Uchwała Nr IV / 37 / 03

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 10 lutego 2003 r.

 w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 22 / 02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 grudnia 2002 r. dotyczącej budżetu na 2003 rok.

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.  Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).  Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 I        Zmniejsza  się dochody budżetu gminy o kwotę:                                                        21.805                                                                                                               

      do wysokości                                                                                                         18.206.258                                                                                                    

W tym:

1.       Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

       bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie zwiększa się o kwotę                                                            900                                                                           

do wysokości                                                                                                        542.564                                                                                                 

 ( Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do uchwały)

 

II      Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę                                                          21.805                                                                                                                       

      do wysokości                                                                                                         20.429.279                                                                                                                                                                                       

W tym:

1.       Wydatki bieżące                                                                                             13.428.744

W tym:

-         wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę               21.676

do wysokości                                                                                              6.891.424

-         wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

       rządowej zleconych gminom  zwiększa się o kwotę                                           900                                                    

do wysokości                                                                                                 542.564                                                                                                                                                                                                                                                          

-         wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę                                                   105.581                                                                                                                                                

        do wysokości                                                                                             7.000.535                                                                                                                                   

 (Zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a  do uchwały)

§ 2.

Pozostałe punkty i paragrafy Uchwały Nr III/ 22 / 02 z dnia 30 grudnia 2002 r. pozostają bez zmian.

 § 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.