UCHWAŁA Nr III/25/02

RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia cen biletów za przejazdy pasażerskie środkami komunikacji gminnej.

Na podstawie art. 7 ust l pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 , póz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. l ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 27, póz. 195 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§1.

Za przejazd środkami komunikacji pasażerskiej Gminy Dopiewo, obowiązują następujące ceny biletów: Jednorazowe:

A- czas przejazdu do 10 minut - l,60 zł
B - czas przejazdu do 20 minut - 2,20 zł
B l - czas przejazdu do 30 minut 3,00 zł
C - czas przejazdu do 50 minut 3,60 zł
Miesięczne:
A - I strefa tj. do 5 kolejno przejechanych miejscowości, licząc miejscowość, w której pasażer

wsiada, jako pierwszy przystanek 85,00 zł
B- II strefa tj. powyżej 5 kolejno przejechanych miejscowości 120,00 zł
L - lokalny tj. przejazd do sąsiedniej miejscowości 43,00 zł

§2.

Ustala się „ regulamin korzystania z autobusów gminnej komunikacji autobusowej - linii 108", który stanowi załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§4.

Traci moc Uchwała XXXV/306/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 kwietnia 200$ r.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości.