Uchwała Nr XXXIII/215/09
Rady Gminy Dopiewo

z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez komisje stałe Rady Gminy Dopiewo następujące plany pracy na rok 2009:

1.      Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej   Uchwały,

2.      Plan pracy Komisji Oświaty, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,

3.      Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały,

4.      Plan pracy Komisji Rewizyjnej, stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji Rady Gminy Dopiewo.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/215/09

                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                                                                                                           z dnia 2 lutego 2009 r.        

Plan pracy Komisji Finansów i Budżetu /... /  na 2009 rok

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

 Okres realizacji tematów

1.

2.

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy.

Bieżące omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy.

Cały rok

3.

4.

 

5.

 

6.

 

7.

8.

9.

Opracowanie planu pracy komisji na 2009 r.

Pozyskiwanie firm dla gminy; wykaz gruntów i przemyślenie możliwości otwarcia gminy na przedsiębiorców.

Podziały gruntów – zapoznanie z opracowaniem „Rejestr decyzji podziałowych”.

Infrastruktura w Gminie Dopiewo; planowanie zrównoważonego rozwoju w zakresie zaopatrzenia miejscowości w media,

Drogi strategiczne

Bezpieczeństwo publiczne; starania o utworzenie posterunku policji

Przejęcie od powiatu utrzymania dróg w granicach miejscowości.

I kwartał

10.

 

 

11.

12.

13.

Szukanie możliwości pozyskiwania środków do budżetu: zachęty meldunkowe, opłaty adiacenckie, zakup ziemi od Agencji Skarbu Państwa, wykorzystanie możliwości unijnych.

Funkcjonowanie i współpraca jednostek OSP w Gminie.

Ocena czystości i porządku w Gminie.

Analiza wykonania budżetu za 2008 rok -  przygotowanie do sesji  absolutoryjnej.

II kwartał

14.

15.

 

16.

 

17.

Ocena funkcjonowania nowo powołanej straży gminnej

Likwidacja odorów, hałasu; zabezpieczenie interesów zdrowego życia dla wszystkich mieszkańców Gminy.

Bezpieczeństwo w jednostkach podległych Gminie ( BHP i Ppoż oraz likwidacja zagrożeń).

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r.

III kwartał

18.

19.

 

20.

 

21.

Opiniowanie projektu budżetu gminy na 2010 rok.

Działalność finansowa ZUK, możliwość samofinansowania i rozwoju; przyspieszenie w zaopatrzeniu mieszkańców w media.

Ocena działalności Urzędu Gminy w zakresie usług dla mieszkańców.

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji z działalności za rok objęty planem pracy.

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/215/09                                                                  

                                                                                                                                                        Rady Gminy Dopiewo

                                                                                                                                                        z dnia 2 lutego 2009 r.

 

Plan pracy Komisji Oświaty /.../  na 2009 rok

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

Okres realizacji tematów

1.

2.

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy.

Bieżące omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy.

Cały rok

3.

4.

 

5.

6.

7.

 

 

 

8.

 

Opracowanie planu pracy Komisji Oświaty na 2009 r.

Kultura w Gminie Dopiewo; organizacja propozycji dla wszystkich miejscowości i grup społecznych w gminie.

Forum Młodych drogą do utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Reorganizacja sieci szkół w Gminie Dopiewo.

Ślady przeszłości, piękno krajobrazu i zespołów parkowo - pałacowych produktem kulturalnym Gminy Dopiewo; tworzenie szlaków pieszo – rowerowych i dydaktycznych (przygotowanie konferencji).

Podsumowanie Roku Obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Dopiewo.

 I kwartał

9.

 

10.

11.

 

12.

 

13.

 

14.

Budowa przedszkoli w gminie i sali w Dopiewcu oraz przygotowanie do budowy szkoły w Dąbrówce.

Budowa boiska sportowego przy gimnazjum w Skórzewie.

Analiza wykonania budżetu za 2008 rok -  przygotowanie do sesji  absolutoryjnej.

Opiniowanie projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010.

Wsparcie sportu i rekreacji masowej z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej Gminy Dopiewo.

Przygotowanie do „Akcji Lato”.

II Kwartał

15.

 

16.

 

17.

18.

Ocena bazy kulturalnej w Gminie Dopiewo i możliwości jej wykorzystania dla wzbogacenia oferty kulturalnej.

Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2009/2010 – posiedzenie  wyjazdowe zaplanowane na dwa dni.

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009r.

Powołanie Komisji ds. zbadania martyrologii ludności okresu II Wojny Światowej w Gminie Dopiewo

III Kwartał

19.

20.

Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy na 2010 r.

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji z działalności za rok objęty planem pracy.

IV kwartał

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/215/09

                                                                                                                                        Rady Gminy Dopiewo

                                                                                                                                         z dnia 2 lutego 2009 r.

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2009 rok

 

 

Lp.

Temat posiedzenia

Okres realizacji tematów

1.

2.

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy.

Bieżące omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy.

Cały rok

3.

4.

 

5.

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

Opracowanie planu pracy na 2009 rok.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wniosek o pozyskanie środków unijnych.

Gospodarka odpadami stałymi  i segregacja odpadów w Gminie Dopiewo. Realizacja zadań w ramach Związku Międzygminnego SELEKT. Wysypiska.

Rozwój przedsiębiorczości; analiza jak pomóc istniejącym firmom z terenu Gminy Dopiewo.

AGRI PLUS, a możliwości wyciszenia hodowli w Gminie Dopiewo.

Wniosek Firmy Świtalski & Synowie ws. mpzp. dla Więckowic.

Opracowanie „Stawy w Gminie Dopiewo”; program zagospodarowania jako szczególnych perełek w miejscowościach.

I kwartał

10.

 

 

11.

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

Praca oczyszczalni ścieków w Dopiewie i w Dąbrówce.

Gospodarowanie wodą; zasoby i jakość wody z Joanki; możliwość stworzenia magistrali zasilającej całą gminę. 

Drogi w Gminie Dopiewo; utwardzanie docelowe.

Zagospodarowanie jeziora Niepruszewskiego; modernizacja plaży w Zborowie. Realizacja Programu LEADER.

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo.

Analiza wykonania budżetu za 2008 rok -  przygotowanie do sesji  absolutoryjnej.

Alternatywne źródła energii; wycieczka do Pyrzyc – ujęcia wód termalnych.

Rewitalizacja parków w Gminie Dopiewo; ochrona drzewostanu i program nasadzeń oraz zagospodarowania terenów zieleni.

Program zagospodarowania terenów pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych

II kwartał

18.

 

 

19.

 

20.

Mapa gruntów będących własnością Gminy, omówienie ich przeznaczenia oraz wykaz gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie naszej Gminy.

Planowanie działań w ramach Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2009 r.

III kwartał

21.

 

22.

23.

 

Planowanie przestrzenne; koncepcje rozwoju dla Dopiewa i Skórzewa; ochrona gruntów rolnych w Gminie.

Wypracowanie opinii o projekcie budżetu Gminy na 2010 r.

Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji z działalności za rok objęty planem pracy.

IV kwartał

                                                                                              Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/215/09

                                                                                                                                                                         Rady Gminy Dopiewo

                                                                                                                                                                             z dnia 2 lutego 2009

 

 

 

 Plan pracy  Komisji Rewizyjnej  na 2009 rok

 

 

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

 Okres realizacji tematów

1.

Prowadzenie kontroli na każdorazowe zlecenie Rady Gminy

cały rok

2.

Ustalenie planu pracy Komisji  na  2009 r .

I kwartał

3.

Kontrola wykonania uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2008 roku – analiza sprawozdania z wykonania uchwał.

 

4.

Analiza wykonania budżetu za rok 2008:

a)       z uwzględnieniem zapytań wyjaśniających sposób realizacji budżetu za rok 2008 r. (w załączeniu),

b)       analiza dochodów i wydatków;

c)       analiza sposobu realizacji środków przekazanych na zajęcia pozalekcyjne;

d)       analiza dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki oraz wydatków Klubu Seniora, Chóru Bel Canto i stowarzyszeń, które otrzymały wsparcie ze środków budżetowych;

e)       analiza dochodów i wydatków Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

f)        analiza dochodów i wydatków Gimnazjum w Skórzewie od 1 września 2008 roku.

 

 

5.

Wykaz środków na konkretne zadania inwestycyjne wprowadzone do budżetu w ciągu roku 2008 oraz ich wykorzystanie.

 

6.

Analiza działalności ZUK; rozwój zakładu i jego działania na rzecz rozwoju Gminy Dopiewo; rozliczenie ze środków na budowę magistrali wodnej z Joanki do Trzcielina. Kalkulacja kosztów wody i ścieków w Gminie Dopiewo.

II kwartał

7.

Realizacja zadań inwestycyjnych wprowadzonych do budżetu w roku 2008: ul. Wrzosowa w Skórzewie, ul. Szarotkowa, kanalizacja w miejscowościach, gdzie kończyło się pozwolenie na budowę, kanalizacja pod rondem w Skórzewie i inne.

 

8.

Kontrola inwestycji zakończonych w roku 2008; analiza kosztów budowy i utrzymania; możliwości samofinansowania:

a)       ujęcia wody w Joance,

b)       oczyszczalni ścieków w Dąbrówce,

c)       oczyszczalni ścieków w Dopiewie

 

III kwartał

 

 

 

9.

Wydatki i stan zaawansowania prac nad projektem zadania: „Budowa kanalizacji w Palędziu i w Dąbrowie”; realizacja kanalizacji w miejscowościach;

 

10.

Analiza wykorzystania środków przez Ochotnicze Straże Pożarne.

 

11.

Kontrola pozyskiwania środków unijnych w roku 2008 i 2009.

IV kwartał

12.

Kontrola sposobu załatwienia wniosków, które wpłynęły do Urzędu Gminy w 2008 r.

 

13.

Zapoznanie z realizacją zadań z tzw. partycypacją (wykorzystanie środków, określenie potrzeb).

 

14.

Podsumowanie pracy Komisji za okres roku 2009; przygotowanie sprawozdania.