Uchwała  Nr XXIX/191/08 

                                           Rady Gminy Dopiewo

                                           z dnia 27 października 2008 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy  we wsi Dopiewo.

 

 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej położonej we wsi  Dopiewo, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych nr 344/18,344/36 i 344/55 nazwę „Lipowa”.

2. Szczegółowe położenie drogi wewnętrznej wymienionej w § 1 ust. 1 przedstawia szkic stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwalona nazwa drogi podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Dopiewo.

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

U z  a s a d n i e n i  e

 

Decyzjami  Nr RB 7430/76/2006 z dnia 2006.09.15,  Nr RB 7430/69/2007 z dnia 2007.06.28, Nr RB 7430/187/2007 z dnia 2008.02.06 Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekty podziałów w wyniku, czego powstały  działki nr 344/18,344/36 i 344/55  przeznaczone pod  drogę wewnętrzną - proponowana nazwa Lipowa. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciel drogi wewnętrznej oraz Rada Sołecka w Dopiewie wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazwy w/w ulicy.