Uchwała Nr XL/287/09

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo dla części działek nr ewid. 159/2, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 217/12.

 

            Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4, art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z potrzebą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ulicy dojazdowej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, aktywizacji gospodarczej oraz lasu w miejscowości Zakrzewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przeznaczenia terenu ulicy dojazdowej na teren drogi wewnętrznej oraz teren zabudowy mieszkaniowej, aktywizacji gospodarczej i las w miejscowości Zakrzewo w granicach wskazanych w załączniku graficznym do uchwały, stanowiącym jej integralną całość, wraz z terenami niezbędnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

 

§ 2.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała są części działek nr ewid. 159/2, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 217/12, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Dopiewo nr XXXI/249/00 z dnia 27 listopada 2000 roku przeznaczona jest pod ulicę dojazdową.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

Z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w Zakrzewie wystąpił właściciel nieruchomości nr ewid. 159/2, 163, 164, 165/1, 166/1. Opracowanie zmiany ma na celu zmianę parametrów ulicy dojazdowej z 10 m na 6 m i zmianę kategorii na drogę wewnętrzną. Zmiana jest zgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo.