P r o t o k ó ł   Nr XXII/08

z sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyła:                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                              Pani Zofia Dobrowolska

 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1515, a zakończono o godz. 2130

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XXII sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1515, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

lista obecności radnych – zał. nr 1

stwierdzenie kworum – zał. nr 2

lista obecności sołtysów – zał. nr 3

lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XXII sesji Rady Gminy Dopiewo

 

Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Dopiewo.

Stwierdzenie kworum.

Odczytanie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przyjęcie protokółu XXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

Wolne głosy.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał za 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2007 r.

-          Przedstawienie Radzie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok – opinia w załączeniu,

-          Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok  - opinia RIO o wniosku w załączeniu,

-          Dyskusja,

-          Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały Nr XXII/149/08  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2007 rok. Druk 149

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r. Druk 150

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest. Druk 151

Projekt uchwały w sprawie programu Rady Gminy na kadencję. Druk 152

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dopiewo. Druk 153

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8. Druk 154

Stanowisko Rady Gminy w sprawie ustanowienia roku 2008 rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Dopiewo.Druk 155

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

Zapytania i wnioski radnych.

Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Następnie Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi lub wnioski do takiego porządku obrad. Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

Do pkt. 4.

Przyjęcie protokółu XXI sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XXI sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XXI sesji.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych, 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących”, nie było przyjęła protokół XXI sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 marca 2008 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

 Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 6.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 7.

Wolne głosy.

 

Jerzy Śniewski: kiedy będzie robiona kanalizacja i oświetlenie ulicy Czereśniowej w Skórzewie. Inne okoliczne ulice mają już te media. Złożyłem pismo w tej sprawie kilka miesięcy temu i nie otrzymałem odpowiedzi. Mówi się o kanalizacji Szarotkowej, a tam mieszka tylko kilka osób.

 

Wójt Gminy: sprawdzę dlaczego nie otrzymał Pan odpowiedzi. Proszę nie mówić, że Czereśniowa jest jedyną ulicą nie skanalizowaną. Kanalizacji nie ma także na Krótkiej, Jabłoniowej, Morelowej. My chcemy oczywiście zrealizować to zadanie, ale brakuje środków finansowych żeby wszystko zrobić w jednym czasie.  Plan kanalizacji Szarotkowej wynika z tego, że chcemy utwardzić tą ulicę. Ma to być alternatywna droga w celu rozładowania natężenia ruchu w Skórzewie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Szarotkowa będzie utwardzona, więc trzeba tam zrobić kanalizację. W temacie kanalizacji jest jeszcze wiele do zrobienia w naszej gminie. Mamy dokumentację na kanalizację Palędzia i Dąbrówki, chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na tzw. jedną zlewnię. Jeżeli pozyskamy te pieniądze to wolne środki, które wygospodarujemy w budżecie będzie można przeznaczyć na kanalizację m.in. ul. Czereśniowej.

 

Sąsiad Pana Śniewskiego (nie przedstawił się): czy jeżeli złożymy pisma z 4 pytaniami do Rady Gminy to otrzymamy odpowiedź w ustawowym terminie.

Przewodnicząca Rady Gminy: to zależy czy sprawa będzie należała do kompetencji Rady Gminy. Jeżeli nie to skierujemy pismo według kompetencji do Wójta Gminy. 

 

Sąsiad Pana Śniewskiego: podobno istniał projekt na kanalizację Czereśniowej, to powinien być termin realizacji tego zadania. Został zaniedbany stan prawny, umożliwiający przyłączenie ulicy Czereśniowej do kanalizacji na Kolejowej i Sadowej. Podobno był problem z wykupem gruntu w sąsiedztwie przebiegu planowanego rurociągu.

 

Wójt Gminy: rozumiem, że przez problemy prawne rozumie Pan możliwość połączenia rurociągiem Czereśniowej z Sadową i Gruszową. Takie połączenie przewidywał plan miejscowy, ale plan stracił ważność i Urząd gminy nie mógł łączyć tych ulic. Zawinił tutaj ustawodawca, który zmienił ustawę o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. Uważam, że to było nieroztropne, bo pewne podziały wykonano i potem zostały unieważnione.

 

Sąsiad Pana Śniewskiego: wiemy, że temat nie jest łatwy, ale trwa już 4 lata i trzeba to załatwić.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę Pana o złożenie oficjalnego wniosku do Rady Gminy, w którym opisze Pan całą sytuację w tym temacie.

 

Radny Moskalik: Czereśniowa jest przewidziana do oświetlenia w tym roku.

 

Pan Michał Mizgalski (mieszkaniec Zborowa): odczytał oświadczenie,  w którym stwierdził m.in., że nikt z mieszkańcami Zborowa nie uzgadniał nazw ulic, które zostały nadane w Zborowie. Nie mają one nic wspólnego z tradycją, historią i przyrodą. Koszty związane z wymianą dowodu osobistego i prawa jazdy to 170 zł. Czy Rada Gminy pokryje te koszty. Podliczymy wszystkie koszty i je przedstawimy.

 

Całe oświadczenie stanowi zał. nr 8 do protokółu sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zborowo na wniosek Rady Sołeckiej Więckowic.

 

Sołtys Więckowic, Pani Sałata: to nowi mieszkańcy, którzy się wprowadzili do Zborowa przyjechali i prosili o nadanie nazw ulicom. Wieś się rozbudowuje i trzeba było to zrobić, takie zmiany były robione wszędzie i wszyscy ponosili ich koszty.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: czy Państwo jesteście za zmianą lub unieważnieniem tych nazw.

 

Pan Michał Mizgalski: w tym piśmie o nic nie wnosimy, chcę tylko powiedzieć, że nikt z nami nie uzgadniał tych nazw. Być może gdyby zorganizowano zebranie wiejskie w tej sprawie to byśmy zaakceptowali te nazwy.  W chwili obecnej nie mam upoważnienia mieszkańców do formułowania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie. Zorganizujemy zebranie  i postanowimy co robić dalej.

 

Wójt Gminy: inicjatywa w zakresie nazewnictwa ulic nie wyszła od Urzędy Gminy ani od Rady Gminy, tylko od Rady Sołeckiej i Rada Gminy w dobrej wierze podjęła przedmiotową uchwałę. 

Pan Michał Mizgalski: sprawa poboczy na drodze z Fiałkowa  do Zborowa. Prosiliśmy o ścięcie poboczy żeby woda mogła odpływać, Pan Wójt na spotkaniu powiedział, że zlecił prace w tym temacie i nadal nic się nie dzieje. Prosimy o to już od 10 lat. Ta droga nie odprowadza wody. Dlaczego równiarka nie wjeżdża do Zborowa.

 

Wójt Gminy: zleciłem wykonanie tych przekopów i to zostało wykonane. Docelowo trzeba ściąć całe pobocze żeby woda mogła odpływać. Złożyłem jednemu z wykonawców propozycję, aby się zdeklarował za jaką kwotę mógłby wykonać te prace. 

 

Sekretarz Gminy: z uwagi na warunki pogodowe przerwaliśmy równanie dróg. Dopiero od kilku dni równiarki pracują pełną parą. Jutro pojadę do Zborowa i zobaczę jak sprawa wygląda. Jeżeli potwierdzą się Pana słowa to natychmiast skierujemy równiarkę do Zborowa.

 

Pan Michał Mizgalski: chciałbym poruszyć jeszcze sprawę drogi ze Zborowa do Więckowic. Drogi nie są wyznaczone i często zmieniają swój kształt. Co roku firma Agri Plus zaoruje swoje pole wchodząc coraz głębiej w drogę. Obecnie jeden z właścicieli przy lesie wyznaczył geodezyjnie granice działki i okazało się, że kamienie są wkopane na 1/3 drogi. Za chwilę ta droga zniknie. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: trzeba zainteresować się tymi sprawami na spokojnie, nie omawiać ich na sesji.

 

Do pkt. 8.

Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał za 2007 r.

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania uchwał za 2007 rok. Sprawozdanie radnym zostało doręczone  wraz z pozostałymi materiami na sesję.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 9.

 

Do przedstawionego sprawozdania radni nie zgłosili zapytań, ani nie wnieśli uwag.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że sprawozdanie zostało przez Radę Gminy przyjęte.

 

Do pkt. 9.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007 r., przedstawił Wójt Gminy, który omówił kolejno zadania zlecone zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę oraz zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym. Następnie wyjaśnił, że Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zagadnienia z zakresu świadczeń rodzinnych i przedstawił katalog świadczeń oraz kryteria ich przyznawania.

Wójt Gminy poinformował, że Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również wypłaty dodatków mieszkaniowych i przedstawił warunki jakie należy spełniać, aby ubiegać się o wypłatę dodatku mieszkaniowego. Wydatki na zadania związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 r., przedstawił Wójt Gminy i poinformował o prowadzonej działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, organizowaniu wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dotkniętych tym problemem. Wydatki na zadania związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia sprawozdanie finansowe.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie pytań do przedłożonego sprawozdania.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli zapytań i Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe stanowi zał. nr 10 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 10.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie.

 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dopiewie, przedstawił Wójt Gminy, która poinformował, że działalność biblioteki prowadzona jest w oparciu o 1 placówkę główną położoną w Dopiewie oraz o 2  filie  ( Konarzewo, Skórzewo). Następnie przedstawił kalendarz imprez stałych i cyklicznych organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że działalność Biblioteki skierowana jest do szerokiej grupy mieszkańców naszej Gminy. Przy Gminnej Bibliotece działa Klub Seniora, odbywają się poranki muzyczne, oraz znane osoby z terenu naszej Gminy czytają dzieciom. Ponadto przy Gminnej Bibliotece działa również chór. Wójt Gminy przedstawił również wydatki związane  z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki i poinformował, że Gminna Biblioteka działa w oparciu o środki otrzymane z budżetu gminy w formie dotacji oraz o środki wypracowane przez Bibliotekę.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie pytań do przedłożonego sprawozdania.

 

Radny Dziembowski: w Dopiewie jest strażnica na 180 osób, ale nie słyszałem jeszcze żeby tam odbywały się jakieś prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, referaty czy odczyty. Czy akcja czytania dzieciom jest kontynuowana.

 

Wójt Gminy: akcja jest prowadzona raz w miesiącu.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe stanowi zał. nr 11 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 11.

Sprawozdanie z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 

Wójt Gminy poinformował Radę, że podstawowym celem działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest promocja, popularyzacja oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Zadanie to  realizowane jest głównie poprzez organizacje zawodów oraz turniejów z różnych dyscyplin sportowych.

W roku 2007 na hali ośrodka odbyło się 28 imprez sportowych z udziałem dzieci, młodzieży oraz dorosłych. GOSiR już po raz siódmy zorganizował  Cykl Turniejów Grand Prix w halową piłkę nożną o Puchar Prezesa WZPN pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego. Uczestniczyło w nim 37 drużyn z całej wielkopolski. Impreza cieszy się co roku bardzo dużym zainteresowaniem. W/w turnieje organizowane są zawsze dla roczników chłopców, którzy grają w Gminie Dopiewo. Obecnie kluby piłkarskie w naszej gminie posiadają po dwie drużyny chłopców rocznik 96, 95 oraz jeden zespół rocznik 99. Również pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego odbył się IV Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w minionym roku rozpoczął cykl imprez tenisa stołowego, w których to bez ograniczeń wiekowych mogą uczestniczyć mieszkańcy naszej gminy. Większość tych imprez jest nie odpłatna. Również dla mieszkańców gminy dwa razy w roku GOSiR organizuje nie odpłatnie turnieje Sołectw w piłkę nożną o puchar Wójta.

Od października do marca jak co roku rozgrywają się na hali mecze w ramach Amatorskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej. W tych miesiącach w każdy poniedziałek spotykają się zgłoszone zespoły oraz ich kibice, którzy licznie przybywają aby dopingować swoje drużyny.

Z obiektów Gminnego Ośrodka korzystają również kluby sportowe takie jak: TS Nordenia Dopiewo (grupy młodzieżowe oraz seniorzy), TS Skórzewo, Klub Karate EMPI oraz UKS GOSiR Dopiewo sekcja piłki ręcznej.

W zakresie działalności statutowej jest również udostępnianie obiektu na potrzeby szkół: gimnazjum oraz szkoły podstawowej w Dopiewie. Oprócz lekcji wychowania fizycznego w/w szkoły organizują na sali konferencyjnej teatrzyki, prezentacje oraz zebrania.

Z sali konferencyjnej systematycznie korzysta nie odpłatnie klub „anonimowy alkoholików” oraz Wojewódzki Urząd Pracy, który raz w miesiącu organizuje spotkania dla bezrobotnych z naszej gminy.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada przy hali sportowej boisko piłkarskie, z którego korzystają gminne kluby. W roku 2007 obok płyty głównej utworzono dodatkowe boisko treningowe. Uporządkowano i zagospodarowano teren tak, aby w obecnym roku można było przeprowadzać treningi piłkarski oraz lekcje wychowania fizycznego.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zadawanie pytań do przedłożonego sprawozdania.

Radni do przedstawionego sprawozdanie nie wnieśli zapytań i Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Sprawozdanie rzeczowe i finansowe stanowi zał. nr 12 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 12.

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2007 r.

-          Przedstawienie Radzie uchwały składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydanej opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok,

-          Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok,

-          Dyskusja,

-          Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo oraz stwierdzenie podjęcia Uchwały Nr XXII/149/08  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo, Panu Andrzejowi Strażyńskiemu za 2007 rok.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada Gminy w tym momencie rozpatrzy sprawozdanie Wójta Gminy Dopiewo z wykonania budżetu za 2007 rok oraz poinformowała, że radni mieli możliwość dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem na posiedzeniach Komisji. Sprawozdanie zostało radnym doręczone w formie opisowej i tabelarycznej.

Następnie Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

 

Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007  rok, celem dokonania analizy i oceny.

 

Budżet Gminy Dopiewo został przyjęty uchwałą Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 r.
w wysokości:

O  dochody – 31.995.226 zł,

O  wydatki – 43.255.317 zł,

O  deficyt  - 11.260.091 zł.

Budżet po zmianach wyniósł:

O  dochody – 37.777.153 zł,

O  wydatki – 48.991.404 zł,

O  deficyt  – 11.214.251 zł.

Dochody

Dochody Gminy w 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 38.571.436,34 zł, tj. 102,10% planu, wykonanie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania.

Wydatki

Wydatki Gminy w 2007 r. zostały zrealizowane w wysokości 47.501.246,76 zł, tj. 96,96% planu; wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 25.703.628,89 zł, tj.: 98,26%, wykonanie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

 

Dynamiczny wzrost dochodów i wydatków w 2007 r. wynika ze wzrostu w stosunku do 2006 r.:

1)      dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4.130 tys. zł, tj. o 56,61%,

2)      dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.341 tys. zł, tj. o 81,49%,

3)      wydatków majątkowych o kwotę 16.539 tys. zł, tj. 180%,

4)     bieżących wydatków na oświatę i edukację o kwotę 1.171 tys. zł, tj. o 14,37%.

 

 

 

 

 

 

 

Przychody

 

Przychody ogółem w 2007 r.  wyniosły 16.814.302,82 zł i dotyczą:

1)      nadwyżki z lat ubiegłych – 3.756.201,66 zł,

2)      wolnych środków pieniężnych pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek – 4.999.465,00 zł,

3)      zaciągniętych pożyczek i kredytów – 8.058.636,16 zł, w tym: kredyt na budowę gimnazjum – 6.826.886,16 zł, pożyczka na budowę oczyszczalni w Dąbrówce – 1.000.000 zł, pożyczka na budowę kanalizacji w Skórzewie – 200.000 zł, pożyczka na budowę kanalizacji w Dopiewie – 31.750 zł.

Rozchody

W 2007 r. Gmina spłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 993.050,00 zł, tj. 100% planowanych spłat.

Nadwyżka/deficyt

Deficyt (ujemna różnica między dochodami a wydatkami) za 2007 r. wyniósł 8.929.810,42 zł. Deficyt został sfinansowany;

1)      nadwyżką z lat ubiegłych – 871.174,26 zł,

2)      zaciągniętymi pożyczkami i kredytami – 8.058.636,16 zł.

Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na 31.12.2007 r. wyniosło 11.750.051,16 zł i wzrosło w stosunku do 31.12.2006 r. o kwotę 6.750.586,16 zł, tj.: o 135,03%. Zadłużenie stanowi 30,46% wykonanych dochodów ogółem (łączna kwota długu gminy zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem).

Obsługa zadłużenia

Łączna kwota spłaconych rat pożyczek i odsetek od pożyczek i kredytów w 2007 r. wyniosła 1.172.595,32 zł, co stanowi 3,04% wykonanych dochodów (łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w danym roku zgodnie z art. 169 ust. 1  ustawy o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów gminy).

Należności i zobowiązania

Stan należnościGminy na 31 grudnia 2007 r. wynosi 1.692.240,34 zł,
w tym zaległości 1.292.751,65 zł. Na stan zaległości składają się należności z tytułu:

1)      podatków – 1.026.405,17 zł, w tym lokalnych 907.527,08 zł,

2)      opłat – 57.955,77 zł,

3)      czynszów i opłat za użytkowanie wieczyste – 15.014,58 zł,

4)      wykupów – 6.485,82 zł,

5)      biletów komunikacji gminnej – 6.102,15 zł,

6)      zaliczek alimentacyjnych – 149.410,81 zł,

7)      pozostałych – 31.377,35 zł.

W celu wyegzekwowania należności w 2007 r. wysłano 1.947 szt. upomnień na kwotę 705.444,62 zł oraz wystawiono 455 tytuły wykonawcze na kwotę 421.612,95 zł. Ponadto w celu zabezpieczenia należności dokonano 14 wpisów na hipotekę przymusową na łączną kwotę 101.448,12 zł oraz złożono 4 wnioski o wpis hipoteki na kwotę 14.115,70 zł, które nie zostały zrealizowane do 31.12.2007 r. Stan należności zabezpieczonych hipoteką ogółem na 31.12.2007 r. wyniósł 323.896,37 zł.

Stan zobowiązań Gminy na 31.12.2007 r. wyniósł 7.164.319,66 zł. Zobowiązania wymagalne na ten dzień nie wystąpiły.

 

Szczegółowo zostały omówione wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy Dopiewo oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych. W tym momencie Wójt Gminy Dopiewo omówił wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku  przedstawiając zakres realizacji i ich wartość. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało radnym zaprezentowane w formie multimedialnej.

 

Wójt Gminy zwrócił się do Rady Gminy o przyjęcie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

 

1)                 Skarbnik Gminy, Pan Piotr Łoździn odczytał  Uchwałę Nr 8/18/0954/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dopiewo za 2007 rok.

           Pełen tekst kserokopii w/w opinii stanowi zał. nr 13 do protokółu sesji.

 

2)                 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej złożyła informację w sprawie pracy Komisji nad wypracowaniem wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i poinformowała, że z prac Komisji Rewizyjnej sporządzone są protokoły, z posiedzeń z którymi każdy radny ma prawo się zapoznać. 

          Wniosek Komisji Rewizyjnej został radnym doręczony wraz z materiałami na sesję.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dopiewo z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok i poinformowała, że wniosek został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 

Ocena wykonania  budżetu  za 2007 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że realizacja budżetu gminy Dopiewo w 2007 r. była wykonana z zasadnością oraz odpowiedzialnością za prawidłową gospodarność środkami publicznymi.

Komisja nie stwierdziła przy kontroli i analizie wykonania budżetu gminy za 2007 rok uchybień lub wykroczeń finansowych określonych w ustawie o finansach publicznych.

 

Pełen tekst wniosku Komisji Rewizyjnej stanowi zał. nr 14 do protokołu sesji.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała Uchwałę Nr 5/18/0955/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia  opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dopiewo absolutorium za 2007 rok.

 

Pełen tekst w/w opinii stanowi zał. nr 15 do protokółu sesji.

 

3)                 Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję w celu przeprowadzenia debaty nad przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok.

 

Radny Nowaczyk: czy mógłby Pan Wójt przedstawić dokładnie jak wyglądają wydatki w poszczególnych szkołach na jednego ucznia.

 

Wójt Gminy: wydatki na jednego ucznia przedstawiają się następująco:

 

Wydatki na 1 ucznia – od 01.01.2007r. – 31.12.2007r.

( placówki oświatowe )

 

Nazwa placówki

Średnia ilość uczniów w roku

Wydatki za 2007r.

Wydatki na 1 ucznia

Dopiewo

234,5

1.079.893,89

4.605,09

Dopiewiec

19

280.604,16

14.768,64

Dąbrowa

116

544.259,55

4.691,89

Konarzewo

98,5

553.470,43

5.618,99

Skórzewo SP i Gimn.

553

2.663.346,75

4.816,18

Więckowice

74

622.536,67

8.412,66

Gimnazjum Dopiewo

235

1.093.744,57

4.654,23

Ogółem

 

6.837.856,02

47.567,68

 

Radny Grządzielewski: przedstawiał pan wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych ogólnie. Czy mógłby Pan przedstawić wydatki na poszczególne jednostki OSP w Dopiewie, Palędziu i Zakrzewie. Strażacy często się dopytują jakie kwoty są przeznaczane na ich działalność.

 

Skarbnik Gminy: od ręki Panu tego nie podam, ale poszczególne jednostki doskonale wiedzą ile środków jest przeznaczonych na ich działalność. Naczelnicy tych jednostek dysponują takimi danymi.

 

Radny Kurpiewski:  czy w wydatkach na 1 ucznia w poszczególnych szkołach są tylko wydatki tzw. edukacyjne, czy są tam także np. remonty. 

 

Skarbnik Gminy: te kwoty zawierają także wydatki na remonty.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych o zabieranie głosu w dalszej debacie.

 

Nikt z radnych, nie wyraził woli zabrania głosu w dalszej dyskusji. W związku z tym Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji o przedstawienie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok.

 

Przewodniczący Komisji oświadczyli, że po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok wyrażają opinie pozytywną.

 

4)                 Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo  za 2007 rok. Następnie Przewodnicząca poinformowała, że głosowanie będzie imiennym głosowaniem jawnym.

 

Przewodnicząca Rady Gminy,  Zofia Dobrowolska poddała pod jawne głosowanie imienne wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium oraz wyjaśniła, że głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytanie radnego z nazwiska i odnotowanie oddanego głosu; „za”, „przeciw” lub „wstrzymujący”, wstawiając znak „x” w odpowiedniej rubryce.

 

Następnie Przewodnicząca Rady wyczytała kolejno radnych i odnotowała w odpowiedniej rubryce

 

 

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

Sposób głosowania imiennego radnych

 

 

 Głosy „za”

 

Głosy „przeciw”

        Głosy „wstrzymujące”

1.                 

Tadeusz Bartkowiak

x

 

 

2.                 

Wiktor Danielewski

x

 

 

3.                 

Zofia Dobrowolska

x

 

 

4.                 

Wojciech Dorna

x

 

 

5.                 

Piotr Dziembowski

x

 

 

6.                 

Ryszard Grządzielewski

x

 

 

7.                 

Henryk Kapciński

x

 

 

8.                 

Marta Jamont

x

 

 

9.                 

Sławomir Kurpiewski

x

 

 

10.              

Krystyna Mikołajczak

x

 

 

11.              

Walenty Moskalik

x

 

 

12.              

Leszek Nowaczyk

x

 

 

13.              

Andrzej Radzik

x

 

 

14.              

Mariola Walich

x

 

 

 Wynik głosowania

 

 

14

 

0

 

0

 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że udział w głosowaniu wzięło 14 radnych obecnych na sesji.

 

„Za” głosowało 14 radnych

Głosów „przeciw” nie było,              

Nikt nie  „wstrzymał się” od głosu.              

 

Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że w wyniku powyższego głosowania Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXII/149/08  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dopiewo za 2007 rok.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 16  do protokółu sesji.

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformowała, że w pozycji:

 DOCHODY

 

Rozdział 01010 – Zwiększono o kwotę 20.000 zł dochody z tytułu darowizn na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Rozdział 75618 – Zwiększono o kwotę 73.110 zł dochody z tytułu opłaty planistycznej.

Rozdział 75814 – Zwiększono o kwotę 62 000 zł dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych. Pierwotnie było zwiększenie o 35 000 zł.

Rozdział 85415 – Zwiększono o kwotę 21.930 zł dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów.

 WYDATKI

 

Rozdział 01010 – przesunięto wydatki w kwocie 300.000 zł z zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dąbrowa, Palędzie, Zakrzewo” na zadanie „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrówce”.

Rozdział 40002– Zmniejszono wydatki na dopłaty do ceny wody dla ZUK Dopiewo o kwotę 90.000 zł. 

Rozdział 60016 – Wprowadzono wydatki w kwocie 460 zł na odszkodowania dla rolników. 

Rozdział 75022 – Zwiększono o kwotę 25.000 zł wydatki na diety dla radnych.

Rozdział 75023 – Zwiększono o kwotę 71.600 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne w UG.

Rozdział 75412 – Dokonano przesunięć między paragrafami.   

Rozdział 75818 – Zmniejszono o kwotę 63.000 zł rezerwę na wydatki majątkowe.

Rozdział 80101-80114 – Zwiększono o kwotę:

-          39.050 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w oświacie,

-          42.000 zł dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły w Dąbrówce.

Rozdział 85154 – Zwiększono o kwotę 30.0000 zł wydatki na remont świetlicy w Konarzewie. 

Rozdział 85212, 85219 – Dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 85415 – W związku z przyznaną dotacją wprowadzono wydatki w kwocie 21.930 zł na pomoc materialną dla uczniów.

Rozdział 90004 – Dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami środków sołectwa w Dąbrowie, zwiększono wydatki na zakup urządzeń do ogródków jordanowskich p kwotę 15.000 zł.

Rozdział 90015 – Wprowadzono wydatki w kwocie 48.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Dąbrowie. Pierwotnie była kwota 63.000 zł.

Rozdział 92195 – Dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami środków sołectwa w Dąbrowie, wprowadzono wydatki w kwocie 10.000 zł na wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji obchodów 90-lecia Powstania Wielkopolskiego

Rozdział 92695 – Dokonano przesunięć między paragrafami. 

 

Skarbnik Gminy poinformował także, że wprowadzono do budżetu wydatki w kwocie 37.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji, wykreślono wydatki w kwocie 10.000 zł na zakup radaru dla Policji.

 

Wójt Gminy: ten temat nie był omawiany na komisjach. Komendant Policji w Tarnowie Podgórnym złożył mi wizytę i zaproponował dołożenie kwoty 37.000 zł na zakup samochodu, dzięki czemu powstanie szansa uruchomienia czegoś w rodzaju mini posterunku, punktu w Skórzewie lub w Dąbrówce. Komenda Miejska w Poznaniu oddeleguje do tego punktu dwóch policjantów. Komendant prosił jednocześnie żeby nie wydawać 10.000 zł na zakup radaru i 5.000. zł na płatne patrole. Komenda w Tarnowie otrzymała pismo od Komendy Miejskiej w Poznaniu, że jeżeli samorządy zechcą dołożyć 50% do zakupu samochodu, to Komenda Miejska dokłada drugie 50% i dodatkowo oddeleguje 2 ludzi do tego punktu. Trzeba się zastanowić nad znalezieniem jakiegoś lokalu na ten punkt. Wtedy mielibyśmy 4 policjantów w Dopiewie i 2 w tym nowym punkcie. Ten punkt mógłby być etapem w docelowym utworzeniu posterunku w Dopiewie.

 

Radny Dziembowski: czy jest szansa, aby taki lokal wygospodarować w nowym gimnazjum lub istniejącej szkole.

 

Wójt Gminy: obiekt szkoły nie jest dobrym miejscem na tego typu klientelę, która będzie się na posterunku pojawiać.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: reasumując za 37.000 zł zyskujemy 2 etaty policyjne i samochód. To dobra wiadomość. Uważam jednak, że jednocześnie powinniśmy przeznaczyć 10.000 zł na zakup radaru, niezależnie od kupna samochodu.

 

Radny Moskalik: na zebraniu wiejskim Pan Roman Pawlak zadeklarował, że może udostępnić pomieszczenie dla Policji.

 

Radny Nowaczyk: na bazie czego rozmawiamy, czy ten układ z Policją jest rozgrywany na szczeblu gminy czy miasta.

 

Wójt Gminy: o tej sprawie poinformowała mnie Komendant Policji w Tarnowie Podgórnym, ale Komendant Miejski Policji akceptuje takie rozwiązanie.

 

Radny Kapciński: czy wiadomo jakie to będzie auto, bo obecne auto jakim dysponuje posterunek  w Dopiewie jest wiecznie w naprawie. 

 

Radny Grządzielewski: czy mamy gwarancje, że tych dwóch policjantów będzie działało u nas w gminie, bo Tarnowo ma wolne etaty.

 

Wójt Gminy: bazujemy na słowie Komendanta z Tarnowa.

 

Radny Dorna: uważam, że powinniśmy znaleźć również środki na radar, sama informacja, że Policja posiada taki radar będzie działał prewencyjnie.

 

Radny Nowaczyk: na jednym z posiedzeń Komisji Budżetu był obecny Komendant Policji z Tarnowa i twierdził, ze radar nie jest im potrzebny, to może nie uszczęśliwiajmy ich na siłę.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: na każdym zebraniu wiejskim był obecny pan Kowalczyk i wspominał, że radar jest potrzebny.

 

Radny Kurpiewski: odłóżmy temat zakupu radaru na kolejną sesję, a Pan Wójt się rozezna, czy rzeczywiście Policja go potrzebuje czy nie. Kiedy fizycznie ten punkt zaistnieje.

 

Wójt Gminy: jeżeli znajdziemy lokal, to mam wrażenie, że to szybko się stanie.

 

Radny Nowaczyk: czy uchwały budżetowej nie powinniśmy głosować po uchwale w sprawie diet.

 

Radca Prawny Pan Kuligowski: uchwała jest tylko planem wydatków, jeżeli uchwały o dietach nie przyjmiemy to nie będziemy wydawać środków zabezpieczonych na ten cel.

 

Radny Nowaczyk: w roku 2005 na wydatki Rady Gminy było zabezpieczone 78.000 zł, w tym na diety 56.000 zł. Dziś proponujemy 70% podwyżki, czy nie za dużo. Może podnieść tylko o wzrost inflacji.

 

Radny Dziembowski: uchwała w sprawie diet nie była uaktualniania od 8 lat. Wzrost wydatków jest podyktowany większą ilością posiedzeń. Ponadto nasza podwyższa i tak plasuje nas wśród gmin, w których diety są na niskim poziomie. Nikt nie chce się na dietach dorobić, ale chciałbym chociaż żeby zwracały mi się koszty paliwa, potrącenia w pracy, bo większość posiedzeń jest w godzinach pracy. 

 

Skarbnik Gminy: wzrost o 70% dotyczy wszystkich wydatków związanych z działalnością Rady Gminy, natomiast diety wzrastają o 39%.

 

Radny Kapciński: we wszystkich gminach ościennych te diety są wyższe. Uważam, że diety powinny pokrywać koszty paliwa, rozmów telefonicznych, spotkań itp.

 

Radny Danielewski: proszę mi pokazać źródło sfinansowania tego wzrostu.

 

Radny Dziembowski: nie ma nigdzie w przepisach prawa wzmianki o tym, że radni mają wskazywać źródło sfinansowania wydatków. Można oczywiście podnosić o inflację, ale musi być ustalona jakaś konkretna baza, jeżeli kiedyś zrobiono błąd w tym temacie, to podnoszenie o inflację nie ma sensu.

 

Skarbnik Gminy: to nie jest tak, że radni nie muszą wskazywać źródła sfinansowania konkretnych wydatków, powinni to zrobić. W tym przypadku wzrost diet będzie sfinansowany z wyższych dochodów z lokat bankowych.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 11 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XXII/150/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Projekt uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, który poinformował, że postanawia się współpracować z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie wykonywania zadania publicznego – usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dopiewo. Na prowadzenie zadania Gmina przekaże Powiatowi w 2008 r. dotację w wysokości 50 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: jaki jest rok graniczny usuwania azbestu.

 

Skarbnik Gminy: jest to rok 2032. Proporcje wyglądają tak, że gmina daje dotacje w wysokości 50.000 zł, a Powiat 112.000 zł.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XXII/151/08 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokółu sesji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przerwę.

 

Po przerwie

 

Wójt Gminy: z uwagi na potrzebę doprecyzowania porozumienia z firmą Grzegorczyk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Skórzewo, rejon pomiędzy drogą gminną Dąbrowa – Skórzewo i drogą powiatową Dąbrówka-Skórzewo, część działki nr ewid. 425/8, proponuję wycofać z porządku obrad punkt 17 dotyczący zmiany wspomnianego miejscowego planu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w związku z wątpliwościami dotyczącymi strony tytułowej uchwały w sprawie programu Rady Gminy na kadencję (dotyczy powierzenia wykonania uchwały Przewodniczącej Rady Gminy lub Wójtowi Gminy) oraz wnioskiem dotyczącym wprowadzenia przybliżonych kosztów realizacji inwestycji w budowie infrastruktury (dotyczy Programu na kadencje – wniosek Pana Danielewskiego) do punktu D „Priorytety na lata 2008-1010 z podziałem na różne dziedziny życia”, który nie został zrealizowany, proponuję wycofać punkt 15 porządku obrad dotyczący przedmiotowego projektu uchwały.

 

Zgodnie z procedurą, jeżeli projekt uchwały wycofuje wnioskodawca to taka zmiana nie podlega głosowaniu.

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że temat ten został w zasadzie wyczerpany przy omawianiu projektu budżetu.

 

Radny Dziembowski stwierdził, że diety radnych Gminy Dopiewo nie ulegały zmianie od 2 kadencji. Mając na uwadze, że dieta ma na celu m.in. wyrównanie strat z tytułu nieobecności w pracy (zwolnienie z pracy dotyczące wykonywania czynności radnego nie jest płatne przez pracodawcę) oraz pokrycie  innych kosztów, w tym dojazdu, telefonów, zmiana wysokości diet jest zasadna. Nowa stawka diet nie przewyższa stawek obowiązujących w gminach ościennych.

 

Skarbnik Gminy  poinformował, że diety wzrosną od 39% do 45%.

Nowe stawki będą się kształtowały następująco:

Przewodnicząca Rady Gminy: 1131 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 601 zł,

Przewodniczący Komisji: 186 zł,

Radni: 124 zł.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 7 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, 4 głosami „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XXII/152/08 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie ustanowienia roku 2008 rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt przedmiotowego stanowiska. Następnie otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Stanowisko  nr 5/08 w sprawie ustanowienia roku 2008 rokiem Powstania Wielkopolskiego w Gminie Dopiewo.

 

Pełen tekst stanowiska stanowi zał. Nr 20 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Do pkt. 18.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dziembowski: na ostatniej sesji wspominałem i prosiłem o posprzątanie ul. Nad Potokiem, szczególnie przylegającego doń rowu. Nie zostało to zrobione, więc sam posprzątałem i przywiozłem te śmieci na sesje. Następnie Pan Dziembowski zaprezentował w formie multimedialnej jak wygląda sytuacja wokół ulicy Nad Potokiem w Skórzewie.

 

Płyta ze zajęciami wokół ulicy Nad Potokiem w Skórzewie stanowi zał. 21 do protokółu sesji. 

 

Wnioskuję jeszcze raz o podjęcie działań w temacie utrzymania czystości w gminnie, w szczególności o posprzątanie ul. Nad potokiem i przylegającego do niego rowu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: problem śmieci w naszej gminie jest ogromny. Został zasygnalizowany na komisjach kwietniowych, ale nie było konkretnych rozwiązań, więc przełożyliśmy go na komisje majowe. Jeszcze raz wnioskuję o poważne potraktowanie tego tematu.

 

Radna Mikołajczak: proponuję zrobić czyn społeczny w tej sprawie. Dajmy przykład mieszkańcom i umówmy się jakąś sobotę i posprzątajmy rowy i ulice.

 

Radny Grządzielewski: chciałbym zgłosić służbom gminnym, że prawdopodobnie ktoś spuścił gnojowicę do stawu koło strażnicy.

 

Wójt Gminy: nikt z Urzędu Gminy tego nie zrobił, zastanówmy się raczej jak złapać sprawców. Chciałbym przekazać informację, że 1 maja 2008 r. w Zborowie odbędzie się piknik lotniczy.

 

Radny Kapciński: mam pytanie do sołtysów w sprawie śmieci, może mają jakieś pomysły w tym temacie. Może środki na sołectwa powinny być zwiększone i porozumieniu z mieszkańcami będzie można coś zaproponować.

 

Sołtys Więckowic, Pani Sałata: do kubłów na metalowych palach są wkładane często domowe śmieci, najgorzej jest na ul. Jarzębinowej w Więckowicach, w kierunku jeziora.

 

Sekretarz Gminy: jest pewne rozwiązanie tego problemu, ale potrzeba odwagi cywilnej naszych mieszkańców, żeby nas poinformowali, że ktoś te śmieci wyrzuca do lasu, rowu. Lokalna społeczność wie o takich przypadkach, ale uważa że to byłoby donosicielstwo.

 

Radny Kurpiewski: to nie jest żadne donosicielstwo, tylko pozytywne uświadamianie ludzi.

 

Radny Dziembowski: przy ul. Poznańskiej 4 w Skórzewie, naprzeciwko sklepu Banana jedna lampa pali się 24 h/dobę. Czy jest szansa na ustawienie jakiegoś monitora dla prezydium, bo przy prezentacjach multimedialnych jak dziś my nic nie widzimy.   

 

Radny Moskalik: studzienka na ul. Poznańskiej 45 w Skórzewie jest mocno zaniżona, proszę o interwencję,

-          w Skórzewie w kilku miejscach stoją pojemniki na odzież używaną, obok nich mieszkańcy stawiają różne śmieci. Wnioskuję o likwidację tych pojemników albo przestawienie ich w   inne miejsce,

-          na poprzedniej sesji wspominałem o ul. Batorowskiej, ponownie wnioskuję o likwidację starych gulików lub ich zasypanie,

-          po wykonaniu odwodnienia na Batorowskiej, płyty przy kościele ułożono tak, że są ogromne dziury,

-          na ul. Morelowej jest duża wyrwa w jezdni.

 

Wójt Gminy: chcemy zlikwidować te pojemniki.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: zadanie dotyczące odwodnienia Batorowskiej było robione niewłaściwie od samego początku. Po nim powinniśmy zrobić nawierzchnie, ale nie było środków. Zalanie jednej studzienki kosztuje  2.500 zł.

 

Radny Bartkowiak: proszę Panią Przewodniczącą, aby nie ingerowała w sprawy  OSP Dopiewo. Mamy określone problemy, ale jako Prezes postaram się z nimi uporać, ale bez ingerencji z zewnątrz. Mamy swój statut i będziemy działali zgodnie z tym dokumentem, w którym napisano, że OSP na zewnątrz reprezentuje Prezes.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w jaki sposób ja ingeruję.

 

Radny Bartkowiak: przy każdej spornej sytuacji strażacy grożą mi, że pójdą na skargę do Pani Przewodniczącej.

 

Radny Kurpiewski: otrzymałem e-mail od jednego z mieszkańców w sprawie ul. Brzozowej  w Dąbrowie. Czy problem zalewania tej ulicy jest jakoś rozwiązywany.

 

Sekretarz Gminy: na ul. Brzozowej jest zaniżony teren, powstał staw, który zalewa drogę. Dodatkowo sytuację utrudniają ciężkie samochody, które jeżdżą do nowo budowanego osiedla. Ten najgorszy odcinek tej ulicy został utwardzony tłuczniem, ale ilość opadów spowodowała, że ulica wciąż jest zalewana. Przez kilka dni próbowaliśmy wypompowywać wodę beczkowozami. Spotkaliśmy się z inwestorem tych wspomnianych szeregowców i poprosiliśmy go, aby na swojej prywatnej drodze wykonał odwodnienie, wtedy my się podłączymy. Problem w tym, że nie ma odprowadzenia wody. Spółka wodna prowadzi obecnie rozmowy z właścicielem gruntu przez który można odprowadzić wodę, wykonując przekop od Brzozowej do Leśnej. Okazało się, że grunt jest dzierżawiony, szukamy spadkobierców tego gruntu. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie odwodnić tego terenu bo woda stoi za wysoko. 

 

Radny Dziembowski: czy jest jakaś dokumentacja na oświetlenie w Skórzewie.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: nie ma takiej dokumentacji, będzie wykonana do 30 lipca 2008 r., budowa ruszy w sierpniu, ulice: Mieczykowa, Jaworowa, Cedrowa, Orzechowa i Leszczynowa.

 

Radny Nowaczyk: jak przebiegają prace w sprawie ogrodzenia szkoły w Dopiewie.

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Pan Horyński: są już oferty na wykonanie parkanu, ale nie są jeszcze rozstrzygnięte.

 

Radny Nowaczyk: proszę w planach inwestycyjnych uwzględnić oświetlenie ulic: Kasztanowej, Zacisze, Akacjowej i Sokołów w Dopiewie.

 

Wójt Gminy: będą środki na projekty, to oświetlimy całą gminę, ale na razie ich brakuje.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: w temacie oświetlenia należy wykonać inwentaryzację, które ulice będziemy oświetlać i w jakiej kolejności.

 

Radny Dorna: na jakim etapie jest budowa chodnika na ul. Długiej w Zakrzewie.

 

Skarbik Gminy: na poprzedniej sesji przyjęliśmy uchwałę w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości Powiatu Poznańskiego i udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi. Na najbliższej sesji Rady Powiatu ten punkt będzie omawiany, jak tylko otrzymamy zgodę to zaczniemy realizację.

 

Radny Bartkowiak: przy torach, naprzeciwko poczty w Dopiewie jest przechylone drzewo w stronę jezdni, wnioskuję o jego wycięcie.

 

Radny Moskalik: czy jest szansa na ustawienie słupa ogłoszeniowego przy sklepie Banana.

 

Sekretarz Gminy: zawsze istnieje szansa, potrzeba 2.700 zł.

 

Pan Stanisław Józefczyk: ta wyrwa, o której wspomniał radny Moskalik na ul. Morelowej wzięła się z tego, że jeździ tam ciężki sprzęt. Na początku ul. Kolejowej mamy znak ograniczający tonaż do 8 ton, a kilkaset metrów dalej do 5 ton.

 

Wójt Gminy: ale tą wyrwę zrobił samochód znacznie cięższy niż 8 ton. Zastanówmy się wspólnie jak egzekwować prawo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: przypominam Państwu o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego w terminie do 30 kwietnia 2008 r.,

-          w terminie 20-24 czerwca br. odbędzie się I wycieczka na Litwę, a w terminie 21-24 sierpnia II wycieczka na Litwę,

-          proszę Pana Wójta o powołanie Zespołu ds. obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

 

Do pkt. 19.

Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XXII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 21 załączników.

 

Protokół zawiera 21 stron, ponumerowanych od 1 do 21.

 

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska