Uchwała Nr XXIX/182/08

                                                      Rady Gminy Dopiewo

                                                      z dnia 27 października 2008 r.

 

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od jednego środka transportowego na terenie Gminy Dopiewo:

1)        od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 610 zł,

b)   powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 881 zł,

c)    powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.127 zł;

2)        od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.409

 

1.409

 

13

14

1.409

 

1.409

 

14

15

1.469

 

1.469

 

15

 

1.469

 

1.469

 

Trzy osie

12

17

1.409

 

1.409

 

17

19

1.526

 

1.526

 

19

21

1.526

 

1.526

 

21

23

1.703

 

1.703

 

23

25

1.703

 

1.843

 

25

 

1.703

 

1.843

 

Cztery osie i więcej

12

25

1.526

 

1.526

 

25

27

1.878

 

1.878

 

27

29

1.878

 

1.932

 

29

31

2.526

 

2.691,81

 

31

 

2.526

 

2.691,81

 

3)        od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 996 zł;

4)        od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.526

 

1.645

 

18

25

1.526

 

1.645

 

25

31

1.878

 

1.997

 

31

 

1.878

 

2.080,58

 

Trzy osie

12

40

1.763

 

1.951

 

40

 

2.114

 

2.691,81

 

 

5)        od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 388 zł;

6)        od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

 

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

354

 

469

 

18

25

469

 

588

 

25

 

588

 

706

 

Dwie osie

12

28

411

 

529

 

28

33

717

 

994

 

33

38

994

 

1.508

 

38

 

1.344

 

1.986

 

Trzy osie

12

38

947

 

1.176

 

38

 

1.185

 

1.496

 

 

7)        od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)       mniejszej niż 30 miejsc - 849 zł,

b)       równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.674 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/102/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 października 2007 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.