Uchwała Nr III/27/02
Rady Gminy Dopiewo

z 30 grudnia 2002 r.

 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Ks. A. Majcherka, działka nr 85/6.

 Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 22.01.1999 r. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 13.12.2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr LII/466/02r. Rady Gminy Dopiewo z 27.05.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid. 85/6 w miejscowości Dopiewo, ul. Zacisze w rejonie ulicy Ks. A. Majcherka o całkowitej powierzchni około 0,69 ha.

2.      Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, są ustalenia będące treścią niniejszej uchwały.

3.      Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 Rozdział 1

Ustalenia ogólne

 § 2.

 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1.      planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w § 1, ust. 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

2.      uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Dopiewo, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3.      przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

4.      rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik graficzny do niniejszej uchwały,

5.      przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6.      funkcji terenu – synonim przeznaczenia podstawowego,

7.      przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,

8.      funkcji dopuszczalnej – synonim przeznaczenia dopuszczalnego,

9.      terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,

10.  linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

11.  wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyrażony w procentach,

12.  działalności gospodarczej – należy przez to rozumieć działalność produkcyjną, usługową i handlową, określoną w przepisach odrębnych i szczególnych,

13.  uciążliwości dla środowiska – należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.

 § 3.

 Użyte w planie określenia i nazewnictwo zostało zdefiniowane między innymi w następujących przepisach szczególnych i odrębnych:

1.              ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z późn. zm.),

2.              ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.),

3.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska, (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

4.      ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157 z późn. zm.),

5.      ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z późn. zm.),

6.              ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),

7.      ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

8.      rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140),

9.      rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

10.  rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 14 lipca 1998 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko tych inwestycji.(Dz. U. Nr 93, poz. 589),

11.  rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania na środowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska, obiektów oraz robót zmieniających stosunki wodne. (Dz. U. Nr 93, poz. 590),

12.  ustawa z dnia 13. września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, z późn. zm.).

 § 4.

 Przedmiot i zakres planu.

1.    Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objętym planem.

2.    Zakres planu wynika z uchwały Nr LII/466/02 z dnia 27 maja 2002 r. Rady Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid. 85/6 w miejscowości Dopiewo, ul. Zacisze w rejonie ulicy Ks. A. Majcherka. Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą, planem ustala się:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny;

4)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury;

5)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy;

6)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane;

7)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

 Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe planu

 § 5.

 1.    Obszar objęty planem.

-        Planem objęto obszar o całkowitej powierzchni około 0,69 ha.

-        Obszar, o którym mowa w pkt. 1, położony jest w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Ks. A. Majcherka i obejmuje działkę o nr ewid. 85/6.

2.    Granice obszaru objętego planem.

Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.

 § 6.

 1.    Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

1)   Na obszarze objętym planem ustala się przeznaczenie podstawowe:

a)   teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

b)   droga gminna lokalna oznaczona na rysunku planu symbolem KGL;

c)   droga dojazdowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD;

2)      Linię rozgraniczającą tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania stanowi linia ciągła na rysunku planu.

2.    Linie rozgraniczające drogi wewnętrzne oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi.

1)      Linie rozgraniczające dróg publicznych i wewnętrznych przedstawiono na rysunku planu.

2)      Na obszarze objętym planem ustala się:

a)   obsługę komunikacyjną, terenu objętego zmianą, z drogi gminnej lokalnej KGL;

b)   drogę dojazdową oznaczoną na rysunku planu KD dla której ustala się:

-        szerokość w liniach rozgraniczających: 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; min. szerokość jezdni: 6,0 m;

-                przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachować spadki podłużne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrębne i szczególne, a także Polskie Normy;

-                zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdu wzdłuż ulicy;

-        dopuszcza się realizację, w liniach rozgraniczających ulicy, chodnika o szerokości 2,0 m;

3.    Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny.

Na terenie objętym planem wydziela się drogę dojazdową, będącą terenem publicznym, oznaczoną na rysunku planu symbolem KD. Linie rozgraniczające drogi stanowią linie rozgraniczające terenów przeznaczonych dla realizacji celów publicznych.

4.    Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury.

Ustala się realizację infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających ulic, przy zachowaniu przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych;

b)   kanalizacja deszczowa: ustala się powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej; zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości;

c)    zaopatrzenie w wodę, w tym do celów przeciwpożarowych: z istniejącej sieci wodociągowej;

d)   urządzenia elektroenergetyczne: z istniejącej sieci elektroenergetycznej na warunkach określonych przez właściwego dysponenta sieci elektroenergetycznej; instalacja skrzynek pomiarowych winna być w linii rozgraniczającej, poza pasmem drogi.

e)    zasilanie w gaz – planuje się zasilanie w gaz poprzez rozbudowę sieci gminnej;

f)     gospodarka cieplna – do celów grzewczych dopuszcza się stosowanie paliw stałych przy wykorzystaniu kotłów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwiązań ekologicznych;

g)    inne elementy uzbrojenia: na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

5.    Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu,  tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne i minimalne wskaźniki intensywności zabudowy.

Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowę należy kształtować w sposób zapewniający zachowanie przepisów odrębnych i szczególnych, Polskich Norm oraz następujących warunków:

a)    budynki mieszkalne do wysokości II kondygnacji wraz z poddaszem użytkowym; wysokość od poziomu terenu do kalenicy 9,0 m,

b)   dach spadzisty dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 250 – 45o, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych;

c)    ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 5,0 m od linii rozgraniczających drogi dojazdowej KD;

d)   ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy: 6,0 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych KGL;

e)      wskaźnik intensywności zabudowy: do 35% powierzchni działki; min. 100 m2 pod warunkiem nie przekroczenia wskaźnika;

f)                 dopuszcza się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,

g)              dopuszcza się realizację garaży jako budynków wolnostojących w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich,

h)      powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących może wynosić maksymalnie 40 m2, o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,5 m.

6.    Zasady i warunki podziału terenu na działki budowlane.

1)      Na obszarze objętym planem ustala się podziały zgodnie z rysunkiem planu.

2)      Dopuszcza się zmiany powierzchni i układu granic pokazanych na rysunku planu, jednak powstałe po podziale nieruchomości:

a)   nie mogą być mniejsze niż 600 m2;

b)   muszą mieć zapewniony dostęp do drogi;

c)   granice działek będą prowadzone pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego w stosunku do linii rozgraniczających ulic.

d)   minimalna szerokość działek nie będzie mniejsza niż 20,0 m

3)      Dopuszcza się, o ile zajdzie taka potrzeba, łączenie działek i realizację na nich jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, że będą zachowane warunki określone w przepisach szczególnych i odrębnych oraz ustaleniach planu.

7.    Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikający z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.

1)   Obsługę komunikacyjną: ustala się z istniejącej drogi gminnej lokalnej KGL i nowoprojektowanej drogi wewnętrznej KD; przy czym dla zjazdu ustala się:

a)    włączenie z ulic pod kątem prostym lub zbliżonym do prostego;

b)   zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokości utwardzonych zjazdów;

c)    zapewnienie ciągłości odwodnienia zjazdów wzdłuż drogi.

2)      Na całym obszarze planu ustala się wyposażanie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomości winno odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych.

3)   Należy zapobiegać i przeciwdziałać zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, przez niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz niewłaściwe składowanie odpadów i odprowadzanie ścieków.

4)      Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną. W przypadku kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.

5)      Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejności, obowiązku Gminy do realizacji na terenie opracowania infrastruktury technicznej.

6)      Powstałe wszystkie drogi wewnętrzne w wyniku dokonania podziału gruntu pozostaną drogami stanowiącymi własność właściciela gruntu. Uzbrojenie terenu przez gminę może nastąpić po nieodpłatnym przekazaniu dróg wewnętrznych na rzecz gminy.

7)      W celu prawidłowego posadowienia budynków oraz uzbrojenia technicznego podziemnego na terenie opracowania planu, występujący grunt rodzimy wymaga rozpoznania geologicznego w zakresie nośności gruntów oraz występowania wody gruntowej i jej agresywności.

8)      Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia obiektów archeologicznych przez ekipę budowlaną należy, zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity D. U. Nr 98 z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyć znalezisko i zgłosić ten fakt do Działu Ochrony Zabytków Archeologicznych Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pałac Górków, ul. Wodna 27, 61-781 Poznań) lub do Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9)      Zakazuje się na terenach objętych planem:

a)      budowy budynków inwentarskich;

b)      prowadzenia prac trwale naruszających panujące na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie stosunki gruntowo-wodne;

c)      lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska oraz inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrębnych.

d)      ustala się zasady ochrony akustycznej wg obowiązujących norm.

 Rozdział 3

Przepisy końcowe

 § 7.

 Plan zachowuje ważność, jeśli:

1.    Nastąpi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w § 3 przepisów odrębnych lub szczególnych, chyba że z ich treści będzie wynikał obowiązek dokonania zmiany planu.

2.    Nastąpi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych działek.

 § 8.

 Z dniem wejścia w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo w miejscowości Dopiewo, traci moc ogólny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXI/85/92 Rady Gminy Dopiewo z 18.12.1992 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 2, poz. 16 z 01.02.1993 r. w części objętej w/w planem miejscowym.

 § 9.

 Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 10 %.

 § 10.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 11.

 Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.