Załącznik nr 2   do Uchwały Nr. XXX/194/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

                          Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584 – I wyłożenie

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga co następuje:

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy uwaga

Ustalenia projektu planu dla nieruchomości której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie (*) w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcia Rady Gminy załącznik nr  3 do uchwały  nr XXX/194/08 z dnia 24.11.2008r.

Uwagi

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I wyłożenie

1

30.05.2008r.

Karpińscy Magdalena i Maciej

Ul. Lawendowa 12,

60-185 Skórzewo

Pierwsza uwaga dotyczy linii zabudowy a w szczególności usytuowania budynków oraz podziału nieruchomości, które sąsiadują z nieruchomością wnioskujących. Druga uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

1) 583;

2)     nie dotyczy obszaru opracowania

1)     Inwestor Spółdzielnia Ławica przedstawił korektę rozwiązania, które zadowala wnioskujących;

2)     wniosek bezzasadny

1).x

2).x

1)x

2)x

 

2

30.05.2008r.

Ambrozik Ewa i Wiesław

Ul. Lawendowa 9,

60-185 Skórzewo

Pierwsza uwaga dotyczy linii zabudowy a w szczególności usytuowania budynków oraz podziału nieruchomości, które sąsiadują z nieruchomością wnioskujących. Druga uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

1) 583;

2) nie dotyczy obszaru opracowania

1)     Inwestor Spółdzielnia Ławica przedstawił korektę rozwiązania, które zadowala wnioskujących;

2)     wniosek bezzasadny

1).x

2).x

1)x

2)x

 

3

30.05.2008r.

Piątkowski Andrzej

Os. Stare Żegrze 78/4,

61-249 Poznań

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

4

30.05.2008r.

Danuta Jóźwiak

ul. Truskawkowa 12

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

5

30.05.2008r.

Wiesław Mitkowski

ul. Wrzosowa 7

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

6

30.05.2008r.

Jerzy Rewers

ul. Wrzosowa 50

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

7

30.05.2008r

Renata i Mirosław

Wolsztyniak

ul. Wrzosowa 11

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

8

30.05.2008r

Arkadiusz Zieliński

Ul. Lawendowa 7

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

9

30.05.2008r

Tomasz Sas

ul. Wrzosowa 24

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

10

30.05.2008r

Dariusz Chmielewski

ul. Wrzosowa 10

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

11

30.05.2008r

Hanna Bartylak

Ul. Wrzosowa 22

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

 

 

 

 

 

12

30.05.2008r

Jan Mikołajczyk

ul. Wrzosowa 6

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

13

30.05.2008r

Agnieszka

Wiśniewska

Ul. Wrzosowa 27

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

14

30.05.2008r

Agnieszka i Maciej Andrzejczak

Ul. Wrzosowa 30

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

15

30.05.2008r

Anna Błakoniak

ul. Wrzosowa 17

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

16

30.05.2008r

Hanna Kosiba

Ul. Nad Potokiem 26

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

17

30.05.2008r

Magdalena i Piast Górni

Ul. Wrzosowa 28

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

18

30.05.2008r

Marek Bigaj

Ul. Wrzosowa 34

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

19

30.05.2008r

Tomasz Gieburowski

Ul. Wrzosowa 36

60-185 Skórzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

20

30.05.2008r

Wojciech Steinböck

Ul. Wrzosowa 25

60-185 Skorzewo

Uwaga dotyczy rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej a w szczególności odprowadzania wód opadowych

nie dotyczy obszaru opracowania

wniosek bezzasadny

-

x

-

x

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584 – II wyłożenie

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo rozstrzyga co następuje:

Lp.

Data wpływu uwagi

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Dopiewo w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Dopiewo w sprawie rozpatrzenia uwag

Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga nie uwzględniona

uwaga uwzględniona

uwaga nie uwzględniona

1.

04.11.2008

 

 

 

 

 

04.11.2008

Ewa i Wiesław Ambrozik

ul. Lawendowa 9

60-185 Skórzewo

 

 

Magdalena i Maciej Karpiński

ul. Lawendowa12

60-185 Skórzewo

1. By projektowana zabudowa sąsiadująca z  ul. Lawendową była odwrócona frontem do ulicy Lawendowej.

2. Rozwiązania związane z  odprowadzeniem wód opadowych

Dz. Nr ewid. 962

 

 

 

 

 

 

Dz. Nr ewid. 959

 

 

1. Tak

Budynki zostaną usytuowane frontem do ul. Lawendowej

2. -

-

 

 

 

 

2.Uwaga nie dotyczy rozwiązań zawartych w  planie

 

1.

2.

 

2.

04.11..2008

Magdalena, Maciej Karpińscy,

Agnieszka, Maciej Andrzejczak,

Aleksandra, Arkadiusz Zielińscy,

Wiesław Ambrozik,

Natalia, Roman Kicińscy,

Małgorzata, Marek Bigaj,

Magdalena, Piat Górni

1. Odprowadzenie wód opadowych

2. Zmiana parametrów zabudowy

3. Wprowadzenie zakazu budowy dodatkowych garaży i bud. gospod. na terenach 20 MN, 27 MN

Dz. Nr ewid. 983

-

1, Uwaga nie dotyczy rozwiązań zawartych w  planie

2, 3 Uwagi  nie uwzględnione – projekt posiada zapisy uniwersalne dostosowane do zabudowy jednorodzinnej. Podane parametry domów i zabudowy działek są parametrami maksymalnymi i wynikają z praktyki budowlanej

 

Nie