Uchwała Nr VI/66/03
Rady Gminy Doiewo
z 31 marca 2003 r

 w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.”O samorządzie gminnym „   

(  Dz.U. z 2001r .,Nr 142   poz.1591 r. z późn. zm.)  Rada Gminy uchwala co następuje:

 §  1.

Nadaje się nazwę ulicom we wsi Skórzewo:

-         ORZECHOWA, biegnąca od granic miasta Poznania w kierunku północnym dochodząca do ulicy Dębowej

-         PORANKOWA, biegnąca wzdłuż rowu melioracji szczegółowej od ulicy Akacjowej w kierunku północnym

 §  2.

 Uchwalona nazwa ulic podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

wsi Skórzewo

 §  3.

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 §  4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.