P r o t o k ó ł   Nr XXX/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 24 listopada 2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1510, a zakończono o godz. 1950

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Łukasz Miatkowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXX sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1510 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXX sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy. Druk Nr 192

8.      Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Druk nr 193

9.      Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584. Druk Nr 194

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. nr 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348 i 372. Druk Nr 195

11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo. Druk nr 196

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie. Druk nr 197

13.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo. Druk nr 198

14.  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie. Druk nr 199

15.  Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r. Druk nr 200

16.  Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Druk nr 201

17.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 202

18.  Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Druk nr 203

19.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

20.  Zapytania i wnioski radnych.

21.  Wolne głosy.

22.  Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.

 

Wójt Gminy: składam wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo od wojewody, który wszczął postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej uchwały. W rozmowie telefonicznej wyjaśniono, że powyższa uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym przygotowano nowy projekt, którego § 4 stanowi, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Pana Wójta.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, zmieniła porządek obrad poprzez dodanie do niego punktu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy. Druk Nr 192

8.      Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Druk nr 193

9.      Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584. Druk Nr 194

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. nr 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348 i 372. Druk Nr 195

11.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo. Druk nr 196

12.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie. Druk nr 197

13.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo. Druk nr 198

14.  Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie. Druk nr 199

15.  Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r. Druk nr 200

16.  Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Druk nr 201

17.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk nr 202

18.  Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Druk nr 203

19.  Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. Druk nr 204

20.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

21.  Zapytania i wnioski radnych.

22.  Wolne głosy.

23.  Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXIX sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXIX sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, głosów „przeciw” nie było, przyjęła protokół XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 października 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Sołtys Zakrzewa, Pan Czekalski: przy okazji omawiania tematu drogowego chciałbym poinformować, że wczoraj w Zakrzewie mieszkanka Dąbrowy miała wypadek i ścięła przystanek w Zakrzewie przy szkole (za łukiem). Wnioskuję o jego naprawę.

 

Radny Dorna: ubiegłym razem wymiana tej wiaty trwała pół roku, wnioskuję, aby ta wiata została naprawiona niezwłocznie, a sprawy dotyczące ubezpieczenia czy odszkodowania załatwiajmy później.

 

Radny Bartkowiak: na dzisiejszej sesji jest radna powiatu Pani Śmiglak, chciałbym poinformować, że dzisiaj na drodze powiatowej Więckowice-Dopiewo na drodze była „szklanka”, proszę zainterweniować na posiedzeniu Rady Powiatu, aby służby powiatowe posypywały drogi rzetelnie, jeśli nie, to niech przynajmniej zimowe utrzymanie dróg przekażą gminie wraz ze środkami na to zadanie.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy, przedstawiła Kierownik GZEAS, Pani Elżbieta Płuciennik i poinformowała, ze zgodnie z zapisami wynikającymi z Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będącą jednostką samorządu terytorialnego określa w regulaminie wynagradzania przyjmowanym corocznie i obowiązującym od 1 stycznia do 31 grudnia, wysokość poszczególnych składników wynagradzania o których mowa w art. 30 ust.6 pkt. 1-3 . Następnie poinformowała, że w dniu 11 września 2008 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych działających w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

Pani Płuciennik poinformowała, że nie udało się uzyskać porozumienia Urzędu ze związkami i propozycje są rozbieżne.

 

Poniższa tabela obrazuje propozycje Urzędu, związków zawodowych oraz Rady Gminy do wspomnianego regulaminu.

 

 

Regulamin 1.01.08r. – 31.12.08r.

Propozycje

Urzędu

Propozycje

Związków

Propozycje Rady Gminy

§ 4 ust. 7

dodatek motywacyjny

Liczba nauczycieli x 80 zł. oraz liczba dyrektorów x 130 zł

 

x 100 i x 200

x 120 i x 200

x 100 i x 200

§ 4 ust. 9

dodatek motywacyjny –min. kwota

150,-zł

200 zł

Likwidacja zapisu

200 zł

§ 5 ust. 2

dodatek funkcyjny

 Kierownik punktu filialnego – 100 – 400

Wicedyrektor szkoły – 200 – 700

Dyrektor szkoły do 4 oddziałów – 300 – 700

Dyrektor szkoły od 5 – 9 oddziałów – 400 – 1000

Dyrektor szkoły od 10 do 15 oddziałów – 500 –1300

Dyrektor szkoły od 16 i więcej oddziałów – 600 - 1600

 

100-400

500-800

500-700

800-1200

900-1500

1000-1800

 

100-400

500-800

500-700

800-1200

900-1500

1000-1800

100-400

500-800

500-800

800-1200

900-1500

1000-1800

§ 5 ust. 4 pkt 1

opiekun stażysty

40,-zł

50

50 i 80

50

§ 5 ust. 4 pkt 2

wychowawstwo klasy

2,50,- zł od każdego ucznia w klasie – niemniej niż 20 zł dla nauczyciela

 

5 zł  i nie mniej niż 30 

5 zł  i nie mniej niż 30 

5 zł  i nie mniej niż 30 

§ 5 ust. 4 pkt 3

Zastrzeżenie Wojewody – brak zapisu co do wysokości dodatku dla nauczyciela – konsultanta lub doradcy metodycznego – mimo, że nie mamy ich na swoim terenie.

500-700

500-700

500-700

§10 ust. 2

dodatek mieszkaniowy

Dla jednej osoby – 12zł

Dla 2 – 3 osób – 23 zł

Dla 4 i więcej osób – 34 zł

15

30

40

20

35

50

15

30

40

 

Pani Płuciennik poinformowała, że propozycje Wójta zwiększałyby wydatki w przyszłym roku budżetowym o 125 000 zł, a propozycje związków zawodowych o 191 000 zł.

Pani Płuciennik poinformowała, że w  § 4 ust. 9 wdarła się pomyłka maszynowa, właściwy zapis powinien brzmieć: „Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli wynosi minimum 200 zł miesięcznie”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXX/192/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie gminy.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że w związku z przekazaniem do Ośrodka Pomocy Społecznej realizacji zadania przewidzianego w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów polegającego na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych udzielenie Kierownikowi upoważnienia jest w pełni uzasadnione.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXX/193/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był już wcześniej procedowany przez Radę Gminy, ale został uchylony przez wojewodę.

Organ nadzoru stwierdził m.in.:

- w przedmiotowym planie istnieje wyraźny brak jednoznaczności pomiędzy tekstem planu a rysunkiem planu,

- w uchwale ustalono zasady zagospodarowania oraz wskaźniki i parametry zabudowy, podczas gdy na rysunku planu tereny te nie występują - nie zostały wyznaczone liniami rozgraniczającymi, nie określono ich również za pomocą barwnych oznaczeń graficznych czy literowych,

- ponadto na rysunku określono tereny pod poszerzenie drogi, oznaczone symbolami KDR, dla których brak jakichkolwiek ustaleń w treści planu,

Wojewoda podkreślił, że taka rozbieżność pomiędzy zapisami a rysunkiem planu uniemożliwia zlokalizowanie na rysunku, terenów o przeznaczeniu określonym w treści uchwały, a przez to całkowicie wyklucza wydanie dla nich decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W związku z powyższym poprawiono uchwałę, odbyło się ponowne wyłożenie i debata publiczna, na której nikt się nie pojawił.

Jednakże mieszkańcy wnieśli do planu następujące uwagi na piśmie, zarzucając m.in.:

-          nikłą moc prawną planu,

-          brak rozwiązań problemu wód opadowych i odprowadzenia ścieków,

-          zbyt duża intensyfikacja zabudowy dopuszczająca podniesienie wysokości budynków oraz powiększenie dopuszczalnego obszaru zabudowy działek,

-          wprowadzenie zakazu budowy dodatkowych garaży wolnostojących i dodatkowych budynków gospodarczych,

-          przedłożona do wglądu prognoza oddziaływania na środowisko nie spełnia wymogów ustawowych,

-          w granicy projektowanego terenu objętego planem o dotychczasowym terenem planu ul. Wrzosowej winien zostać usytuowany dren zapobiegający przedostawaniu się wód opadowych na teren ul. Wrzosowej i Lawendowej, również w czasie trwania budowy,

-          zagwarantowanie, że grunt na projektowanym terenie nie będzie podniesiony w żaden inny sposób jak w gwarantowany przez Pana Zawadzkiego.

 

Projektant Pan Jerzy Domagalski w piśmie przesłanym do Urzędu Gminy zaproponował  odrzucenie powyższych uwag do planu argumentując to następująco:

-          Zalania terenu ulic Wrzosowej i Lawendowej w Skórzewie wodami opadowymi i roztopowymi trwają od lat i są wynikiem wadliwego, zbyt niskiego posadowienia budynków mieszkalnych oraz braku kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podtapianie powyższych ulic miało miejsce wcześniej, zanim podjęto prace planistyczne.

-          Projekt planu miejscowego zakłada kompletne uzbrojenie techniczne łącznie z budową ulic całego terenu objętego planem. Realizacja nowej zabudowy w sąsiedztwie ulic Wrzosowej i Lawendowej zdecydowanie poprawi i ureguluje gospodarkę wodno-ściekową.

-          Parametry domów i zabudowy działek są parametrami maksymalnymi i wynikają z praktyki budowlanej.

-          Stwierdzenie piszących, że projekt planu nie spełnia wymogów ustawowych, gdy instytucje opiniujące i uzgadniające projekt nie wniosły zastrzeżeń, pozostawiam bez komentarza.

 

Prezes Zarządu Spółdzielni „Ławica- Zachód” Pan Zawadzki, w piśmie przesłanym do Urzędu Gminy dodał, że zgłoszone podczas debaty publicznej w dniu 9 maja br. uwagi zostały w dalszych opracowaniach w pełni uwzględnione. Przedłożony projekt koncepcyjny uzbrojenia terenu Osiedla Skórzewo V rozwiązuje wszystkie problemy związane z odprowadzeniem ścieków sanitarnych i deszczowych oraz ukształtowanie terenu zgodnie z uprzednimi ustaleniami. Sformułowanie, iż kanalizacja jest niedrożna jest niezgodna z prawdą. W wybudowanych wyprzedzeniowo dwóch wypustach ulicznych na ul. Lawendowej poziom wody obserwuje się poniżej poziomu spodu rur przelewowych, co świadczy o prawidłowym odbieraniu ścieków. Dodatkowo wybudowano drenaż przy granicy projektowanego terenu objętego planem, a dotychczasowym terenem osiedla zrealizowanego przy ul. Wrzosowej od ul. Lawendowej w kierunku ul. Batorowskiej. Rozwiązanie przyjęte dla osiedla Skórzewo V gwarantuje odprowadzenie ścieków z tego terenu.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski dodał, że w związku z wątpliwościami co do zapisów w projekcie uchwały, które pojawiły się na komisjach, do przedmiotowego projektu muszą zostać wniesione autopoprawki.

 

Projektant, Pan Jerzy Domagalski: chciałbym zgłosić następujące autopoprawki:

-          w § 10, ust. 4 pkt 3 wyraz „nakaz” zamienia się wyrazem „możliwość”,

-          w § 10, ust. 4 pkt 6 po wyrazach „15 MN” dodaje się wyrazy „i 1 MN”,

-          w § 10, ust. 6 pkt 2, ust. 7, pkt 2 i ust. 8 pkt 2 wyrazy „5,0 m.” zastępuje się wyrazami „6,0 m.”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Przybył: dlaczego w § 10, ust. 4 pkt 2 zostaje zapis: „nakaz nasadzania drzewami...”

 

Wójt Gminy: ten zapis był już wcześniej, poza tym jest to zadanie własne gminy.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski: na komisjach proszono mnie o wyjaśnienie pewnych spraw związanych z tym planem, otrzymaliśmy odpowiedź z naszej kancelarii prawnej i chciałbym poinformować, że porozumienie, które zawarliśmy ze Spółdzielnią „Ławica-Zachód” jest wiążące dla stron, które je zawarły, natomiast uwagi, które zostały złożone do planu należy uznać jako bezzasadne.

 

Radny Dorna: brakuje mi w tym wyjaśnieniu odpowiedzi w sprawie zaproponowanych autopoprawek. Czy na wyłożeniu planu był zapis o szerokości drogi 5 m, czy 6 m.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na wyłożeniu był zapis o szerokości drogi 5 m.

 

Radny Dorna: w takim razie, czy dzisiejsze autopoprawki powodują, że wyłożenie jest ważne. Czy nikt nie będzie mógł rościć pretensji do tego planu i spowodować jego unieważnienia?

 

Radca Prawny, Pan Łukasz Miatkowski: ktoś oczywiście może próbować dochodzić ewentualnych roszczeń, ale czy je udowodni, że ta okoliczność miała istotny wpływ na plan to jest kwestia ocenna.

Pan Domagalski: procedura uchwalania miejscowych planów dopuszcza dokonywanie drobnych zmian na sesji, jak dzisiaj, wojewoda nie kwestionuje kosmetyki, wprowadzanej przez radnych na sesji.

 

Radny Bartkowiak: Spółdzielnia jest właścicielem 4 ha z wnioskowanych ok. 20 ha. Czy można tworzyć plan na nie swoich gruntach.

 

Pan Miatkowski: nie ma przeszkód prawnych.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, ze odrzucenie tego planu kolejny raz byłoby niewłaściwe.

 

Radny Dorna: nie jestem przeciwnikiem tego planu, ale zadaję pytanie, czy zmiana szerokości drogi z 5 m na 6 m jest zmianą kosmetyczną i nikt do tej zmiany się nie przyczepi, i ta sytuacja nie spowoduje negatywnych skutków dla radnych, czy być może jest to zmiana, która wymaga ponownego wyłożenia. Poza tym na projekcie nie ma akceptacji radcy prawnego, czy Pan się może pod tym podpisać.

 

Pan Miatkowski: wniesienie autopoprawek jest zgodne z prawem, ewentualne odium nie spadnie na radnych, tylko na projektanta.

 

Radny Kurpiewski: nie mamy odpowiedzi na pytanie, co się stało, że wcześniej był zapis o szerokości drogi 6 m, a potem zostało to zmienione na 5 m; a intencją inwestora nie było dokonanie tych zmian, to skąd się wzięło to zamieszanie?

 

Pan Domagalski: pracujemy nad tym projektem wiele miesięcy i przez ten czas były różne wersje, ale dzisiaj jest zapis o 6 m szerokości drogi i powinniśmy się nad nim skupić. Poza tym mamy wszystkie opinie instytucji uzgadniających do tego planu.

 

Radny Kurpiewski: jak policzymy ile metrów mają wszystkie drogi w tym planie i zmienimy zapis z 5 na 6 m szerokości, to się okaże o ile zmniejszymy inwestorowi powierzchnię działek. To są wymierne pieniądze i pewnie stąd się wzięły zmiany w zapisach dotyczące szerokości dróg.

 

Pan Domagalski: metraż działek się nie zmieni, zmianie ulegnie ewentualnie szerokość chodnika lub pasa zieleni.

 

Radny Dorna: ponawiam pytanie, czy zamiana słowa nakaz na możliwość jest kosmetyczna. Pytałem już o to na komisjach i nie otrzymałem odpowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: jakiś czas temu wnioskowaliśmy do Urzędu Gminy, aby wszystkie plany przed ich wyłożeniem trafiały na obrady komisji. Dziś widać, że ten nasz postulat nie został zrealizowany. Ponawiam ten wniosek, aby przed publicznym wyłożeniem plan trafiał na posiedzenie komisji. Uważam także, że powinniśmy przyjąć ten plan bez autopoprawek, wtedy będzie najbezpieczniej.

 

Radna Jamont: jeśli tak, to kiedy gmina musi zrealizować ten nakaz.

 

Pan Wasielewski: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie precyzuje tego, ale z praktyki wynika, że jest to realizowane w czasie budowy obiektów kubaturowych i ciągów komunikacyjnych.

 

Radny Przybył: uważam, że powinniśmy ten plan przegłosować z zaproponowanymi autopoprawkami, które są przecież korzystne dla gminy.

 

Pani Roksana Mikołajczak: jestem architektem i potencjalnym mieszkańcem tego osiedla i chciałabym, aby droga miała szerokość 5 metrów i była węższa, bo to spowoduje, że kierowcy będą jeździli wolniej.

 

Radny Kapciński: nawołuję do przegłosowania tego planu, bo czeka na niego inwestor, który też ma pewne zobowiązania. Z punktu widzenia tego planu jako całości dzisiejsze autoporawki nie mają istotnego charakteru, choć zdaję sobie sprawę, że ich przyjęcie w przyszłości może się na nas zemścić. 

 

 Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad autopoprawkami, każdą z osobna.

1)      w § 10, ust. 4 pkt 3 wyraz „nakaz” zamienia się wyrazem „możliwość”.

Rada Gminy w obecności 15 radnych 4 głosami „za”, 8 głosami „wstrzymującymi” i 3 głosami  „przeciw”, przegłosowała powyższą poprawkę.

 

2) § 10, ust. 4 pkt 6 po wyrazach „15 MN” dodaje się wyrazy „i 1 MN”

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, przegłosowała powyższą poprawkę.

 

3) w § 10, ust. 6 pkt 2, ust. 7, pkt 2 i ust. 8 pkt 2 wyrazy „5,0 m” zastępuje się wyrazami „6,0 m”.

Rada Gminy w obecności 15 radnych 6 głosami „za”, 6 głosami „wstrzymującymi” i 3 głosami  „przeciw”, przegłosowała powyższą poprawkę.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie całego projektu uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, podjęła Uchwałę nr XXIX/194/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji.

E-mail Pana Domagalskiego w sprawie autopoprawek stanowi zał. Nr 11 do  protokółu sesji.

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. nr 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348 i 372.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, przy ulicy Leśnej i Rolnej, działki o nr ewid. 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348, 372, podjętego uchwałą Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania ww. miejscowego planu, podlega umniejszeniu obszaru opracowania planu w części działek o nr ewid. 346, 347, 372, na wniosek właścicieli gruntów działek nr ewid. 346 i 347.

W związku z powyższym odstępuje się od kontynuacji opracowania planu w jego północno-wschodniej części obszaru, w części działek nr 346, 347 i 372.

Pan Wasielewski dodał, że otrzymaliśmy pisemne zgody dwóch właścicieli tego terenu na takie procedowanie przedmiotowego planu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXX/195/08 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrowa przy ul. Leśnej i Rolnej, działki nr ewid. nr 346, 347 oraz część działek nr ewid. 348 i 372.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzją  Nr RB 7430/74/2001 z dnia 2001.11.12,  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstała  działki nr 250/14  przeznaczona pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Zielona. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Konarzewie  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym”, podjęła Uchwałę nr XXX/196/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie.

 

Projekt uchwały przedstawił Prezes ZUK, Pan Adrian Napierała, który poinformował, że zgodnie z art. 61 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z poźn, zm.) w powiązaniu z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 roku w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 (Mon. Pol. Nr 79, poz. 698) oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia  2009 roku przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 290 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna uwzględniać wszelkie wydatki z tym związane, a w szczególności koszty eksploatacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów oraz podlegać z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 roku od 1 stycznia 2009 roku o 2,5 % (czyli o wskaźnik inflacji z 2007r.) wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska, czyli np. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowisku. Przy ustalaniu niektórych opłat wskaźnik inflacji nie będzie brany pod uwagę, a opłaty wzrosną ponad ten wskaźnik. Wobec powyższego utrzymanie ceny za odbiór odpadów na obecnym poziomie jest niemożliwe i spowodowałoby działalność w zakresie obsługi składowiska deficytową.

Prezes ZUK dodał, że ustala się cenę maksymalną za przyjęcie odpadów komunalnych na składowisko w wysokości 80 zł brutto za tonę, plus koszty związane z naliczeniem opłaty za korzystanie ze środowiska. Uchwała ma charakter porządkowy i rozdziela ww. elementy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Danielewski: czy rekultywacja jest włączona w tą cenę.

 

Prezes ZUK: nie, to jest oddzielna kwota.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” i 1 głosem  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXX/197/08 w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjęcie odpadów na Składowisko Odpadów Komunalnych w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Prezes ZUK, Pan Adrian Napierała, który poinformował, że zgodnie z art. 61 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251, z poźn. zm.) w powiązaniu z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 roku w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 (Mon. Pol. Nr 79, poz. 698) oraz w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia  2009 roku przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 290 ust. 1 i 2 ustawy z dnia         27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z poźn. zm.) cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko odpadów powinna uwzględniać wszelkie wydatki z tym związane, a w szczególności koszty eksploatacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów oraz podlegać z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.10.2008 roku od 1 stycznia 2009 roku o 2,5 % (czyli o wskaźnik inflacji z 2007r.) wzrośnie większość opłat za korzystanie ze środowiska, czyli np. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz umieszczanie odpadów na składowisku. Przy ustalaniu niektórych opłat wskaźnik inflacji nie będzie brany pod uwagę, a opłaty wzrosną ponad ten wskaźnik. Wobec powyższego utrzymanie ceny przyjmowania od mieszkańców Gminy odpadów niesegregowanych na obecnym poziomie jest niemożliwe i spowodowałoby działalność w tym zakresie deficytową.

Prezes ZUK dodał, że ustala się górne stawki opłat  ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

a)      odnośnie odpadów niesegregowanych w pojemnikach 110 litrowych: 18 zł brutto,

b)       usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych w pojemnikach o innej pojemności, niż 110 litrów wysokość opłaty ustala się  proporcjonalnie do objętości pojemnika i stawki 18 zł brutto odnośnie odpadów niesegregowanych w pojemnikach 110 litrowych.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” i 2 głosami  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXX/198/08 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na obszarze Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokółu sesji. 

 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia na lata 2008-2009 zobowiązań do kwoty nie przekraczającej 1.050.000 zł na wykonanie remontu budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie, w tym na rok:

1)     2008 – do kwoty 450.000 zł;

2)     2009 –  do kwoty 600.000 zł.

 Zobowiązania, o których mowa powyżej zostaną sfinansowane z dochodów własnych Gminy.

Skarbnik dodał, że remontem objęta zostałaby na razie I kondygnacja, na której docelowo miałby się znajdować ośrodek pomocy społecznej oraz GZEAS. W późniejszym czasie wyremontowano by II kondygnację (docelowo biblioteka) oraz piwnicę (archiwum). Remont obejmowałby I piętro, wymianę okien – ok. 150 000 zł, wykonanie dokumentacji na całość remontu – 60 000 zł. Remont całości wyniósłby ok. 1 700 000 zł. bez termomodernizacji.

 

Skarbnik poinformował, że projekt w powyższym brzmieniu był prezentowany na komisjach, ale należy do niego wprowadzić dwie autopoprawki:

-          w podstawie prawnej, po lit. e należy dodać: „oraz  art. 58 ust. 1”,

-          nastąpiło otwarcie ofert na wymianę okien i okazało się, że oferta jest tańsza o 80 000 zł od kwoty zarezerwowanej. Dlatego proponuję w § 1 kwotę 1.050.000 zł zamienić na 970 000 zł oraz w § 1 pkt 1 kwotę 450 000 należy zamienić na 370 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: na komisji zgłaszałem wniosek, aby ktoś odpowiedzialny za tą inwestycję podpisał się pod tymi wyliczeniami. Czy zostało to wykonane. Według mojej kalkulacji ten remont będzie nas kosztował od 2 500 000 do 3 000 000 zł. Czy środki przeznaczone na ten remont nie przekroczą kosztów wybudowania obok nowego budynku.

 

Radny Dziembowski: czy jest potrzebny aż tak gruntowny remont i trzeba wszystko wymienić, i zainstalować od zera.

 

Z-ca Wójta, Pan Cegłowski: celem remontu jest przeniesienie do tego obiektu biblioteki publicznej, GZEAS-u, przeznaczenie więcej pomieszczeń dla opieki społecznej oraz rozbudowa archiwum. Jeżeli nie będziemy remontować tego budynku to będzie on dalej niszczał, a to też kosztuje. Poza tym ten teren jest uzbrojony i powinien zostać wykorzystany. Standard remontu wcale nie jest wysoki, ale musi uwzględniać pewne zastosowania na wiele lat do przodu i nie możemy go przeprowadzić byle jak.

 

Radny Dorna: ja nie neguje samej idei remontu, ja tylko pytam czy koszty remontu nie będą wyższe od wybudowania nowego budynku. OPS ma się znajdować na piętrze, to spowoduje, że będzie musiała być zainstalowana winda, a to podroży koszt inwestycji.

 

Wójt Gminy: uważam, że warto podjąć się remontu tego budynku. Ten obiekt ma 1000 m2. Wybudowanie nowego o tych parametrach, przy założeniu 4 000/m2 wyniesie ok. 4 000 000 zł bez pełnego wyposażenia. Natomiast kosztorys remontu całości tego budynku wynosi 1 600 000 zł. Różnica jest więc znaczna. Jeśli podejmiemy decyzję, żeby go nie remontować to dojdą jeszcze koszty rozbiórki. W chwili obecnej modernizowane jest już ogrzewanie, biblioteka nie mieści się już w Domu Strażaka, a  i w Urzędzie Gminy panuje ogromne zatłoczenie. Poza tym usytuowanie tego obiektu jest korzystne i jego stan techniczny też jest dobry.

 

Skarbnik Gminy: chciałbym Państwu przypomnieć, że uchwały dotyczące zobowiązań finansowych zapadają bezwzględną większością głosów.

 

Radny Kurpiewski: chciałbym, abyśmy byli równo traktowani przy planowaniu inwestycji, bo wiele razy słyszałem, aby wskazać źródło finansowania danej inwestycji, a tu nagle łatwo znajdują się olbrzymie środki na tą inwestycję.

 

Skarbnik Gminy: sytuacja w roku budżetowym nie zawsze jest taka sama, dostaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1 500 000 zł i można to sfinansować. W napiętej sytuacji budżetowej możemy zrealizować coś kosztem czegoś.

 

Radny Dziembowski: w roku 2009 mamy wydać na tą inwestycję 600 000 zł, trudno mi podjąć taką decyzję skoro nie znam jeszcze budżetu na 2009 r. Nie są znane inne wydatki majątkowe i dziś nie wiem czy nas stać na ten remont.

 

Projektant, Pan Zbigniew Przybylski: jestem projektantem tej przebudowy i mogę zapewnić, że koszt jej przebudowy wraz z zamontowaniem windy nie przekroczy 1 700 000 zł. Wydaje mi się nawet, że ten kosztorys może być mniejszy nawet o 20%.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji Budżetu  i Rolnictwa uzyskał opinię pozytywną, natomiast Komisja Oświaty zaopiniowała negatywnie przedmiotowy projekt uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi” i 2 głosami  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXX/199/08 w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na remont budynku przy ul. Konarzewskiej 12 w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokółu sesji. 

 

O godz. 1820 posiedzenie opuścili radni: Dorna  i Moskalik. Na sesji jest 13 radnych.

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717), przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dopiewo w 2009 r., do kwoty 38,00 zł za 1q.

Skarbnik dodał, że Komisja Budżetu obniżyła powyższą kwotę do 36 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Bartkowiak: sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna i nie mogę zgodzić się z ceną, którą podaje GUS, dlatego proponuję obniżyć wspomnianą kwotę do 36 zł za 1 q.

 

Radny Kurpiewski: ile budżet straci na tej obniżce.

 

Skarbnik Gminy: każda złotówka to 14 000 w skali roku.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie projektu najdalej idącego ze stawką 38,00 zł za 1q.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” i 6 głosami  „przeciw”, nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r. ze stawką 38,00 zł za 1q.

 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie projektu uchwały ze stawką 36,00 zł za 1q.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 7 głosami „za”, i 6 głosami  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXX/200/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r. (ze stawką 36,00 zł za 1q).

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

 Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że postanawia się środki pochodzące z umorzenia części pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
na przedsięwzięcia pn.:

1)       „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce” w kwocie 17.000 zł;

2)      „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu” w kwocie 42.250 zł;

3)      „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewie” w kwocie 162.500 zł

przeznaczyć na zadanie proekologiczne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie".

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXX/201/08 w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

1)     Zwiększono o kwotę 1.587.640 zł dochody w rozdziale 01010 z tytułu zwiększenia kwoty dotacji z UE na zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dopiewie etap II”.

2)     Dokonano zmian w dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej.

          II.      WYDATKI

Wydatki bieżące

1)     Dokonano zmian w załączniku dot. wydatków sołeckich.

2)     Przesunięto z rozdziału 60016 paragraf 4270 do rozdziału 75412 paragraf 4210 kwotę 2.750 zł (wydatki sołeckie).

3)     Umniejszono rezerwę na cele oświatowe o kwotę 160.000 zł. O tą samą kwotę zwiększono wydatki na wynagrodzenia w oświacie (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

4)     Dokonano zmian w wydatkach w związku ze zmianami dotacji z budżetu państwa.

5)     Wprowadzono przesunięcia wydatków dokonane przez kierowników jednostek organizacyjnych.

6)     Zwiększono o kwotę 147.270 zł wydatki na remont pomieszczeń OPS.

Wydatki majątkowe

1)     Wprowadzono wydatki w kwocie 5.429 zł na projekt wygłuszenia hali sportowo-widowiskowej w Dopiewie.

2)     Wprowadzono w 2009 r. wydatki na budowę ul. Młyńskiej w Konarzewie w kwocie 268.000 zł.

3)     Przesunięto z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 5.900 zł na zakup zmywarki na potrzeby przedszkola w Więckowicach.

       III.    PRZYCHODY I ROZCHODY

1)     Zmniejszono o kwotę 1.434.941 zł deficyt Gminy.

2)     Zmniejszono o kwotę 221.750 zł kwotę spłat pożyczek ze względu na umorzenie ostatnich rat 3 pożyczek przez WFOŚiGW.

3)     Zmniejszono przychody z kredytów o kwotę 1.500.000 zł.

Zmniejszano przychody z tytuły wolnych środków pieniężnych o kwotę 156.691 zł.

 

Skarbnik poinformował, że w związku z otwarciem ofert na wymianę okien w ośrodku zdrowia i zaoszczędzeniu 80 000 zł w rozdziale 85219, paragrafie 427 zamiast kwoty 147 270 zł zostanie wpisana kwota 67 270 zł. Zmniejszy się także deficyt o 80 000 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Radzik: jaki jest zakres prac za 268 000 zł na ul. Młyńskiej w Konarzewie.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: budowa jezdni na odcinku 300 metrów.

 

Radny Dziembowski: na Komisji Budżetu był wniosek Pana Dorny o dołożenie kwoty 27 000 do odwodnienia ul. Długiej w Zakrzewie.

 

Skarbnik Gminy: nie możemy tego wprowadzić do budżetu bo to zadanie nie jest uzgodnione z powiatem, bo to jest droga powiatowa. Musi być spisane stosowne porozumienie, na razie wystosowaliśmy pismo do powiatu z zapytaniem jak oni widzą rozwiązanie tego problemu.

 

Radny Kurpiewski: czy wygłuszenia sali GOSiR nie można zrobić jednorazowo jakimiś kotarami, a nie wydawać na to ok. 200 000 zł.

 

Wójt Gminy: na dziś nie wiemy jaki byłby najbardziej efektywny sposób wygłuszenia tej sali. Zleciliśmy projektantowi żeby wykonał projekt tego wygłuszenia, ma on nam przedstawić kilka wariantów  i wybierzemy najlepsze rozwiązanie.

 

Radny Dziembowski: z przeznaczeniem kwoty 200 000 na wygłuszenie sali jest podobnie jak z remontem ośrodka zdrowia. Nie znam jeszcze budżetu na 2009 r., nie znam innych wydatków majątkowych dlatego nie wiem, czy nas będzie na to stać.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, podjęła Uchwałę nr XXX/202/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokółu sesji. 

 

 

 

 

 

 

 

Do pkt. 18.

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

 Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w formularzach nastąpi jedna zmiana, zostanie dodana pozycja związana ze zwolnieniem z podatku ujęcia wody.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXX/203/08 w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 19.

Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo od wojewody, który wszczął postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej uchwały. W rozmowie telefonicznej wyjaśniono, że powyższa uchwała nie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym przygotowano nowy projekt, którego § 4 stanowi, że „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały nie był omawiany na posiedzeniach Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, podjęła Uchwałę nr XXX/204/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokółu sesji. 

Do pkt. 20.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie działek na obszarze których znajduje się baza GS (pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy) – sprawa omawiana na komisjach.

2.      E-mail Pana Marcina Gładysia w sprawie ścieżek pieszo-rowerowych oraz przejazdu kolejowego w Palędziu.

3.      Pismo Stowarzyszenia „Dla Przyszłości” w Dąbrówce w sprawie zarezerwowania w budżecie Gminy na 2009 r. środków na założenie centralnego ogrzewania i bieżące remonty w budynku pałacowym w Dąbrówce – ok. 180 000 zł. – szkoła otrzyma 50 000 zł na remont, natomiast trzeba wyjaśnić, czy  założenie centralnego ogrzewania będzie można dołączyć do wniosku w sprawie termomodernizacji.

4.      Pismo Pana Piotra Dziembowskiego w sprawie udzielenia informacji które ulice miejscowości Skórzewo posiadają sporządzoną dokumentację na oświetlenie uliczne (pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).

5.      Pismo Pana Piotra Dziembowskiego w sprawie udzielenia informacji, czy w 2009 r. przewidziane jest wykonanie kanalizacji na ulicy Stawnej w Skórzewie (pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).

6.      Pismo Naczelnika I Urzędu Skarbowego w Poznaniu w sprawie braków w złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007 r. (dostarczenie korekt do Biura Rady w terminie do 30 listopada br).

7.      Pismo mieszkańców wsi Palędzie w sprawie godnego potraktowania miejsca, które stało się cmentarzem dla mieszkańców wsi Studzieniec (pismo w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Wójta Gminy, do wiadomości: Rada Gminy).

 

Do pkt. 21.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Przybył: proszę Państwa, aby ktoś – jeśli może – udał się na jutrzejsze posiedzenie Rady Powiatu, bo będzie omawiana uchwała w sprawie powierzenia gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogami powiatowymi, może się dowiemy jak oni sobie to załatwili.

 

Wójt Gminy: ta sprawa nie dotyczy utrzymania dróg, tylko inwestycji.

 

Radny Dziembowski: otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie w sprawie oznakowania poziomego szkoły podstawowej w Skórzewie, z której wynika, że według Zarządu Dróg Powiatowych oznakowanie szkół w Skórzewie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, a dodatkowe oznakowanie można wykonać wyłącznie ze środków Urzędu Gminy. Czy to oznacza, że jeślibyśmy chcieli coś wykonać sami to musi to uzgodnić z nimi czy nie.

 

Z-ca Wójta: wszelkie oznakowania na drodze powiatowej musimy uzgadniać z nimi, bo zarządcą drogi jest Powiat.

 

Radny Dziembowski: czy ogławianie drzew na ul. Batorowskiej odbywa się na zlecenie Gminy, bo jest raczej dewastowanie a nie ogławianie.

 

Wójt Gminy: to jest na nasze zlecenie, był taki wniosek na ostatniej sesji.

 

Radny Kapciński: odbyło się spotkanie z Prezesami Spółdzielni Rolniczych ze Skórzewa  i Dąbrówki w sprawie ścieżki rowerowej, ale mam pytanie, czy podejmuje się  jakieś kroki, aby uzyskać teren pod wspomniane ścieżki od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Wójt Gminy: grunty, które są w zasobie ANR są obarczone roszczeniami i trudno o takie rozmowy, podobnie sytuacja wygląda z budynkiem Vitalii w Konarzewie, tam także są roszczenia właścicieli odnoszące się do działki na której stoi ten obiekt. Natomiast w sprawie spotkania z Prezesami Spółdzielni Rolniczych to planujemy drugie spotkanie i przygotowujemy się do opracowania operatu szacunkowego terenu pod ścieżkę rowerową.

 

Radny Kapciński: w naszej gminie uległa zmianie obsługa prawna i wydaje mi się , że współpraca z radcą prawnym jest gorsza niż była poprzednio.

 

Wójt Gminy: podjęliśmy już pewne ustalenia w tej sprawie i myślę, że dookreślimy szczegółowo ramy dalszej współpracy. Na pewno będzie jedna osoba kontaktowa pomiędzy Urzędem a kancelarią.

 

Radny Nowaczyk: mieszkańcy ul. Wiśniowej w Dopiewie składali wniosek o utwardzenie tej drogi, co się z nim dzieje,

-          w ostatnim okresie w szkole w Dopiewie odbywały się wywiadówki i padło kolejny raz pytanie, od kiedy uczniowie będą mogli wychodzić na przerwy na powietrze po każdej lekcji.

 

Wójt Gminy: osobą koordynującą sprawy utwardzania dróg jest Sekretarz Gminy, który dzisiaj jest nieobecny, ale sprawdzę ten temat.

 

Radny Barkowiak: ulica Wiśniowa została utwardzona, ale woda nadal stoi, musi być grubsza warstwa tego tłucznia.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: od kwietnia br. są przygotowane 3 wersje ogrodzenia szkoły w Dopiewie, istnieje tylko kwestia akceptacji.

 

Radny Kurpiewski: Komisja Oświaty opowiedziała się za wykonaniem ogrodzenia szkoły w Dopiewie w standardzie ogrodzenia gimnazjum w Skórzewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę zaprezentować te wersje na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 26 listopada br.

 

Radny Kurpiewski: od kiedy będzie zatrudniony trener środowiskowy na boisku „Orlik”, nie ma żadnego harmonogramu i obecnie jest „wolna amerykanka”.

 

Wójt Gminy: procedura rekrutacyjna została wszczęta i myślę, że na początku grudnia uda nam się już kogoś zatrudnić.

 

Radny Nowaczyk: harmonogram musi być oczywiście ustalony, ale pierwszeństwo korzystania z tego boiska musi mieć młodzież, a nie drużyny klubowe, w zasadzie zawodowe.

 

Radny Kapciński: na jakim etapie jest konkurs na dyrektora szkoły w Konarzewie.

 

Wójt Gminy: konkurs zostal ogłoszony, komisja nie została jeszcze powołana.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wiem, że gmina otrzymała wymagane zgody na wyburzenie pralni w Dopiewcu, proszę nie czekać z tym zadaniem, tylko natychmiast przystąpić do rozbiórki tego obiektu, jest sugestia, aby kawałek tego terenu przeznaczyć na parking.

 

Radny Danielewski: na jakim etapie jest budowa kanalizacji  w Dąbrowie?

 

Wójt Gminy: dokumentacja została zrobiona, obecnie jest przygotowywany wniosek o uzyskanie zewnętrznego dofinansowania.

 

Radny Przybył: czy Gmina złożyła wniosek w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"

 

Wójt Gminy: ze względu na bardzo krótki termin na złożenie wniosku zgłosiliśmy ulicę Szarotkową w Skórzewie.

 

 Do pkt. 22.

Wolne głosy.

 

Brak

 

Do pkt. 23.

Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 21 załączników.

 

Protokół zawiera 22 strony, ponumerowanych od 1 do 22.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska