględniającego ustalenia niniejszego planu i uzyskania jego zatwierdzenia w trybie stosownej decyzji administracyjnej.

e)      Ustala się warunek wyposażenia działki w urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych i wywożenia ich zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

f)        Ogrodzenie terenu cmentarza musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego a od strony ulic jego wysokość nie może być niższa niż 1,5 m od poziomu terenu.

 § 6.

 2.      Warunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej M i mieszkaniowo-usługowej M/U:

1)      Na każdej działce sytuuje się jeden budynek mieszkalny jako wolnostojący, jednokondygnacyjny, z dachem stromym, z poddaszem użytkowym.

2)      maksymalna wysokość budynków 9,0 m. Dachy strome o nachyleniu 250 do 450 pokryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

3)      dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a.    nie mogą być mniejsze niż 600 m2;

b.    minimalna szerokość działek musi wynosić co najmniej 20,0 m

c.    muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

d.    granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic,

4)      dopuszcza się łączenie poszczególnych działek pod warunkiem, że projektowane budynki powstaną zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy oraz zgodnie z prawem budowlanym,

5)      Garaż dla samochodu osobowego może być wbudowany w budynek mieszkalny lub z nim zespolony.

6)      Zabudowa usługowa może być wbudowana w budynek mieszkalny lub z nim zespolona lub wolnostojąca

 § 7.

 Ustalenia szczegółowe:

1.      1ZCc      Teren cmentarza projektowanego. W przypadku etapowej budowy cmentarza w kierunku zachodnim dopuszcza się na obszarze niewykorzystanym tymczasowe inne użytkowanie, nie kolidujące z funkcją docelowego przeznaczenia terenu np. tymczasowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych,

2.      2ZI      Teren strefy ochronnej projektowanego cmentarza. Od strony ulicy Ks. A. Majcherka oraz drogi wewnętrznej 7 KDL dopuszcza się lokalizację pawilonów jednokondygnacyjnych usługowo - handlowych o funkcji związanej z obsługą cmentarza wg zasady sytuacji przedstawionej na rysunku planu. W części tej strefy, równolegle do drogi wewnętrznej 8 KD przewiduje się dla potrzeb cmentarza usytuowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Pozostały obszar zaleca się zagospodarować zielenią wysoką i niską o charakterze krajobrazowo - izolacyjnym.

3.      3ZI      Teren strefy ochronnej projektowanego cmentarza. Od strony ulicy ks. A. Majcherka dopuszcza się lokalizację pawilonu jednokondygnacyjnego, usługowo -handlowego o funkcji związanej z obsługą cmentarza wg zasady sytuacji przedstawionej na rysunku planu. Pozostały obszar zaleca się zagospodarować zielenią wysoką i niską o charakterze krajobrazowo - izolacyjnym,

4.      4M       Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

5.      5M      Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dojazdem do działek wyłącznie od strony projektowanej drogi wewnętrznej 7 KDL. Wprowadza się zakaz zjazdów od strony drogi powiatowej – ulicy Więckowskiej,

6.      6KDG      Projektowana droga gminna w liniach rozgraniczających o szerokości min. 12,0 m wg „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo” przyjętego uchwałą Rady Gminy Dopiewo dnia 30.09.2002 r. Na skrzyżowaniu projektowanej drogi lokalnej z drogą powiatową – ulicą Więckowską rezerwuje się teren dla zastosowania ronda typu „minimalnego”. Rozwiązania skrzyżowania programowanej ulicy z ulica ks. A. Majcherka pozostawia się do oddzielnej decyzji administracyjnej. Na odcinku ulicy wzdłuż strefy ochronnej dopuszcza się możliwość zaprojektowania pasów postojowych dla samochodów osobowych.

7.      7KDL      droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających 10,0 m z możliwością przedłużenia dalej w kierunku północno-zachodnim dla obsługi programowanych terenów zabudowy mieszkaniowej.

8.      8KD      droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających 5,0 m z placem do nawracania.

9.      9U Teren zabudowy usługowej

10.  10MU      Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

11.  11EE      Istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 15 kV SN, dla której obowiązuje strefa ograniczonego użytkowania po 7,5 m od osi linii w obu kierunkach. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii lub jej skablowanie na warunkach uzgodnionych z gestorem linii.

 § 7.

 Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej:

1.      zapotrzebowanie w wodę z istniejącej sieci wodociągu gminnego przebiegającego w istniejących ulicach - odprowadzenie ścieków bytowych docelowo do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W okresie przejściowym dopuszcza odprowadzenie ścieków do atestowanych lokalnych zbiorników szczelnych okresowo opróżnianych. Wprowadza się obowiązek podłączenia obiektów do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do trzech miesięcy od uruchomienia kanalizacji gminnej,

2.      zaopatrzenie w gaz z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia przebiegającego w istniejących ulicach. Szafki przeznaczone na zawór główny i urządzenia pomiarowe usytuować należy w ogrodzeniu na granicy działki,

3.      zaopatrzenie w energię elektryczną wg ustaleń Rejonu Dystrybucji Opalenica Energetyki Poznańskiej S.A, instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi,

4.      w zakresie ciepłownictwa zaleca się kotłownie opalane paliwem proekologicznym. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

 § 8.

 Określa się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.

 § 9.

 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 10.

 Traci moc, w części sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonego niniejszą uchwałą, miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18. 12. 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Poznańskiego nr 2, poz. 16 z 1993 r.)

 § 11.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.