Uchwała Nr XL/293/09

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 28 września 2009 r.

 

 

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 15 oraz 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Określa się na terenie Gminy Dopiewo dzienne stawki opłaty targowej, w zależności od zajętej powierzchni, w wysokości:

1)     do 1 m2 – 5 zł;

2)     od 1 m2 do 4 m2 – 15 zł;

3)     powyżej 4 m2 – 20 zł.

§ 2.  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2.     Na inkasentów wyznacza się strażników Straży Gminnej, których wykaz stanowi załącznik do uchwały.

3.     Strażnicy Straży Gminnej dokonują poboru opłaty targowej w ramach obowiązków służbowych.

§ 3.  Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy kwot pobranych opłat w danym miesiącu w terminie do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 4.  Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż dokonywaną:

1)     przed sklepami usytuowanymi w budynkach w rozumieniu prawa budowlanego, w zakresie zgodnym z asortymentem przez nie oferowanym, przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które stale prowadzą działalność gospodarczą w tych sklepach;

2)     na imprezach o charakterze charytatywnym lub promujących kulturę oraz na festynach trwających nie dłużej niż 3 dni.”

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XXIX/179/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 r. w sprawie stawek opłaty targowej.

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Uzasadnienie

 

            Projekt uchwały w stosunku do obecnie obowiązującej przewiduje zmianę inkasentów ze sołtysów i ZUK-u na strażników Straży Gminnej.  Uzasadnieniem tej zmiany jest niska ściągalność opłaty targowej.


Załącznik do uchwały Nr XL/293/09 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28.09.2009 r.

 

 

 

 

Wykaz inkasentów opłaty  targowej na terenie Gminy Dopiewo

 

 

 

L.p.

Imię i nazwisko inkasenta

1

Zbigniew Kowalczyk

2

Tomasz Strugacz

3

Radosław Zając