Uchwała Nr XXX/200/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2009 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada    1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się obniżyć średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717), przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Dopiewo w 2009 r., do kwoty 36,00 zł za 1q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/107/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2008 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.