Uchwała Nr VI/56/03

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Gołuski, rejon ul. Dopiewskiej i Nowej, działki nr ewid. 4/4 i 5.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z dnia 22.01.1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/407/01 Rady Gminy Dopiewo z 17 grudnia 2001r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuski, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 Rozdział IPrzepisy ogólne

 § 1.

 1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w miejscowości Gołuski, zwany dalej planem.

2.      Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje na obszarze obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 4/4 i 5, obręb Gołuski o powierzchni 0,8855 ha.

3.      Granice obowiązywania planu określa rysunek planu zatytułowany „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Gołuskach, rejon ul. Dopiewskiej, działki nr ewid. 4/4 i 5”, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i jej integralną część.

4.      Plan, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednoczesną zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 1992 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2 poz. 16 z 1993 r.

 § 2.

 Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1.      zieleni – należy przez to rozumieć nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej – biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roślin okrywowych i trawy,

2.      nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację budynków pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą ulicy, za wyjątkiem kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych central telefonicznych, które można realizować w tym obszarze,

3.      wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć całkowitą wysokość obiektu mierzoną od poziomu terenu do kalenicy.

4.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

5.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

6.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

7.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

8.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

9.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

10.  przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

11.  funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

12.  terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

13.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

14.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

15.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

16.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, (t. j. Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 33, poz. 270 z 13.02.2003 r.)

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Rady Ministrów z 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz. U. Nr 179, poz. 1490 z 29.10.2002 r.),

11.  rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z 23.09.2002 r.),

12.  ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z późn. zm.).

 Rozdział IIPrzeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające terenyo różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania

 §4.

 Linie rozgraniczające oraz symbole graficzne terenów wyznaczonych niniejszym planem są oznaczone na rysunku planu.

 §5.

 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem GM na cele działalności gospodarczej z zabudową mieszkaniową.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 można lokalizować budynki działalności gospodarczej, których uciążliwość nie przenika na nieruchomości stanowiące własność osób trzecich, budynki mieszkalne i przynależne tym budynkom obiekty gospodarczo-garażowe oraz obiekty małej architektury.

 §6.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolem RL na cele gospodarki leśnej z możliwością urządzania na tych terenach dróg gospodarczych.

2.      Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1)      Zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych

2)      Można urządzać drogi gospodarcze.

 § 7.

 1.      Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami:

1)      KL – na cele poszerzenia istniejącej drogi lokalnej do szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,

2)      KP – na cele infrastruktury technicznej o szerokości 5,0 m.

2.      Docelowo tereny oznaczone symbolem KP mogą służyć na cele poszerzenia drogi powiatowej Palędzie - Plewiska.

 §8.

 Zakazane jest lokalizowanie obiektów:

1.      szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących w znaczący sposób oddziaływać na środowisko,

2.      innych niż wymienione w § 5.

 Rozdział IIILinie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publicznewraz z urządzeniami pomocniczymi

 §9.

 Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej z wjazdem od strony drogi lokalne oraz drogi powiatowej w nawiązaniu do istniejącego skrzyżowania (od strony działki o nr ewidencyjnym 4/3 położonej poza obszarem obowiązywania planu).

 §10.

 Ustala się obsługę komunikacyjną terenu:

1.      z ulicy lokalnej, oznaczonej symbolem KL,

2.      z drogi powiatowej KDP do działek poprzez drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce nr 4/1

3.      zakazuje się lokalizacji nowych zjazdów od strony drogi powiatowej (w tym będących wynikiem wtórnego podziału działek po zatwierdzeniu przedmiotowego planu).

 §11.

 1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy usytuowane w odległości:

1)      od krawędzi jezdni drogi powiatowej KDP (ulicy Dopiewskiej) – 10,0 m,

2)      od linii rozgraniczającej drogi lokalnej – 6,0 m.

2. Usytuowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy oznaczono na rysunku planu.

 Rozdział IVZasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznejoraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury

 §12.

 Ustala się wyposażenie terenu objętego planem w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

 §13.

 Do czasu wybudowania w najbliższej drodze publicznej kanalizacji sanitarnej, ścieki można gromadzić w nieprzepuszczalnych zbiornikach na ścieki.

 §14.

 Zasilanie w energię elektryczną nastąpi w sposób określony w warunkach wydanych przez dysponenta sieci: z istniejącej sieci 15 KV lub w przypadku dużego zapotrzebowania energii elektrycznej ze stacji konsumentowej. Instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

 §15.

 Zasilanie gazem nastąpi z istniejącego gazociągu średniego ciśnienia Dn 160 PE.

 §16.

 Zasilanie w wodę nastąpi z istniejącej sieci wodociągowej.

 §17.

 Dla celów grzewczych i technologicznych zaleca się stosować paliwa proekologiczne. Dopuszcza się stosowanie paliw stałych.

 §18.

 1.      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną.

2.      W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

 § 19.

 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

 § 20.

 Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

 Rozdział VLokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowyoraz urządzania terenu

 §21.

 1.      W obszarze działek budowlanych należy przeznaczyć na cele zieleni 30 % powierzchni działki.

2.      Na działkach, na których występują tereny gospodarki leśnej oznaczone symbolem RL, tereny lasu zostają wliczone w skład terenów zieleni.

 §22.

 Zabudowie budynkami podlegać może 50% powierzchni działki.

 §23.

 Zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych innych niż z dachami stromymi, o kącie nachylenia połaci dachowych 25o do 45o, z pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym.

 §24.

 Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 §25.

 Zakazuje się sytuowania budynków wyższych niż:

1.      budynków mieszkalnych – 9,0 m

2.      budynków garażowo-gospodarczych przynależnych budynkom mieszkalnym – 6,0 m,

 §26.

 Zakazuje się stosowania nawierzchni asfaltowych, monolitycznych betonowych i innych nie przepuszczających wody deszczowej.

 § 27.

 W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

 Rozdział VIZasady i warunki podziału terenu na działki

 §28.

 Zakazuje się wydzielania działek mniejszych niż 1000 m2.

 Rozdział VIIStawka służąca naliczaniu opłat na rzecz Gminy

 §29.

 Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową od wzrostu wartości nieruchomości, służącą naliczaniu opłaty na rzecz Gminy Dopiewo, w wysokości 12%.

 Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 §30.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Gołuski, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej niniejszym planem miejscowym.

 §31.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 §32.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.