Uchwała   Nr XXX/194/08       

                                                       Rady Gminy Dopiewo

                                                       z dnia 24 listopada 2008 r.

 

w sprawie:       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje.

 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584, zwany dalej „planem”, stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo uchwalonego uchwałą nr LVIII/519/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.09.2002r.

           

2.   Granice planu określono w części graficznej planu.

 

3.   Integralną częścią uchwały są:

1)      załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu”;

2)      załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3)      załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

 

Dział I.

Przepisy ogólne

 

§ 2. Zakres opracowania planu obejmuje problematykę określoną w art. 15, ust. 2 ustawy                     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

§ 3. 1.  Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)            granice obszaru objętego planem miejscowym;

2)            symbole oznaczające przeznaczenie terenów;

3)            linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

4)            linie rozgraniczające tereny o różnym zasadach zagospodarowania;

5)            nieprzekraczalne linie zabudowy.

 

2.      Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)            nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że zakazuje się lokalizować obiekty w obszarze pomiędzy tą linią, a linią rozgraniczającą dróg publicznych, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej;

2)            planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 uchwały;

3)            przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć inne źródła prawa;

4)            przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

5)            przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającym;

6)            terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu, wyznaczoną na rysunku planu linią rozgraniczającą, o określonym przeznaczeniu, oznaczony na rysunku planu symbolem;

7)            uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska lub je degradujące, powodujące przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności takie jak: szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas i drgania, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, odory i nieprzyjemne zapachy;

8)            uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Dopiewo;

9)            usługach – należy przez to rozumieć działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb ludności, niepolegającą na wytwarzaniu dóbr materialnych z zastrzeżeniem, iż nie może ona stwarzać uciążliwości dla środowiska , o których mowa w pkt. 7.

 

Dział II

Ustalenia szczegółowe.

 

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

 

§ 5.   Przedmiotem ustaleń planu są:

1)            tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;

2)            teren zabudowy mieszkaniowo usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem  MN/U;

3)            teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP;

4)            tereny elektroenergetyczne, oznaczone na rysunku planu symbolem E;

5)            tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD;

6)            tereny pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR .

 

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

 

§ 6.      Ustala się:

1)            nakaz zachowania zwartego charakteru zabudowy wiejskiej i kształtowania budynków na wzór tradycyjnej architektury wielkopolskiej;

2)            nakaz doboru materiału i kolorystyki dla elewacji budynków nawiązujących do istniejącej zabudowy.

 

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

§ 7.      Ustala się:

1)            zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub innych, odpowiadających im zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia, za wyjątkiem linii elektroenergetycznych, inwestycji komunalnych i drogowych służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb inwestorów;

2)            nakaz czasowego gromadzenia odpadów stałych w szczelnych pojemnikach, wstępnego segregowania i usuwania ich na zorganizowane składowisko;

3)            nakaz zwiększenia zadrzewień pełniących rolę zieleni izolacyjnej wzdłuż granic nieruchomości - opracowania.

 

Rozdział 4

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

 

Dla ochrony dziedzictwa archeologicznego, podczas prac ziemnych związanych z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu stanowisk archeologicznych ustala się obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych zakres których inwestor winien uzgodnić z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

 

Rozdział 5

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej.

 

§ 9.   Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Ustala się:

1)            następujące tereny przestrzeni publicznej:

a)      teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,

b)      tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KD,

c)tereny pod poszerzenie drogi, oznaczone na rysunku planu symbolem KDR;

2)            zakaz umieszczania reklam w pasach drogowych. Dopuszcza się możliwość lokalizacji tablic informacyjnych i szyldów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą na ogrodzeniach, przy wejściu głównym do budynku lub lokalu usługowego, na jego fasadzie lub przy wjazdach na teren o wielkości nie większej niż 1,5 x 1,0 m i ilości dostosowanej do potrzeb;

3)            zakaz stosowania ogrodzeń pełnych o wysokości powyżej 1,80 m;

4)            możliwość realizacji chodników, ścieżek rowerowych, elementów małej architektury;

5)            możliwość realizacji zieleni ozdobnej i izolacyjnej.

 

Rozdział 6

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy.

 

§ 10. 1.   Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN-25MN ustala się:

1)            projektowane działki pod budynki mieszkalne wolno stojące o minimalnej powierzchni 800 m2 i minimalnej szerokości 16,0 m;

2)            projektowane działki pod budynki mieszkalne zabudowy bliźniaczej o minimalnej powierzchni 350 m2 i minimalnej szerokości 12,0 m;

3)            projektowane działki pod budynki mieszkalne zabudowy szeregowej o minimalnej powierzchni 220 m2 i minimalnej szerokości 7,5 m;

4)            zakaz wtórnych podziałów istniejących działek zgodnie z §10 ust. 1, pkt 1, 2 i 3;

5)            możliwość scaleń istniejących działek zgodnie z §10 ust. 1, pkt 1, 2 i 3;

6)            budynek mieszkalny:

a)      wolno stojący, w zabudowie  bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej,

b)      do dwóch kondygnacji nadziemnych,

c)      maksymalna wysokość do kalenicy 10,0 m,

d)     dach o nachyleniu od 10o do 45o , kryty materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,

e)      maksymalną wysokość gzymsu wieńczącego, głównego, od terenu 7,0 m;

7)            garaż:

a)      możliwość budowy tylko jednego na działce,

b)      maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m2,

c)      maksymalna wysokość 6,0 m,

d)     dach o nachyleniu od 5o do 45o,

e)      możliwość łączenia z budynkami mieszkalnymi,

f)       zakaz budowy garażu dla samochodów powyżej 3,5 t;

8)            zakaz lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy nieruchomości, nie dotyczy budynków zabudowy szeregowej;

9)            zakaz lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy nieruchomości, nie dotyczy budynków zabudowy bliźniaczej i garaży w przypadku budowy takich budynków po obu stronach granicy jako bliźniaczych;

10)        lokalizację budynków mieszkalnych i garaży zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i przepisami odrębnymi;

11)        łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 50% powierzchni działki;

12)        minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 30%;

13)        nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach minimum dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

 

2.      Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 26MN i 27MN ustala się:

 

1)            projektowane działki o minimalnej powierzchni 350 m2 i minimalnej szerokości 12,0 m;

2)            budynek mieszkalny:

a)      w zabudowie  bliźniaczej,

b)      maksymalna powierzchnia użytkowa jednego lokalu mieszkalnego 130 m2,

c)      parterowy z garażem i pomieszczeniem technicznym w piwnicy,

d)     maksymalna wysokość do kalenicy 10,0 m,

e)      dach o nachyleniu od 10o do 45o , kryty materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,

f)       maksymalną wysokość gzymsu wieńczącego, głównego, od terenu 7,0 m;

3)            lokalizację budynków mieszkalnych i garaży zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i przepisami odrębnymi;

4)            łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 50% powierzchni działki;

5)            minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 30%;

6)            nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach minimum dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

 

3.      Dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN/U ustala się:

 

1)            przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa;

2)            przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usługowa;

3)            projektowane działki pod budynki mieszkalne wolno stojące o minimalnej powierzchni 800 m2 i minimalnej szerokości 16,0 m;

4)            projektowane działki pod budynki mieszkalne zabudowy bliźniaczej o minimalnej powierzchni 600 m2 i minimalnej szerokości 7,5 m;

5)            zakaz wtórnych podziałów istniejących działek zgodnie z §10 ust. 3, pkt 3 i 4;

6)            możliwość scaleń istniejących działek zgodnie z §10 ust. 3, pkt 3 i 4;

7)            budynek mieszkalny:

a)      wolno stojący, w zabudowie  bliźniaczej lub w zabudowie szeregowej,

b)      do dwóch kondygnacji nadziemnych,

c)      maksymalna wysokość do kalenicy 10,0 m,

d)     dach o nachyleniu od 10o do 45o , kryty materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,

e)      maksymalną wysokość gzymsu wieńczącego, głównego, od terenu 7,0 m;

8)            garaż:

a)      możliwość budowy tylko jednego na działce,

b)      możliwość łączenia z budynkiem mieszkalnym,

c)      maksymalna powierzchnia zabudowy 60,0 m2,

d)     maksymalna wysokość 6,0 m,

e)      dach o nachyleniu od 5o do 45o,

f)       zakaz budowy garażu dla samochodów powyżej 3,5 t;

9)            budynki przeznaczone na działalność usługową:

a)      do dwóch kondygnacji nadziemnych,

b)      możliwość łączenia z budynkiem mieszkalnym;

c)      maksymalna wysokość 12,0 m,

d)     dach o nachyleniu od 5o do 45o,

10)        zakaz lokalizacji budynków bezpośrednio przy granicy nieruchomości, nie dotyczy budynków zabudowy bliźniaczej, garaży i budynków przeznaczonych na działalność usługową w przypadku budowy takich budynków po obu stronach granicy jako bliźniaczych;

11)        lokalizację budynków mieszkalnych, garaży i budynków przeznaczonych na działalność usługową zgodnie z naniesionymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy

i przepisami odrębnymi;

12)        łączną powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 50% powierzchni działki;

13)        minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną 30%;

14)        nakaz zapewnienia na poszczególnych działkach czterech miejsc postojowych dla samochodów.

 

4.      Dla terenów zieleni urządzonej ZP ustala się:

1)            przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni, urządzeń sportu (boiska, korty, place zabaw)

2)            nakaz nasadzenia drzewami i krzewami, głównie zimozielonymi;

3)            możliwość realizacji ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż istniejącego cieku o minimalnej szerokości 4,0 z widocznym podziałem na ruch pieszy i rowerowy;

4)            możliwość lokalizowania obiektów małej architektury;

5)            możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej;

6)            zakaz budowy zjazdów na tereny zabudowy mieszkaniowej 1MN, 3MN i 15MN.

 

5.      Dla terenów elektroenergetycznych 1E - 4E ustala się:

1)            lokalizacja urządzeń elektroenergetycznych;

2)            minimalną powierzchnię działki – 25,0 m2;

3)            bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

6.      Dla terenu drogi publicznej, zbiorczej 1KD ustala się:

1)            minimalną szerokość pasa drogowego  - 12,0 m;

2)            ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 6,0 m;

3)            możliwość budowy zatok postojowych wzdłuż jezdni;

4)            możliwość realizacji chodników i ścieżki rowerowej;

5)            możliwość wzbogacania drzewami i krzewami, głównie zimozielonymi;

6)            zakaz budowy zjazdów na tereny zabudowy mieszkaniowej 1MN i 2MN.

 

7.      Dla terenu drogi publicznej 13KD ustala się:

1)            minimalną szerokość pasa drogowego  - 12,0 m;

2)            ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 6,0 m;

3)            możliwość budowy zatok postojowych wzdłuż jezdni;

4)            możliwość realizacji chodników i ścieżki rowerowej.

 

8.      Dla terenów dróg publicznych 2KD-12KD, 14KD-28KD ustala się:

1)            minimalną szerokość pasa drogowego  - 10,0 m;

2)            ulicę jednojezdniową o minimalnej szerokości 6,0 m.

 

 

9.      Dla terenów pod poszerzenie drogi 1KDR i 2KDR ustala się:

1)            pasy rezerwy pod rozbudowę ulicy Batorowskiej, przyjmującej po rozbudowie parametry techniczne właściwe dla drogi klasy „L” w tym pasy wyłączenia na skrzyżowaniach z drogami 1KD i 16KD;

2)            zachowanie dotychczasowego zagospodarowania terenu, bez prawa lokalizowania wszelkiej zabudowy, do czasu przebudowy drogi;

3)            możliwość lokalizowania urządzeń infrastruktury technicznej;

4)            możliwość wzbogacania drzewami i krzewami, głównie zimozielonymi.

 

Rozdział 7

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

§ 11.    Nie ustala się.

 

Rozdział 8

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

 

§ 12.    Nie ustala się.

 

Rozdział 9

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,               w tym zakaz zabudowy.

 

§ 13.    Nie ustala się.

 

Rozdział 10

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

 

§ 14.    W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:

1)      zaopatrzenie obiektów w wodę z sieci wodociągowej;

2)      odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków sanitarnych za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej;

3)      odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej;

4)      zaopatrzenie w energię elektryczną, łączność przewodową, gaz i w łączność telekomunika-cyjną z sieci;

5)      ogrzewanie z wykorzystaniem nośników spełniających wymogi w zakresie ochrony środowiska, szczególnie powietrza;

6)      nakaz zapewnienia na każdej działce miejsca, na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, następnie usuwanych na zorganizowane składowisko;

7)      nakaz przebudowy urządzeń melioracyjnych w przypadku kolizji obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej oraz uzyskania zgody gestora urządzeń melioracyjnych na przebudowę;

8)      możliwość budowy stacji transformatorowych na terenach E, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej;

9)      możliwość lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej (przepompownie ścieków, itp.) w sąsiedztwie pasów drogowych, na terenach o innych funkcjach, z dostępem do dróg publicznych, również za pośrednictwem dróg wewnętrznych;

10)  możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg KD i KDR.

 

 

 

 

Rozdział 11

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

 

§ 15.    Nie ustala się.

 

Rozdział 12

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

§ 16. Ustala się następujące stawki procentowe, służące naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-gospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

- 10 % dla terenów MN,

- 10 % dla terenów MN/U,

- 0,5 % dla terenów E,

- 0,5% dla terenów ZP, KD, KDR.

 

Dział III.

Przepisy końcowe

 

§ 18.    Plan zachowuje ważność, również wtedy jeśli nastąpi :

1)            zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z przepisów szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu;

2)            zmiana wymienionego w planie numeru ewidencyjnego działki.

 

§ 19.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 20.    Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został opracowany zgodnie                      z przepisami:

-     Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2001 r. Nr 142                 poz. 1591  z późniejszymi zmianami),

-     Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

      ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. ),

-     Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać pro­gnoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 197, poz. 1667 )

-     Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.               Nr 121, poz. 1266  z późniejszymi zmianami),

-     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (Dz.U. Nr 164,  poz. 1587).

 

Rada Gminy Dopiewo w dniu 26 marca 2007 roku podjęła Uchwałę Nr VII/39/07 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Skórzewo, dla działek nr ewid. 20/2, 583, 584.

 

Wójt Dopiewa przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:

 

1) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu Wójt Dopiewa ogłosił w Gazecie Wyborczej w dniu 11 kwietnia 2007r. oraz przez obwieszczenia, które były wywieszone od 5 kwietnia do 30 maja 2007r. w gablotach urzędu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,

2) dnia 5 kwietnia 2007r. zawiadomił na piśmie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu,

3) rozpatrzył w dniu 14 czerwca 2007 wnioski, o których mowa w pkt. 1,

4) sporządził projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo,

5) sporządził prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego,

6) w dniu 22 listopada 2007 uzyskał pozytywną opinię nr 18/2007 gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, w 20 listopada 2007 roku uzyskał pozytywną opinię Wojewody Wielkopolskiego

7) w dniach od 25 października do 23 listopada 2007 roku uzgodnił projekt planu, stosownie do jego zakresu, z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu, właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, organami właściwymi do uzgadniania projektu planu, właściwymi terytorialnie organami wojskowymi, bezpieczeństwa państwa oraz właściwymi zarządami dróg;

8) w projekcie planu uwzględniono uwagi i zastrzeżenia złożone na etapie opiniowania

i uzgadniania,

9) w dniu od 11 kwietnia do 13 maja 2008 wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w miejscowej prasie ( Gazeta Wyborcza 03.04.2008r. ), a także poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach urzędu oraz zapewnił informację o wyłożonym projekcie,

10) w dniu 30 maja 2008r. zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

11) Wójt Dopiewa rozpatrzył w dniu 11 czerwca 2008 uwagi do projektu planu zgłoszone w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu,

12) Wójt Dopiewa ogłosił o terminie sesji, na której miał być rozpatrywany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

13) W związku z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego Nr WN. I-2. 0911-365/08 z 28 sierpnia 2008r. orzekającym nieważność uchwały Nr XXVI/167/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 lipca 2008 roku dokonano koniecznych zmian w projekcie Uchwały i ponownie wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 24 września do 22 października 2008 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o ponownym wyłożeniu Wójt ogłosił w prasie (Gazeta Wyborcza 17.09.2008r.), a także poprzez wywieszenie obwieszczeń w gablotach urzędu oraz we wsi Skórzewo,

14) w dniu 17 października 2008r. Wójt Gminy Dopiewo zorganizował publiczną debatę nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,

15) Wójt Dopiewa rozpatrzył w dniu 20 listopada 2008 uwagi do projektu planu zgłoszone w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu,

16) Termin sesji, na której miał być rozpatrywany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został ogłoszony na stronie internetowej Gminy Dopiewo

 

Grunty rolne klasy III o powierzchni 15,3253 ha objęte niniejszym planem wymagały uzyskania zgody Ministra Rolnictwa w związku ze zmianą ich przeznaczenia na cele nierolnicze. Zgodę tą uzyskano w dniu 19 marca 2008r. decyzją nr GZ.tr.057-602-53/08. Grunty rolne klasy IV o powierzchni 8,2495 ha uzyskały zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze Marszałka Województwa w dniu 4 lutego 2008r. decyzją nr DR II 6060-113/07. Pozostałe grunty rolne nie wymagały uzyskania zgody w związku ze zmianą ich przeznaczenia z rolnych na nierolnicze.

 

Przedstawiony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie pociąga bezpośrednich skutków finansowych dla budżetu gminy.

 

W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy Dopiewo określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, Uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr LVIII/519/02 z dnia 30 września 2002 roku, przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały.

 

Zostały przygotowane dokumenty formalno - prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.