Uchwała Nr III/30/02

Rady Gminy Dopiewo

z 30 grudnia 2002 r.

 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Dopiewo.

             Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 22.01.1999 Nr 15 poz. 139 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym (Dz. U. z 13.12.2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z potrzebą opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy Dopiewo, Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Rada Gminy Dopiewo wyraża zgodę na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym teren Gminy Dopiewo.

2.      Dopuszcza się uchwalanie planu, o którym mowa w ust. 1, etapami w zależności od potrzeb.

3.      Przedmiotem planu są:

-        tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i letniskowej,

-        tereny aktywizacji gospodarczej, w tym przemysłu i usług,

-        tereny rekreacji, turystyki i sportu,

-        tereny zieleni, w tym cmentarzy i ogródków działkowych,

-        tereny upraw rolnych, w tym: zabudowy siedliskowej, rolniczej przestrzeni produkcyjnej, sadów i ogrodów oraz łąk i pastwisk,

-        tereny lasów i dolesień,

-        tereny poddane ochronie, w tym obszary i ciągi ekologiczne,

-        tereny specjalne,

-        tereny nieużytków i wymagające rekultywacji,

-        tereny wód otwartych, w tym zbiorników, rzek, rowów i kanałów,

-        komunikacja, w tym drogowa, kolejowa, rowerowa i piesza oraz obsługa komunikacji,

-        infrastruktura i urządzenia infrastruktury, w tym strefy ochronne ujęć wód podziemnych,

-        inne elementy.

4.      W planie należy ustalić:

1)   przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny, które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2,

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)   granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7)   zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)   szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9)   tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

10)tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,

11)granice obszarów:

a.    zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b.    rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

c.    przekształceń obszarów zdegradowanych.

5.       Granice obszaru objętego planem określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do uchwały.

 § 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 3.

 Zobowiązuje się Wójta Gminy Dopiewo do przeprowadzenia wszystkich czynności formalno- prawnych zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

 § 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Echo Dopiewa” oraz poprzez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.