Uchwała Nr II/10/02

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 2 grudnia 2002r.

 w sprawie : ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Dopiewo.

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) , § 3 Rozporządzenia Rady Ministra z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich ( Dz. U. Nr 61 poz. 707 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie § 30 Statutu Gminy Dopiewo opublikowanego w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 128 poz. 2491 z dnia 18 października 2001r., Rada Gminy uchwala co następuje:

 § 1.

 1.      Ustala się miesięczne stawki wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo w wysokości:

a)      maksymalne wynagrodzenie zasadnicze wg XX grupy zaszeregowania,

b)      dodatek funkcyjny wg stawki 8 w wysokości 200%,

c)      dodatek stażowy wg obowiązujących przepisów.

2.      Ustala się do wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo dodatek specjalny w wysokości 30%

 § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 § 3.

 Traci moc Uchwała Nr XXVI/216/2000 z dnia 28 sierpnia 2000r.

 § 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.