Uchwała Nr II/9/02

Rady Gminy w Dopiewie

z dnia 2 grudnia 2002r.

 

w sprawie : ustalenia wysokości diet.

 Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. „ o samorządzie gminnym” ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)  oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet  przysługujących radnym gminy ( Dz. U. Nr  61 poz. 710) Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Ustala się miesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo w wysokości 47% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej ( Dz. U. Nr 110 z 2000r. z późniejszymi zmianami) .

 2.      Ustala się miesięczną dietę dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo w wysokości 25% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej ( Dz. U. Nr 110 z 2000r. z późniejszymi zmianami) .

 1.      Ustala się dietę dla radnych za każdorazowy udział w posiedzeniu Rady Gminy Dopiewo i Komisjach Rady w wysokości  5% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej ( Dz. U. Nr 110 z 2000r. z późniejszymi zmianami) .

 2.      Przewodniczącym Komisji Rady Dopiewo przysługuje dodatkowo za każdorazowe przewodniczenie w posiedzenie Komisji podwyższenie diety określonej w pkt. 3 o 2,5% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej ( Dz. U. Nr 110 z 2000r. z późniejszymi zmianami) .

 3.      Ustala się dietę dla sołtysów za każdorazowy udział w posiedzeniach Rady Gminy Dopiewo w wysokości 2,5% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej ( Dz. U. Nr 110 z 2000r. z późniejszymi zmianami) .

 § 2.

 W przypadku połączenia funkcji Radnego i sołtysa, przysługuje tylko jedna dieta – dieta radnego.

 § 3.

 Diety określone w § 1 wypłacane są w zaokrągleniu do pełnego złotego.

 §4

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Dopiewo Nr XXVI/216/2000 z dnia 28 sierpnia 2000roku.

 § 5.

 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 § 7.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.