Uchwała Nr II/14/02
Rady Gminy Dopiewo
z dnia  2 grudnia 2002r.

 w sprawie : podatku od posiadania psów na terenie gminy Dopiewo w 2003 r.   

              

Na podstawie art.14 pkt 1,pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach

i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r.Nr 9 poz.84) ustawy z dnia 30 października 2002r.o

zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z

2002r Nr 200 poz.1683) , art.18 ust 2 pkt.8 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami )

Rada Gminy uchwala co następuje :

 § 1

 Ustala się stawkę roczną podatku w wysokości –10,00 zł od każdego psa podlegającego opodatkowaniu.

 § 2

 1.      Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w formie inkasa, za pośrednictwem poczty lub banku.

2.      Wyznacza się jako inkasentów podatku od posiadania psów właściwych miejscowo sołtysów .

 § 3

   Podatek uiszcza się bez wezwania w terminie do 30 września 2003r.

 § 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa      Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 01.01.2003r.