Uchwała Nr XL/290/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 28 września 2009 r.

 

w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiące własność Gminy Dopiewo, na cele budowy Zachodniej Obwodnicy Miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S–11

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.), w związku z art. 6 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2004 Nr 261 poz. 2603) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1. Zezwala się na rezygnację z odszkodowania w wysokości 275.293 zł za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiące własność Gminy Dopiewo, na cele budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S–11.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Uzasadnienie

 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwróciła się do Gminy Dopiewo o rezygnację z odszkodowania w łącznej kwocie 275.293 zł, ustalonego  decyzjami SN.V-14.77242-220/08, SN.VII-5.77242-315/08, SN.V-13.77242-166/08, SN.V-13.77242-152/08,  Wojewody Wielkopolskiego, za przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dopiewo, na cele budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S-11.

Zgodnie z art. 13 ust. 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość może być przedmiotem darowizny na realizację celu publicznego. Takim celem jest m.in. wydzielanie gruntów pod drogi publiczne. Darowizny dokonuje wójt za zgodą  rady gminy.

Skoro zatem nieruchomość może być przedmiotem darowizny, to również dopuszczalna jest rezygnacja z odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na cele publiczne.