Uchwała Nr IV/33/03

Rady Gminy Dopiewo

z 10 lutego 2003 r.

 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie trasy kolejowej Poznań-Rzepin, w miejscowości Palędzie, działki nr 81, 80, 79, 78, 71, 72, 70/1, 70/3, 70/4, 69, 68, 67, 66/1, 66/2, 65, 64, 63, 43/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20 oraz w miejscowości Dopiewiec, działki nr 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 143, 144, 145, 146, 148, 51, 162/2, 162/8, 169/3, 170, 50, 175/2, 176/1, 177, 178, 179, 180.

             Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z 07.07.1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 22.01.1999, Nr 15 poz. 139 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 08.03.1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 13.12.2001, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz w oparciu o Uchwałę Nr III/30/02 Rady Gminy Dopiewo z 30.12.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Dopiewo, w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod budowę drogi Dopiewo-Poznań, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 §1.

 Wyraża się zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Palędzie w granicach wskazanych w załączniku graficznym nr 1 do uchwały oraz w miejscowości Dopiewiec w granicach wskazanych w załączniku graficznym nr 2 do uchwały, stanowiącym jej integralną całość, wraz z terenami niezbędnymi w zakresie obsługi komunikacyjnej i infrastruktury technicznej.

 §2.

 Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego dotyczy niniejsza uchwała są działki nr 81, 80, 79, 78, 71, 72, 70/1, 70/3, 70/4, 69, 68, 67, 66/1, 66/2, 65, 64, 63, 43/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20 oraz w miejscowości Dopiewiec, działki nr 131/1, 131/2, 132, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 143, 144, 145, 146, 148, 51, 162/2, 162/8, 169/3, 170, 50, 175/2, 176/1, 177, 178, 179, 180 o powierzchni łącznej około 5,0 ha, które w części objętej planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo przeznaczone są pod grunty rolne, zabudowę mieszkaniowo-usługową z przewagą funkcji mieszkaniowych oraz usługi rzemiosła produkcyjnego i usługowego (Uchwała Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.92), natomiast w części objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Palędzie przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami, działalność gospodarczą oraz drogi lokalne (Uchwała Nr XXXIII/283/01 Rady Gminy Dopiewo z 12.02.01).

 §3.

 Plan winien być opracowany na zasadach i w trybie określonym w art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym.

 §4.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dopiewie.

 §5.

 Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia czynności formalno - prawnych zgodnie z wymogami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 §6.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa” oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.