P r o t o k ó ł   Nr XXIX/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 27 października 2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1510, a zakończono o godz. 1920

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia radca prawny, Pan Łukasz Miatkowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1510 dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 13 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XXIX sesji Rady Gminy.

4.      Przyjęcie protokółu XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

6.      Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

7.      Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od  posiadania psów. Druk Nr 178

8.      Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. Druk Nr 179

9.      Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dopiewo. Druk Nr 180

10.  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 rok. Druk Nr 181

11.  Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. Druk Nr 182

12.  Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku. Druk Nr 183

13.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.  Druk Nr 184

14.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk Nr 185

15.  Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie. Druk Nr 186

16.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo. Druk Nr 187

17.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa. Druk Nr 188

18.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka. Druk Nr 189

19.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo. Druk Nr 190

20.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo. Druk Nr 191

21.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

22.  Zapytania i wnioski radnych.

23.  Wolne głosy.

24.  Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXVIII sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXVIII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 11 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, przyjęła protokół XXVIII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 22 września 2008 roku.

 

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali przed sesją.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od  posiadania psów.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że wprowadza się na terenie Gminy Dopiewo opłatę od posiadania psów. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 10 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się właściwych miejscowo sołtysów. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty od posiadania psów w wysokości 10% pobranych kwot.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 10 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” i 2 głosami  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXIX/178/08 w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od  posiadania psów.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że określa się na terenie Gminy Dopiewo dzienne stawki opłaty targowej, w zależności od zajętej powierzchni, w wysokości:

1)     do 1 m2 – 5 zł;

2)     od 1 m2 do 4 m2 – 15 zł;

3)     powyżej 4 m2 – 20 zł.

Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Na inkasentów wyznacza się właściwych miejscowo sołtysów.  W miejscowości  Dopiewo  opłata  targowa  pobierana  jest  przez  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Dopiewie. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 10 % kwoty pobranej opłaty. Inkasenci są zobowiązani do wpłacenia na konto Urzędu Gminy kwot pobranych opłat w danym miesiącu w terminie do 5 dnia miesiąca następnego.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Bartkowiak: kto będzie mierzył te metry, powinien być inny sposób naliczania opłaty.

 

Skarbnik Gminy: taki zapis jest związany z opinią naszej kancelarii prawnej, która stoi na stanowisku, że nasze wcześniejsze zapisy nie były wystarczająco precyzyjne i jednoznaczne i mogły zostać zakwestionowane przez organ nadzoru.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/179/08 w sprawie wprowadzenia i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że gmina udziela klubom sportowym wsparcia finansowego w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zgłaszanych projektów do wysokości 40% planowanych kosztów realizacji projektu. Maksymalne wsparcie finansowe dla jednego klubu sportowego, bez względu na liczbę złożonych projektów, wynosi łącznie w roku 50.000 zł.

Dotacja może zostać przeznaczona na dofinansowanie wydatków klubu sportowego związanych w szczególności z:

1)   zatrudnieniem trenerów i instruktorów;

2)   szkoleniem i treningami zawodników;

3)   przewozem zawodników na zawody lub mecze sportowe;

4)   udziałem drużyny lub zawodnika w zawodach oraz rozgrywkach  sportowych w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego (m.in.: obsługa sędziowska, obsługa medyczna, ubezpieczenie sportowe zawodników, opłaty startowe, ochrona);

5)   organizacją i udziałem w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek (m.in. koszty transportu, wyżywienia, noclegów, wynajmu obiektów do treningów, opieki medycznej);

6)   zakupem sprzętu sportowego i strojów sportowych dla klubu służącego uprawianiu sportu kwalifikowanego;

7)   utrzymaniem i remontem obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu kwalifikowanego.

Z dotacji nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:

1)     wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2)     wypłaty stypendiów;

3)     transferu zawodników;

4)     kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

5)     zobowiązań klubu sportowego wynikających zaciągniętych pożyczek, kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

6)     zadań i zakupów inwestycyjnych;

7)     kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

Wspieranie finansowe klubów sportowych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/180/08 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 rok.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 5 ust. 3 nakłada na organy stanowiące jednostek samorządu obowiązek uchwalania rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 w/w ustawy. Stworzony program zawiera wytyczne i określa kierunki działań dla wzajemnej współpracy. Skarbnik dodał, że projekt uchwały dotyczy głównie stowarzyszeń działających na terenie gminy, które gdyby chciały realizować zadania gminne mogą otrzymać datacje na ten cel.

Na 2009 rok ustanowione zostały priorytetowe obszary współpracy w odniesieniu do:

1)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

2)     krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

3)     upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: § 3 Programu stanowi, że: „Gmina i organizacje powinny wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działania. Przekazywanie informacji do Gminy Dopiewo przez organizacje o planowanych przez nich zadaniach sfery publicznej na 2009 rok powinno się odbyć do 10 listopada 2008 roku”. Czy nie jest to termin zbyt krótki, aby organizacje powzięły informację o podjęciu tej uchwały.

 

Skarbnik Gminy: organizacje pozarządowe informację o tym programie otrzymały już znacznie wcześniej, poza tym termin 10 listopada musi został zachowany żebyśmy zdążyli planowane zdania ująć w budżecie na 2009 r.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/181/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 rok.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że stawki w stosunku do roku 2007 wzrosły o 4,2% (wskaźnik inflacji).

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/182/08 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że Ministerstwo Finansów podniosło stawki o 4,2% i gmina nie może tych stawek podnieść wyżej, za wyjątkiem gruntów pozostałych, gdzie wzrost jest większy, bo o 23%.

Skarbnik poinformował m.in., że zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na:

1)       prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej,

2)       prowadzenie działalności kulturalnej,

3)       prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu,

4)       prowadzenie działalności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, segregacji i składowania odpadów,

5)       ujęcia i stacje uzdatniania wody.

Skarbnik Gminy: wpłynęły dwa wnioski o zwolnienie z podatku, od spółki wodnej oraz Domu Pomocy Społecznej, ale w obu przypadkach odmówiliśmy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: Jako radny i członek komisji budżetu moim zadaniem jest dbać o finanse Gminy, uważam, że zwolnienie od podatku od nieruchomości Zakładu Usług Komunalnych za działalność związaną z prowadzeniem działalności w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków oraz gromadzenia, segregacji i składowania odpadów oraz ujęcia i stacje uzdatniania wody, nie jest właściwe, ZUK jest spółką prawa handlowego i jako taka poinna się kierować ogólnymi zasadami ekonomii.  Z tytułu zwolnienia stracimy ok. 300 000-400 000 zł. Środki te można by przeznaczyć na budowę infrastruktury w gminie albo na inwestycje z partycypacją mieszkańców.  Wnioskuję o wykreślenie z projektu uchwały § 2 pkt 4 i 5.

Wójt Gminy: można oczywiście dokonać takiej korekty, ale jeżeli to zrobimy to ZUK i tak skalkuluje ten podatek w cenie wody i wtedy dodatkowe koszty poniosą wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Prawdopodobnie i tak ZUK podniesie cenę wody w przyszłym roku. Ponadto na terenie naszej gminy działa spółka wodna, która oferuje wodę po tańszej cenie niż ta produkowana przez ZUK. Przy wzroście ceny wody produkowanej przez ZUK wzrośnie jeszcze bardziej różnica pomiędzy ceną wody dostarczaną przez obie instytucje.

Prezes ZUK, Pan Napierała: działamy w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, w oparciu o którą kalkulujemy cenę wody. Zgodnie ze wspomnianą ustawą dochody osiągane przez nasz zakład z innej działalności nie mogą subsydiować ceny wody. Na gorąco licząc mogę powiedzieć, że w przypadku nie zwolnienia zakładu z podatku cena wody wzrosłaby o ok. 1 zł na 1m3.

Skarbnik Gminy: mówimy tutaj tylko o stacji uzdatnia wody, ale na lata następne jest przewidziany znaczny wzrosły nakładów na budowę kanalizacji w naszej gminie, co mogłoby spowodować znaczny wzrost podatku z tego tytułu nawet do 1 – 2 milionów złotych.

Radny Dziembowski: biorąc pod uwagę to co powiedział pan wójt, że cena wody i tak wzrośnie to lepiej jest mieć jakiś argument na wytłumaczenie mieszkańcom gminy w postaci 300.000 – 400.000, które można wykorzystać na rozbudowę infrastruktury w Gminie.

 Radny Kurpiewski: uważam, że do czasu wybudowania pełnej infrastruktury w gminie wszyscy mieszkańcy powinni ponosić koszty jej budowy.

Przewodnicząca Rady Gminy: czy można pobrać ten podatek od ZUK i przekazać im te środki aportem z zastrzeżeniem, że mają być one przeznaczone tylko na budowę kanalizacji.

 

Skarbnik Gminy: można to zrobić, ale i tak wzrośnie wtedy cena wody.

 

Radna Walich: skoro ta woda ma być taka droga, to po co budujemy własną stację uzdatniania wody, może lepiej byłoby kupować wodę z Aquanetu.

 

Wójt Gminy: stację zbudowaliśmy po to, aby mieć własne niezależne ujęcie wody. Kupowanie wody z Aquanetu nie jest takie proste, bo musielibyśmy wstąpić do spółki. Gminy, które wstąpiły do spółki nie chwalą sobie tej współpracy, bo o wszystkim decyduje zarząd spółki, on ustala cenę wody, strategię itp.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zamykam dyskusję i proponuje przegłosować wniosek Pana Dziembowskiego.

 

Radca Prawny, Pan Miatkowski: mamy dwie wersje uchwały, powinniśmy najpierw głosować projekt przedstawiony przez Wójta Gminy, a jeśli nie uzyska on większości, to głosujmy projekt zaproponowany przez radnego Dziembowskiego.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 7 głosami „za”, 5 głosami „wstrzymującymi” i 1 głosem  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXIX/183/08 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku, w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych, mających siedzibę na terenie Gminy Dopiewo, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Skarbnik poinformował, że zmieniła się ustawa, która w gestii gminy pozostawiła wysokość stawki, ale główny problem pozostał: płacić czy nie. Nowa ustawa miała ten problem doprecyzować, ale tego nie zrobiła, dlatego wystąpiliśmy o oficjalną interpretację do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czekamy na odpowiedź. My chcemy płacić, ale oczekujemy jednoznacznej opinii w tej sprawie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/184/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. 

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy Pan Piotr Łoździn, który poinformował, że w pozycji:

             I.      DOCHODY

Rozdział 01010 Zwiększono o kwotę 25.000 zł dochody z tytułu współfinansowaniu przez mieszkańców realizacji inwestycji wspólnych.

Rozdział 75618Zwiększono o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85295 Zwiększono o kwotę 6.170 zł dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dożywianie.

          II.      WYDATKI

Rozdział 01010 Wprowadzono wydatki w kwocie 36.600 zł na opracowanie map na potrzeby konkursu w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Zwiększono  o kwotę:

1)     13.400 zł wydatki na różne usługi,

2)     35.500 zł wydatki na budowę sieci wodociągowej.

Zmniejszono  o kwotę 13.299 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie”

Rozdział 60014 Zmniejszono  o kwotę 13.299 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa chodnika w Skórzewie przy ul. Poznańskiej”.

Rozdział 60016 Zwiększono  o kwotę 60.000 zł wydatki na remonty dróg.

Rozdział 70005 Zmniejszono  o kwotę 52.201 zł wydatki na odszkodowania za nieruchomości.

Rozdział 71004 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 75818 – Zwiększono rezerwę na cele inwestycyjne o kwotę 50.000 zł, zmniejszono o kwotę 80.000 zł rezerwę na cele e oświatowe.

Rozdział 75023-75075 Wprowadzono wydatki w kwocie 9.000 zł na opłaty konkursowe. Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 75412Zwiększono  o kwotę 11.000 zł wydatki bieżące OSP.

Rozdział 75702 Zmniejszono  o kwotę 100.000 zł wydatki na odsetki od kredytów i pożyczek.

Rozdział 80101-80110 – Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono o kwotę 65.000 zł wydatki na dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych. 

Rozdział 85154 Zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Rozdział 85202-85295 – Dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami. Zwiększono o kwotę 6.170 zł wydatki na zakup żywności. 

Rozdział 85305 Zwiększono o kwotę 15.000 zł wydatki na dotacje dla Miasta Poznania na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Dopiewo w żłobkach w Poznaniu.

Rozdział 85395 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 90015 Zwiększono  o kwotę 45.000 zł wydatki na budowę oświetlenia ulicznego w Skórzewie.

Rozdział 90095 Zwiększono  o kwotę 10.000 zł wydatki na remonty obiektów komunalnych.

       III.      Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Rozdział 01010 Wprowadzono wydatki w kwocie:

1)     25.000 zł w 2009 r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dopiewie;

2)     7.000.000 zł w 2010 r. na budowę magistrali z Joanki.

Rozdział 60016 Wprowadzono wydatki w kwocie 320.000 zł w 2009 r. na zadanie pn.: Budowa ulicy Wrzosowej wraz z odwodnieniem w Skórzewie od ul. Nad Potokiem do ul. Lawendowej;

Rozdział 80104 Wprowadzono wydatki w kwocie po 1.500.000 zł w 2010 r. na budowę przedszkoli w Skórzewie i Dopiewie. Zwiększono wydatki w 2009 r. o kwotę. 1.500.000 zł na budowę przedszkola w Konarzewie. 

Rozdział 90015 Wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł w 2009 r. na opracowanie dokumentacji pod budowę  oświetlenia ulicznego.

 

Ponadto są dwie autopoprawki:

-          zwiększenie wypłat dla rolników...

-          zwiększenie o 150 000 zł środków na budowę kanalizacji na ul. Długiej w Zakrzewie.

 

Wójt Gminy:  zwiększenie o 150 000 zł środków na budowę kanalizacji na ul. Długiej w Zakrzewie jest związane z faktem, że 200 000 zł, które mieliśmy zabezpieczone na ten cel mogłoby nie starczyć na skanalizowanie całego odcinka tej ulicy, dlatego dokładamy wspomnianą kwotę, aby łatwiej było w przyszłości doprowadzić media do ul. Gajowej.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Bartkowiak: czy w tym roku będzie wykonane zadanie związane z budową ogrodzenia gimnazjum w Dopiewie.

 

Skarbnik Gminy: była dyskusja na ten temat na komisjach, która nie zakończyła się konkluzją.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ile mamy środków zabezpieczonych na to zadanie.

 

Skarbnik Gminy: 75 000 zł, z czego 8 000 zł wydano na projekt. Brakuje ok. 100 000 zł.

 

Radny Kurpiewski: Komisja Oświaty wspólnie w radnymi z Dopiewa, Panią Dyrektor Gimnazjum, Panem Olejnikiem spotkała się przy szkole  i ustalono, że będziemy robić ogrodzenie w 2009 r. ale nie za taką kwotę, tylko znacznie niższą. Miano nam przedstawić alternatywne oszacowanie kosztów na różne wersje ogrodzenia. Była mowa o 120 000 zł, skąd się wzięła nagle kwota 183 000 zł?

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: nie brałem udziału w tym spotkaniu, ale Pan Olejnik spisał notatkę służbową, z której wynikało, że ogrodzenie ma być masywne i takie zostało zaprojektowane.

 

Radny Dorna: ogrodzenie gimnazjum w Skórzewie kosztowało 75 zł za metr bieżący, a tu wychodzi ok. 900 zł za metr bieżący.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: ponawiam wniosek z wizji lokalnej: zrobienie solidnego ogrodzenia, ale za cenę znacznie niższą.

 

Radny Dorna: wydano 8 000 zł na dokumentację, z dyskusji wynika, że nie będziemy budować tak drogiego ogrodzenia, kto zdecydował o wydaniu publicznych pieniędzy na to zadanie. Niegospodarność to za mało żeby nazwać to co się tutaj dzieje.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: o wydaniu tych środków zadecydowała komisja, która spotkania się na wizji w terenie.

 

Radny Kurpiewski: my nie podjęliśmy takiej decyzji.

 

Radny Bartkowiak: byłem na tym spotkaniu, ale byłem przekonany, że panowie z Urzędu Gminy przygotują kilka alternatywnych wersji ogrodzenia i nam zaprezentują do aprobaty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: zamykam dyskusję i jeszcze raz wnioskuję o przedstawienie radnym racjonalnej propozycji wykonania ogrodzenia, która będzie do zaakceptowania.

 

Radna Mikołajczak: od lata walczę o wysypanie gruzem ul. Malinowej w Palędziu i nic się nie dzieje.

Z-ca Wójta Gminy: środki na to zadanie są zabezpieczone, w piątek rozstrzygamy przetarg, wyłonimy wykonawcę i będziemy realizować to zadanie; postaramy się zdążyć do końca listopada br.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 10 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” głosów  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/185/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 15 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, który poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w celu ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Dopiewo tworzy się Straż Gminną. Szczegółowe cele i zadania straży gminnej stanowi regulamin, który jest załącznikiem do projektu uchwały.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: czy straż gminna będzie mogła nałożyć mandat na gminę, jeżeli przy terenach gminnych będzie większy bałagan niż przy prywatnych posesjach.

 

Wójt Gminy: straż gminna będzie funkcjonować w strukturach Urzędu i byłoby nieracjonalne, gdyby miała karać Urząd, ale każdy teren ma jakiegoś właściciela, Straż może zasygnalizować, że przy określonym terenie jest bałagan, a my będziemy mogli ukarać kierownika danej jednostki.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 9 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” i 1 głosie  „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXIX/186/08 w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokółu sesji.

Do pkt. 16.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzjami Nr RB 7430/73/2005 z dnia 2005.11.03,  Nr RB 7430/18/2007 z dnia 2007.03.08, Nr RB 7430/145/2007 z dnia 2007.12.12 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekty podziałów w wyniku, czego powstały  działki nr 154/14,154/20,154/38,154/27 i 154//15  przeznaczone pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Tęczowa. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Konarzewie  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/187/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Konarzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że działki o numerach ewidencyjnych nr 374/18,376/1 i 376/23 powstałe w wyniku podziału  przeznaczone pod  drogę wewnętrzną, zostały przekazane przez byłych właścicieli na rzecz Gminy - proponowana nazwa ulicy  Świerkowa. Rada Sołecka w Dąbrowie  wystąpiła  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: z jednej strony ulicy jest Batorowska a drugiej Świerkowa. Jedna ulica i dwie nazwy, i dwie różne gminy. Ciekawe jak tam trafi pogotowie. Czy tam już ktoś mieszka?

 

Sołtys Dąbrowy, Pan Frąckowiak: jest tam 5 budynków, w tym 2 z mieszkańcami.

 

Radna Walich: ulica Świerkowa jest także w Skórzewie i musi być dobre oznakowanie, że to jest Świerkowa z Dąbrowy.

 

Radny Kapciński: skoro mamy wątpliwości, to nie nadawajmy tam nazwy ulicy, tylko zróbmy osadę lub osiedle.

 

Sołtys Dąbrowy, Pan Frąckowiak: ta nazwa i takie rozwiązanie zostało uzgodnione z gminą Tarnowo Podgórne, Radą Sołecką i był to wniosek mieszkańców.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w przyszłości baczniej musimy się przyglądać procedurze nadawania nazw ulicom na komisjach.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/188/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 18.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzją  Nr RB 7430/91/2003 z dnia 2003.10.24 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstały  działki nr 99//42 i 91/47 przeznaczone pod  drogę - proponowana nazwa Piastowska, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy. Rada Sołecka w Dąbrówce  wystąpiła  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 12 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym” głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/189/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 19.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzją  Nr RB 7430/101/2007 z dnia 2007.08.10  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstała  działka nr 13/8  przeznaczona pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Słoneczna. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Zakrzewie wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 12 głosami „za”, 1 głosie „wstrzymującym” głosów  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/190/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zakrzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 20.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzjami  Nr RB 7430/76/2006 z dnia 2006.09.15,  Nr RB 7430/69/2007 z dnia 2007.06.28, Nr RB 7430/187/2007 z dnia 2008.02.06 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekty podziałów w wyniku, czego powstały  działki nr 344/18,344/36 i 344/55  przeznaczone pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Lipowa. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Dopiewie wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „wstrzymujących” i  „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXIX/191/08 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 21.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami i ustosunkowała się do sposobu jej realizacji:

 

1.      Pismo Pana Ryszarda Błaszyka z Zakrzewa w sprawie problemów mieszkańców ul. Radosnej w Zakrzewie – świeża sprawa.

2.      Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy; nie stwierdzono nieprawidłowości.

3.      Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wszczęcia postępowania  w odniesieniu do uchwały Nr XXVIII/175/08 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dopiewo dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz zespołów wychowania przedszkolnego  funkcjonujących na terenie Gminy Dopiewo, z powodu naruszenia przepisów prawa – proszę Pana Skarbnika o wyjaśnienie.

Skarbnik Gminy: RIO zarzuciła nam niezgodność naszej uchwały z ustawą, ale adwokat Skowalczyński wyjaśnił sprawę osobiście na naszą korzyść i nie będzie postępowania nadzorczego.

4.      Pismo Pana Wiktora Danielewskiego w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dopiewo, dotyczącej przeznaczenia działek o numerach ewidencyjnych 2/1 i 2/2 położonych w Zakrzewie – sprawa będzie omawiana na komisjach.

 

Do pkt. 22.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dorna: proszę o informację na temat odwodnienia ulicy Długiej w Zakrzewie,

-          na całym odcinku budowy kanalizacji na ulicy Długiej w Zakrzewie w listopadzie miną dwa lata jak zrobiono tam asfalt, uczulałem już wtedy, że zagęszczenie nie jest zrobione jak należy i obecnie asfalt pęka i tworzą się zagłębiania. Należy zwrócić się do wykonawcy z reklamacją robót, aby natychmiast przystąpił do naprawy.

-          Byłem na kilku wypadkach jako strażak; trzeba coś zrobić na feralnym zakręcie w Dopiewcu, przede wszystkim należy wyciąć chaszcze, żeby poprawić bezpieczeństwo,

-           Wnioskuję o wymalowanie, odnowienie poprzecznej linii na ul. Poznańskiej w Zakrzewie, przy dojeździe do znaku „stop” od strony Lusowa.

-          Proszę o odpowiedź na piśmie na moje pytania.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: odwodnienie Długiej; do końca miesiąca będziemy mieli zrobione pomiary geodezyjne i potem zaproponuję rozwiązanie tego problemu.

 

Sekretarz Gminy: sprawa wymalowania poziomego oznakowania na drodze 307 jest nam znana. Jestem po spotkaniu z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich i obiecali, że przy sprzyjających warunkach pogodowych to oznakowanie odświeżą.

Sprawa zakrętu w Dopiewcu: jestem umówiony na spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych, wspólnie pojedziemy w to miejsce i zastanowimy się nad rozwiązaniem.

 

Radna Mikołajczak: czy w tym roku będzie oświetlona ulica Szkolna w Gołuskach.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: będzie to zrobione w tym roku.

 

Radny Dziembowski: na zeszłej sesji zwracałem się o poprawę bezpieczeństwa przy szkole podstawowej w Skórzewie (lepsze oznakowanie, wymalowanie oznaczenia poziomego), czy możemy coś zrobić sami, czy musimy czekać na uzgodnienia odpowiednich instytucji.

 

Sekretarz Gminy: musimy czekać na uzgodnienia, umówiłem się z Panem Jankowiakiem z Zarządu Dróg Powiatowych i będziemy to omawiać.

 

Radny Dziembowski: było 100 000 zł zabezpieczone z funduszy sołeckich na wykonanie oświetlenia w Skórzewie, czy będzie coś z tego zadania wykonane w tym roku.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: będą w tym roku oświetlone 4 ulice.

 

Radny Moskalik: wnioskuję o przycięcie wierzb na ul, Batorowskiej, gmina Tarnowo Podgórne już to zrobiła, ponadto ścięli pobocze, a po naszej stronie są wyrwy (na odcinku od Kwiatowej do Leśnej),

-          wnioskuję o przycięcie drzew na ul. Kolejowej, aby lampy oświetlały drogę a nie drzewa,

-          wnioskuję o naprawienie wyrwy na ul. Poznańskiej, na wysokości ul. Rzemieślniczej,

-          wnioskuję o przeczyszczenie gulika odwadniającego przy szkole podstawowej,

-          wnioskuję o wyrównanie ul. Sportowej (ruch jednostronny w związku ze świętem wszystkich zmarłych).

 

Radny Dorna: w sprawie czyszczenia gulików trzeba zrobić przegląd w całej gminie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: wnioskuję o naprawienie pobocza przy sklepie w Dopiewcu (ogromne wyrwy),

-          wnioskuję o naprawienie wyrw na drodze Palędzie-Dąbrówka,

-          czy wysypano gruzem ul. Kolejową w Dąbrówce, przy stacji kolejowej,

 

Sekretarz Gminy: jak tylko pogoda pozwoli, to zaraz wysypiemy gruz; wyrównanie Sportowej: już wydaliśmy zlecenie.

 

Radny Grządzielewski: czy w tym roku będzie naprawiana ul. Wyzwolenia.

 

Sekretarz Gminy: mamy odpowiedź z Powiatu, że w tym roku nie będzie to zrealizowane.

 

Radny Przybył: na ostatniej Komisji prosiłem o wyjaśnienie kwestii związanej z remontem drogi powiatowej Więckowice-Dopiewo,

-          na ostatniej sesji prosiłem o wyjaśnienie kwestii związanej z czerwonym oznaczeniem drzew na  drodze powiatowej Więckowice-Dopiewo,

-          jaka jest opinia na temat pompowni w Zborowie,

-          czy była realizowana akcja nasadzania drzew,

-          w ostatnich dnach odbyła się akcja sprzątania i grabienia liści przy szkole w Więckowicach , teraz stoją tam worki ze śmieciami, czy było to uzgodnione z gminą lub ZUKiem.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: ekspertyza dotycząca pompowni w Zborowie zakłada możliwość użytkowania tego obiektu.

 

Sekretarz Gminy: sprzątanie w Więckowicach; szkoły nas nie poinformowały o akcji,.

-          15 drzew wzdłuż alei Więckowice-Dopiewo przeznaczone jest do wycinki,

-          sprawa remontu drogi powiatowej Więckowice-Dopiewo; powiat twierdzi, że uzgodnił z nami, że w tym roku będzie naprawiana nawierzchnia drogi Dopiewo-Trzcielin, natomiast w roku 2010 naprawa drogi Więckowice-Dopiewo, żadnych planów w tym temacie nie zmieniali.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w początkowej fazie, gdy powiat przyznał środki na remont ww. dróg, to prezydium wskazało do remontu drogę Więckowice-Dopiewo, ale oni przyjęli inny harmonogram.

 

Radny Grządzielewski: chcę podziękować za wywiezienie śmieci z lasu przy ul. Bukowskiej w Dopiewie, czy jest szansa na wkopanie dwóch palików, aby nie można było wjechać samochodem do lasu w tym miejscu.

 

Do pkt. 23.

Wolne głosy.

 

Sołtys Palędzia, Pan Baranowski: proszę o wycięcie krzewów na ul. Wrzosowej,

-          chciałbym zasygnalizować problem: nowi mieszkańcy 1,5 metra od swoich posesji układają kamienie, sadzą drzewa, to nie jest ich teren,

-          wnioskuję o połączenie chodnikiem Palędzia z Dąbrówką do ul. Malinowej.

 

Sołtys Dąbrowy, Pan Frąckowiak: podjęliście Państwo uchwałę w sprawie pobierania opłaty od posiadania psów, ściągalność tego podatku wynosi 10%. Jak to skutecznie egzekwować.

 

Skarbnik Gminy: opłata może być bezpośrednio wnoszona na rachunek Urzędu Gminy, może być również płacona sołtysom przy trzeciej racie podatku od nieruchomości. Jeżeli ktoś ma wiedze, że mieszkaniec posiada psa i nie płaci to proszę o informację.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: uważam, że w naszej lokalnej prasie powinna znaleźć się informacja na ten temat.

 

Sołtys Gołusek, Pan Potrawiak: mamy plac zabaw w Gołuskach, ale nie mamy odpowiedniego dojścia do niego, potrzebny byłby chodnik prowadzący do placu zabaw.

 

Sołtys Dąbrowy, Pan Frąckowiak: czy coś się wyjaśniło w sprawie linii 400 kV. Natomiast  w sprawie nadawania nazw ulic, jeśli Państwo kwestionujecie kompetencje sołtysa i rady sołeckiej w tym temacie, to może niech rada gminy sama nadaje nazwy.

 

Kierownik Referatu Budownictwa, Pan Wasielewski: prof. Szewczyk wykonał na rzecz gminy ekspertyzę również w sprawie linii wysokiego napięcia kV 400, ale nie była ona kompletna i zwróciliśmy się do niego ponownie o uzupełnienie swojego stanowiska, żeby doprecyzował pewne zapisy. Czynimy starania, aby w nowym studium nie była wpisana linia 400 kV, tylko istniejący korytarz 220 kV. Ponadto wysłaliśmy pisma do wszystkich uczestników miejscowych planów związanych z tym terenem z prośbą o pisemne ustosunkowanie się w sprawie wykonania tych planów. Nie otrzymaliśmy jeszcze wszystkich odpowiedzi, ale mamy już odmowy. W związku z powyższym procedura uchwalania tych planów ulega zawieszeniu.

 

Radny Kurpiewski: sprawa nadawania nazw ulicom nie jest atakiem na urząd sołtysa i rady sołeckiej, tylko powstały wątpliwości i próbowaliśmy je wyjaśnić. Musimy baczniej się przyglądać tej tematyce na komisjach, żeby potem uniknąć dyskusji na sesji.

 

Do pkt. 24.

Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 21 załączników.

 

Protokół zawiera 19 stron, ponumerowanych od 1 do 19.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska