U c h w a ł a   Nr IV/35/03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 10 lutego 2003r

w  sprawie odwołania Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 142 z 2001r. poz. 1591 z 2001r.z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuję:

 § 1

 Rada Gminy Dopiewo z dniem 31 stycznia 2003 roku odwołuje ze stanowiska Skarbnika Gminy – Głównego Księgowego Budżetu Panią mgr Janinę Wojewodę – Poprawską.

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 § 3

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo