Uchwała Nr VII/72/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/99 Rady Gminy Dopiewo z dnia

22 lutego 1999 r w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

 Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6, w związku z art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami ), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

W Uchwale Nr VI/41/99 Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie: „ Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości: Dąbrowa

 oraz Zakrzewo.

 § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.