Uchwała Nr VII/79/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 14 kwietnia 2003 r.

 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Dopiewo oraz określenia granic ich obwodów.

 Na podstawie art. 14 a  i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1

Ustala się z dniem 1 września 2003 r. plan sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dopiewo oraz granicę ich obwodów, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od roku szkolnego 2003/2004.