P r o t o k ó ł   Nr XIX/08

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 28 stycznia  2008 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

  Sesji przewodniczyła:                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                   Pani Zofia Dobrowolska

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1410, a zakończono o godz. 1850

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia XIX sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1405, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych jest 12 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

 

1.      lista obecności radnych – zał. nr 1

2.      stwierdzenie kworum – zał. nr 2

3.      lista obecności sołtysów – zał. nr 3

4.      lista obecności pracowników Urzędu Gminy – zał. nr 4

5.      lista obecności gości – zał. nr 5

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

Porządek obrad  XIX sesji Rady Gminy Dopiewo

 

1.      Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.

4.      Wręczenie nagrody dla najlepszego sportowca roku 2007.

5.      Przyjęcie protokółu XVII i XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/472/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Druk 118

7.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej. Druk 119

8.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy. Druk120

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.      Druk 121

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo.   Druk 122

11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej, działka nr ewid. 99/43 oraz część działek nr ewid. 99/42 i 99/45.Druk 123

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Leśnej, w zakresie działki ewidencyjnej numer 130/2 i części działki ewidencyjnej numer 130/18, gmina Dopiewo.Druk 124

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid 292/95.Druk 125

14.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.Druk 126

15.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.Druk 127

16.  Podsumowanie rocznej pracy Rady Gminy  i Komisji.

17.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.Druk 128

18.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.Druk 129

19.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2008.Druk 130

20.  Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.       Druk 131

21.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych,  Spółka z o.o. w Dopiewie. Druk 132

22.  Projekt uchwały w sprawiewyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania  w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Dopiewo. Druk 133

23.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

24.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

25.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

26.  Zapytania i wnioski radnych.

27.  Wolne głosy i wnioski.

28.  Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są uwagi lub wnioski.

 

Wójt Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”względu na fakt, że wszystkie inne gminy, które chciały przystąpić do wspomnianego Związku już to zrobiły. Natomiast gmina Dopiewo jeszcze nie podjęła uchwały o przystąpieniu, co blokuje wszelkie sprawy formalne związane z funkcjonowaniem Związku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy dotyczącym zmiany porządku obrad.

 

Rada Gminy w obecności 12 radnych, 12 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących” nie było zmieniła porządek obrad poprzez wprowadzenie do niego projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Otwarcie XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.      Stwierdzenie kworum.

3.      Odczytanie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.

4.      Wręczenie nagrody dla najlepszego sportowca roku 2007.

5.      Przyjęcie protokółu XVII i XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/472/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Druk 118

7.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLVIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej. Druk 119

8.      Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy. Druk120

9.      Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.      Druk 121

10.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo.   Druk 122

11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej, działka nr ewid. 99/43 oraz część działek nr ewid. 99/42 i 99/45.Druk 123

12.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Leśnej, w zakresie działki ewidencyjnej numer 130/2 i części działki ewidencyjnej numer 130/18, gmina Dopiewo.Druk 124

13.  Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid 292/95.Druk 125

14.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.Druk 126

15.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.Druk 127

16.  Podsumowanie rocznej pracy Rady Gminy  i Komisji.

17.  Projekt uchwały w sprawie ustalenia pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.Druk 128

18.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.Druk 129

19.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2008.Druk 130

20.  Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.       Druk 131

21.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych,  Spółka z o.o. w Dopiewie. Druk 132

22.  Projekt uchwały w sprawiewyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania  w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Dopiewo. Druk 133

23.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”. Druk 134

24.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

25.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

26.  Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

27.  Zapytania i wnioski radnych.

28.  Wolne głosy i wnioski

29.  Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 4.

Wręczenie nagrody dla najlepszego sportowca roku 2007.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pani Monika Jabłońska ogłosiła, że  najlepszym sportowcem roku 2007 został uprawiający kolarstwo, nie zrzeszony w żadnym klubie, Pan Paweł Frąckowiak z Konarzewa, który otrzymał 129 głosów.

Pan Paweł Frąckowiak m.in.:

-         zajął I miejsce w maratonie w Bogdańcu na 355 km,

-         zajął III miejsce w maratonie Łobezkim na 400 km,

-         przejechał kwalifikacje na 200, 300, 400 i 600 km w Berlinie do rajdu Paryż-Brest-Paryż,

-         wziął udział w maratonie Paryż-Brest-Paryż na 1227 km (rozgrywanym co 4 lata); ukończył maraton na 94 miejscu (na 5300 uczestników) w niecałe 60 godzin.

Pamiątkowy puchar sportowcowi roku wręczyli Przewodnicząca Rady Gminy wspólnie z Wójtem Gminy Dopiewo. Pan Paweł Frąckowiak otrzymał także nagrodę od sponsora – Poznańskiego Banku Spółdzielczego – Oddziału w Dopiewie w wysokości 1000 zł.

 

O godz. 1415 na sesję przybyła radna K. Mikołajczak. Na sali jest 13 radnych.

 

Do pkt. 5.

Przyjęcie protokółu XVII i XVIII sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XVII sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XVII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, głosów „przeciw”  „wstrzymujących” nie było przyjęła protokół XVII sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokół z XVIII uroczystej sesji Rady Gminy i  zapytała czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję,  że można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z XVIII sesji.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych, 13 głosami „za”, głosów „przeciw”  „wstrzymujących” nie było przyjęła protokół XVIII uroczystej sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 grudnia 2007 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 6.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/472/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Władysław Ślisiński, który poinformował, że Prokuratura Rejonowa Poznań – Grunwald pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. – znak Pa 573/07 wezwała Radę Gminy  do uchylenia § 3  Uchwały Nr LIX/472/06  z dnia 25 września 2006 r. dot. określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmienionego Uchwałą Nr VIII/47/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 23 kwietnia 2007 r., jako zapisu niezgodnego z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmomowi  (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.). Zdaniem prokuratury Rada Gminy nie jest uprawniona do ustalania warunków sprzedaży napojów alkoholowych, jak też nie posiada kompetencji do określenia, jakie warunki musi spełniać punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Wobec powyższego przedłożenie projektu uchwały należy uznać za zasadne.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/118/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr  LIX/472/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2006 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dopiewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 6 do protokółu sesji.  

 

Do pkt. 7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.

 

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Władysław Ślisiński, który poinformował, że w dniu 03.12.2007r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło pismo Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald, w którym wnosi ona o zmianę Uchwały Nr Nr XLVIII/426/02 z dnia 28 stycznia 2002r. polegającej na uwzględnieniu wszystkich enumeratywnie wymienionych w przepisie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową w lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego wpływających na wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali.  

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/119/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr  XLIII/426/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie zasad polityki czynszowej.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 7 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 8.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy, przedstawiła Kierownik GZEAS, Pani Elżbieta Płuciennik i poinformowała, ze zgodnie z zapisami wynikającymi z Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będącą jednostką samorządu terytorialnego określa w regulaminie wynagradzania przyjmowanym corocznie i obowiązującym od 1 stycznia do 31 grudnia, wysokość poszczególnych składników wynagradzania o których mowa w art. 30 ust.6 pkt. 1-3 . Następnie poinformowała, że w dniu 4 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych działających w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo.

Pani Płuciennik poinformowała, że nie udało się uzyskać porozumienia Urzędu ze związkami i propozycje są rozbieżne.

 

Poniższa tabela obrazuje propozycje Urzędu, związków zawodowych oraz Rady Gminy do wspomnianego regulaminu. Stawki proponowane przez Radę Gminy zostały każdorazowo poddane pod głosowanie na wspólnym posiedzeniu Komisji.

 

 

Regulamin 1.01.07r. – 31.12.07r.

Propozycje Urzędu

Propozycje Związków Zawodowych

Propozycje Rady Gminy

§ 4 ust. 7

Liczba nauczycieli x 60 zł. oraz liczba dyrektorów x 110 zł

Bez zmian

Liczba nauczycieli x 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego (tj. 91,35 zł – bez podwyżek  2008r.) oraz liczba dyrektorów x 8% wyn. zas. nauczyciela mianowanego (tj. 146,32zł bez podwyżek)

80 zł dla nauczyciela. 130 zł dla dyrektora

§ 4 ust. 9

150,-zł

Bez zmian

200,-

150

§ 5 ust. 4 pkt 1

25,-

27,-

2% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania nauczyciela ( tj. 36,58 i 43,90 zł – bez podwyżek 2008 r.)

40 zł

§ 5 ust. 4 pkt 2

Do 10 uczniów – 20zł

0d 11 – 20 uczniów – 25zł

od 21 – 30 uczniów – 35zł

od 31 uczniów – 40zł

Do 10 uczniów – 22zł

Od 11 – 20 uczniów – 28zł

0d 21 – 30 uczniów – 39zł

od 31 uczniów – 45zł

3 zł od każdego ucznia w klasie

Rada ustaliła stawkę 2,5 zł od ucznia

§10 ust. 2

Dla jednej osoby – 10zł

Dla 2 – 3 osób – 20 zł

Dla 4 i więcej osób – 30 zł

Dla jednej osoby – 11,20

Dla 2 – 3 osób – 22,20

Dla 4 i więcej osób – 33,-

Dla jednej osoby – 12 zł

Dla 2 – 3 osób – 23 zł

Dla 4 i więcej osób – 34 zł

Dla jednej osoby – 12 zł

Dla 2 – 3 osób – 23 zł

Dla 4 i więcej osób – 34 zł

 

 

Koszty wdrożenia – ok. 10.000 zł rocznie

Koszty wdrożenia – ok. 125.000 zł rocznie

84 000 zł

 

Następnie Pani Płuciennik poinformowała, że w 25 stycznia 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych, którzy zaproponowali następujące poprawki do projektu uchwały:

-         „§ 4 ust. 7. Wysokość miesięcznych środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne nauczycieli dla poszczególnych placówek oświatowych wylicza się mnożąc ilość zatrudnionych nauczycieli w wymiarze co najmniej 1 etatu przez kwotę 90,-zł; a dla dyrektorów 140,-zł na jeden etat.”, - Rada Gminy proponowała 80 zł dla nauczycieli i 130 dla dyrektorów.

-          „§ 5 ust. 4 pkt 2 Dodatki funkcyjne przysługują również nauczycielom z tytułu:         2) powierzenia wychowawstwa klasy -  w zależności od ilości uczniów w oddziale, przyjmując kwotę 3 zł od każdego ucznia w oddziale.”, - Rada Gminy proponowała 2,50 zł od każdego ucznia w oddziale

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję i zapytała jaka jest to różnica dla budżetu w przypadku przyjęcia propozycji związków zawodowych.

 

Pani Płuciennik: propozycje Rady Gminy powodowały zwiększenie wydatków w budżecie o ok. 84 000 zł, natomiast obecne propozycje związków zawodowych zwiększają wydatki o ok. 35 000 zł, co daje ok. 119 000 zł zwiększenia wydatków.

 

Wójt Gminy: nie zgłaszam autoporawki do projektu uchwały.

 

Radny Kurpiewski: proponuję § 5 ust. 4 pkt 2 nadać następujące brzmienie: „Dodatki funkcyjne przysługują również nauczycielom z tytułu:        

2) powierzenia wychowawstwa klasy - w zależności od ilości uczniów w oddziale, przyjmując kwotę 2,50 zł od każdego ucznia w oddziale, ale nie mniej niż 20 zł dla nauczyciela”.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad wnioskiem Pana Kurpiewskiego.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” przyjęła do realizacji wniosek Pana Kurpiewskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad całym projektem uchwały.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 11 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi”,  głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/120/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na terenie Gminy.

.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 8 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 9.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.  

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Piotr Łoździn, Skarbnik Gminy, który poinformował, że w pozycji:

   

             I.      DOCHODY

 

Rozdział 01010 – Zwiększono o kwotę 49.000 zł dochody z tytułu partycypacji deweloperów w kosztach budowy infrastruktury. 

Rozdział 75615 – Zmniejszono o kwotę 14.000 zł dochody z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 75616 – Zmniejszono o kwotę 15.000 zł dochody z tytułu podatku rolnego.

 

          II.      WYDATKI        III.      PRZYCHODY, ROZCHODY

 

Zwiększono przychody i rozchody budżetu o 8 zł.

 

Skarbnik Gminy poinformował także o autopoprawce, w związku z przyjęciem uchwały dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli, polegającej na zmniejszeniu o 83 400 zł rezerwy celowej i zwiększeniu o tą samą kwotę wynagrodzeń dla nauczycieli.

 

Radny Dziembowski: jakiego paragrafu i rozdziału dotyczy wspomniana autopoprawka.

 

Skarbnik Gminy: rozdział 85818, par. 481.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 13 radnych 13 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/121/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/07 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2008 r.      

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 9 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rzemiosła usługowego z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ul. Topolowej i Kasztanowej, działki nr ewidencyjny 213/4 i 213/5, gmina Dopiewo.  

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo rejon ulicy Topolowej i Kasztanowej, działk nr 213/4 i 213/5 wystąpili właściciele nieruchomości, gdyż aktualne zapisy obowiązującego planu nie w pełni zezwalają na realizację rozbudowy salonu sprzedaży i stacji obsługi samochodów Volkswagen. Postulowana zmiana dotyczy zapisów ustaleń szczegółowych dla terenu położonego w miejscowości Skórzewo i polega na zwiększeniu powierzchni zabudowy z istniejącego zapisu 40% do  45% powierzchni działki oraz zwiększeniu wysokości zabudowy z 8 m do 10 m od poziomu terenu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przeznaczony pod działalność gospodarczą. Pan Wasielewski na mapie sytuacyjnej przedstawił zakres wnioskowanej zmiany.

Wójt Gminy Dopiewo przychylił się do prośby wnioskującego i rozpoczął opracowywania zmiany planu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, czego wynikiem jest  projekt uchwały w sprawie zmiany planu w/w terenu.

 

Pan Wasielewski poinformował także, że na sesję przybył jeden z sąsiadów wspomnianej działki, który nie zgadza się na zmianę miejscowego planu.

 

Pan Toporek, mieszkaniec Skórzewa: moim zdaniem budowa zaznaczona na planie jest na granicy działki, chodzi o zachowanie odległości od mojej działki.

 

Pan Wasielewski: ten stan, o którym wspomina Pan Toporek był już wcześniej, bo zmiana dotyczy tylko wysokości zabudowy. Ponadto cała procedura związana z zmianą planu była przez Urząd Gminy zachowana, ale często zdarza się, że sąsiedzi nie czytają korespondencji i dziś skoro nastąpiła taka sytuacja proponuje wycofać przedmiotowy projekt uchwały w obrad sesji Rady Gminy.

 

Pan Paweł Kubiak, pełnomocnik firmy Krotoski-Cichy: mając na względzie stosunki dobrosąsiedzkie wnioskuję o wycofanie przedmiotowego projektu uchwały z obrad sesji Rady Gminy.

 

Wójt Gminy: wnioskuję o wycofanie przedmiotowego projektu uchwały z obrad sesji Rady Gminy i przełożenie go na następną sesję Rady Gminy. 

 

O godz. 1505 na sesję przybył radny W. Moskalik. Na sali jest 14 radnych.

 

Radny Kurpiewski: mam pytanie do Pana Moskalika, czy był poinformować sąsiadów o planowanej zmianie planu.

 

Radny Moskalik: byłem poinformować i rzeczywiście część sąsiadów była za a część przeciw.

 

Do pkt. 11.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej, działka nr ewid. 99/43 oraz część działek nr ewid. 99/42 i 99/45.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpił właściciel nieruchomości 99/45, a następnie na mapie sytuacyjnej przedstawił zakres wnioskowanej zmiany. Postulowana zmiana planu zakłada przeznaczenie terenu z obecnie obowiązującego – terenu aktywizacji gospodarczej na teren pod zabudowę mieszkaniową. Sąsiednie tereny przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe.

Wójt Gminy Dopiewo przychylił się do prośby wnioskującego i rozpoczął opracowywania zmiany planu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, czego wynikiem jest  projekt uchwały w sprawie zmiany planu w/w terenu.

Pan Wasielewski poinformował także, że przy zabudowie mieszkaniowej należy wziąć pod uwagę sąsiedztwo linii kolejowej oraz postulowanej drogi. Przedmiotowa zmiana dotyczy 2,7 ha.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dziembowski: czy nie powinniśmy w § 1 przedmiotowej uchwały wpisać, że dotyczy to zabudowy mieszkaniowej, wolnostojącej. Mam też pytanie dotyczące działki 59/42, to jest droga, czy ona też jest objęta zmianą.

 

Pan Wasielewski: droga też jest objęta zmianą.

 

Radny Danielewski: my dzisiaj wyrażamy wolę przystąpienia do zmiany planu, nie uchwalamy samego planu, dlatego nie uszczegóławiajmy tych zapisów.

 

Radny Dorna: uważam jednak, że powinniśmy zaznaczyć w uchwale, że w pasie pomiędzy torami a osiedlem będzie przebiegała droga. 

 

Pan Wasielewski: w sprawie drogi jest prowadzone oddzielne postępowanie związane z planem miejscowym i nie ma potrzeby zmiany w tej uchwale. 

 

Radny Dorna: nie wiedziałem o tym.

 

Radny Dziembowski: wycofuję swoją propozycję.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/122/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrówka, rejon ul. Komornickiej, działka nr ewid. 99/43 oraz część działek nr ewid. 99/42 i 99/45.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 10 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 12.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Leśnej, w zakresie działki ewidencyjnej numer 130/2 i części działki ewidencyjnej numer 130/18, gmina Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że z wnioskiem o zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Więckowice przy ulicy Leśnej, działka nr ewid. 130/2 i część działki nr ewid. 130/18 wystąpił właściciel nieruchomości nr ewid. 130/2 , gdyż nie odpowiadał jemu układ komunikacyjny  w obowiązującym planie, a następnie na mapie sytuacyjnej przedstawił zakres wnioskowanej zmiany. Zmiana planu związana jest ze zmianą układu komunikacyjnego w sąsiedztwie działek nr 130/2 i 130/19. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przeznaczony pod budownictwo z wiodącą funkcją mieszkaniową.

Wójt Gminy Dopiewo przychylił się do prośby wnioskującego i rozpoczął opracowywania zmiany planu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, czego wynikiem jest  projekt uchwały w sprawie zmiany planu w/w terenu.

 

Projektant Pan Ryszard Kajetańczyk poinformował, że obecny plan jest korygowany ze względu na zapewnienie dojazdu do sąsiednich działek. Właściciel działki 130/19 zyska na tym, że będzie mógł powiększyć swoją działkę. Przewidujemy nową drogę, która zapewni obsługę komunikacyjną tego terenu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/123/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Więckowice, rejon ulicy Leśnej, w zakresie działki ewidencyjnej numer 130/2 i części działki ewidencyjnej numer 130/18, gmina Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 11 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid 292/95.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skórzewo przy ulicy Malwowej, działka nr ewid. 292/96 wystąpił właściciel nieruchomości, gdyż aktualne zapisy obowiązującego planu nie zezwalają na realizację rozbudowy budynku hurtowni wędkarskiej, a następnie na mapie sytuacyjnej przedstawił zakres wnioskowanej zmiany. Zmiana planu związana jest ze zmianą zapisów ustaleń szczegółowych dla terenu położonego w miejscowości Skórzewo – zwiększenie powierzchni zabudowy kubaturowej z istniejących 40% do 55% powierzchni działki. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dopiewo teren ten jest przeznaczony pod aktywizację gospodarczą.

            Wójt Gminy Dopiewo przychylił się do prośby wnioskującego i rozpoczął opracowywania zmiany planu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, czego wynikiem jest  projekt uchwały w sprawie zmiany planu w/w terenu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 10 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/124/07 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, przy ul. Malwowej, działka nr ewid 292/95.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 12 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 14.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzjami  Nr RB 7430/40/2005  z dnia 2005.07.12,Nr RB 7430/71/2007  z dnia 2007.06.15, Nr RB 7430/74/2005  z dnia 2005.11.17 oraz Nr RB 7430/63/2007  z dnia 2007.06.12    Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekty podziałów w wyniku czego powstały działki  nr 476/5, 464/11, 341/20 i 345/39 przeznaczone pod  drogi wewnętrzne .W skład proponowanej nazwy ulicy Różana wchodzą  działki nr 476/5 i 464/3 stanowią drogę wewnętrzną prywatną Proponowana nazwa ulicy Klonowa składa się z działek nr 341/20, która  aktem notarialnym została przekazana na rzecz Gminy oraz  nr 345/39, która stanowi drogę wewnętrzną prywatną. Zgodnie z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  Rada Gminy podejmuje uchwałą w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej po  uzyskaniu pisemnej zgody właściciela terenów, na których jest ona zlokalizowana. Właściciele dróg wewnętrznych oraz Rada Sołecka w Dopiewie  wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/125/07 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 13 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 15.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.

Projekt uchwały przedstawił Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Pan Adam Wasielewski, który poinformował, że decyzją  Nr RB 7430/17/2005 z dnia 04.04.2005 roku  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku, czego powstała działka nr 112/7 przeznaczona pod  drogę publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy- proponowana nazwa Wakacyjna.

W skład proponowanej nazwy ulicy Leśna wchodzi  działka nr 426, która jest we władaniu Gminy. Rada Sołecka wsi Skórzewo wystąpiła z wnioskiem o nadanie nazw w/w.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/126/07 w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Skórzewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 14 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 16.

Podsumowanie rocznej pracy Rady Gminy  i Komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy wspólnie z Przewodniczącymi poszczególnych Komisji złożyli sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji za 2007 r.

 

Pełen tekst sprawozdania z działalności Rady Gminy i Komisji stanowi zał. Nr 15 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 17.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

Przewodnicząca Rady przytoczyła w skrócie plan pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok, następnie otworzyła dyskusję, informując, że:

-         pkt 3 załącznika do uchwały powinien brzmieć następująco: „Objazd miejscowości w Gminie Dopiewo celem zapoznania się z najważniejszymi potrzebami i specyfiką miejscowości”,

-         w pkt 12 załącznika do uchwały powinien brzmieć następująco: „Informacja o programie pozyskania środków z Unii Europejskiej w zakresie projektów miękkich oraz infrastruktury oświatowo-kulturalno-sportowej”,

-         należy rozważyć utworzenie młodzieżowej rady gminy.

 

Radny Kurpiewski: proponuję przesunięcie sesji czerwcowej z 30 na 23 czerwca ze względu na okres wakacyjny.

 

Ostatecznie radni uznali, aby został - proponowany wcześniej - terminarz sesji, a zmiany można zawsze dokonać uzgadniając termin sesji z miesięcznym wyprzedzeniem.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/127/07 w sprawie ustalenia pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 16 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 18.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

Pani Krystyna Mikołajczak, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przytoczyła w skrócie plan pracy Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/128/07 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 17 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 19.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2008.

 

Przewodniczący Komisji przytoczyli w skrócie plany pracy Komisji Gminy Dopiewo na 2008 rok.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radny Dorna: jestem Naczelnikiem OSP w Zakrzewie i w żadnym przypadku nie mogę powiedzieć żeby współpraca układała się źle, dlatego nie rozumiem zapisu dotyczącego planu Komisji Budżetu, który brzmi: „Normalizacja funkcjonowania i współpracy jednostek OSP w Gminie”. Nie szukajmy problemu na siłę.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: Naczelnik OSP w Dopiewie uważa, że ta współpraca nie jest najlepsza, ale możemy oczywiście zmienić brzmienie tego punktu na: „Funkcjonowanie i współpraca jednostek OSP w Gminie”

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 14 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/129/07 w sprawiezatwierdzenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo na rok 2008.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 18 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 20.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.      

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, ze na wspólnym posiedzeniu Komisji wypracowano model, aby w Komisji pracowało prezydium Rady Gminy, wzmocnione Sekretarzem Gminy.

 

Mecenas Kuligowski: Sekretarz Gminy nie może być formalnym członkiem Komisji, ale radni mogą sobie dobierać współpracowników i Pan Sekretarz może wspierać Komisję nieformalnie.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 14 radnych 10 głosami „za”,” 4 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/130/07 w powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Dopiewo.      

.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 19 do protokółu sesji. 

 

O godz. 1620 na sesję przybyła radna M. Walich. Na sali jest 15 radnych.

 

Do pkt. 21.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych,  Spółka z o.o. w Dopiewie.

 

Prezes ZUK, Pan Adrian Napierała poinformował, że Zakład Usług Komunalnych w Dopiewie Spółka z o.o.  w dniu 20. 12. 2007 r.  złożył do Wójta Gminy ,,Wniosek o Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Prezes poinformował także, że w 2007 r. roku woda kosztowała 2,99 zł brutto za 1m3, z czego mieszkaniec płacił 2,69, a 30 groszy dopłacała Gmina. W tym roku proponuje się cenę wody w wysokości 3,20 zł za 1m3, a cenę za odprowadzanie ścieków w wysokości 4,14 zł brotto za 1m3.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Wójt Gminy: uważam, że powinniśmy rezygnować z dopłat gminy do ceny wody, ale dochodźmy do tego stopniowo. W zeszłym roku dopłata wynosiła 30 groszy, to może w tym powinno być 15 groszy dopłaty.

 

Radny Danielewski: dlaczego gmina ma dopłacać do ceny wody, niech to reguluje wolny rynek.

 

Radny Dorna: nie utrzymujmy sztucznej dopłaty, bo dopłacać musi zarówno firma zużywająca dużo wody, jak i mieszkaniec, który mało zużywa. To jest zaprzeczenie zdrowej gospodarki.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: mnie do rezygnacji z dopłaty gminy może przekonać tylko oszczędność zużycia wody.

 

Wójt Gminy: wycofuję swoją propozycję dopłaty do ceny wody.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 11 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi” i 1 głosem „przeciw”, podjęła Uchwałę nr XIX/131/07 w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla Zakładu Usług Komunalnych,  Spółka z o.o. w Dopiewie.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 20 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 22.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania  w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Dopiewo.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest związane z przystąpieniem Gminy Dopiewo do Programu LEADER. Zostały już bowiem przygotowane dokumenty w sprawie powstania Stowarzyszenia, ale musi być to formalnie podjęta w tej sprawie uchwała. Każdą gminę będzie reprezentować w LGD 10 osób.

Lokalna Grupa Działania ma na celu podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowania ludności oraz promocji  wizerunku regionu. Utworzona Lokalna Grupa Działania będzie realizować i wspierać projekty zgodnie z opracowaną lokalną strategią rozwoju.

Lokalna Grupa Działania będzie miała możliwość ubiegania się o środki finansowe z            Unii Europejskiej na podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 .

W oparciu  o art. 15 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia   7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich do tworzenia Lokalnej Grupy Działania stosuje się przepisy o stowarzyszeniach, z tym, że członkiem zwyczajnym Lokalnej Grupy Działania  mogą być jednostki samorządu terytorialnego

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady poinformowała, że powyższy temat został przedstawiony przez Sekretarza Gminy na wspólnym posiedzeniu komisji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i „wstrzymujących” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/132/07 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania  w ramach inicjatywy LEADER z udziałem gminy Dopiewo.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 21 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 23.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy, który poinformował, że dla realizacji zadań własnych gminy należy stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na bardzo wysoki koszt jest to możliwe jedynie przy współdziałaniu wielu gmin. W związku z powyższym do realizowania tego zadania  powołano Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu, który został wpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rejestru Związków Międzygminnych w dniu 15 lipca 2004r. pod nr 266, zaś Statut Związku został opublikowany w dzienniku Urzędowym Woj. Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2004 r., nr 125 poz. 2568. Gmina Dopiewo w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami została przypisana do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT z siedzibą w Czempiniu.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

 

Radna Mikołajczak: czy gmina musi przystąpić do Związku.

 

Wójt Gminy: gmina musi przystąpić do Związku bowiem w innym przypadku Marszałek Województwa – zgodnie z wojewódzkim programem gospodarki odpadami - mógłby nas przypisać do jakiegoś związku bez naszej akceptacji. Gminy, które zamieszkuje 150 000 mieszkańców nie muszą przystępować do Związku. Samo przystąpienie spowoduje ograniczenie pewnych uprawnień gminy, które zostaną scedowane na rzecz Zarządu Związku.

 

Radni dalszej dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poinformowała, że o potrzebie podjęcia wspomnianej uchwały wspominał na wspólnym posiedzeniu komisji Sekretarz Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 12 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi”, głosów „przeciw” nie było, podjęła Uchwałę nr XIX/133/07 w sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Pełen tekst uchwały stanowi zał. Nr 22 do protokółu sesji. 

 

Do pkt. 24.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: mam prośbę, aby informację na temat wydania zarządzenia w sprawie pobierania opłaty adiacenckiej zamieścić w „Echu Dopiewa”.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 23 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 25.

Sprawozdanie z działalności Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielała Przewodnicząca Rady Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

 

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 24 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 26.

Korespondencja, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeczytała korespondencję, która wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami, następnie poprosiła o więcej informacji na temat pisma Stowarzyszenia Miłośników Skórzewa dotyczącego uwag i błędów do projektu decyzji o warunkach zabudowy, nr 455/K/2007.

 

Pan Wasielewski: przedmiotowy teren należał do Spółdzielni Ławica-Zachód, która sprzedała grunt innemu inwestorowi. Stowarzyszenie ma prawo brać udział w postępowaniu na prawach strony zgodnie ze swoim statutem. Pierwotnie, zgodnie z planem miejscowym miał tam powstać skwer lub targowisko, ale zmienił się właściciel, plan się zdezaktualizował.

 

Z-ca Wójta: główny zarzut Stowarzyszenia polega na tym, że Urząd Gminy stosuje złą wykładnię prawa, ale nie jest to prawdą. Mam apel do Stowarzyszenia, żeby lepiej orientowało się w przepisach zanim zaczną składać protesty. 

 

Radny Dziembowski: czy jest szansa na wykupienie tego terenu przez gminę i zrobienie tak placu zielonego.

 

Wójt Gminy: teoretycznie jest to możliwie, ale wtedy możemy mieć lawinę takich wniosków.

 

Radny Nowaczyk: proszę zobaczyć jak ułomne jest nasze prawo. Pierwszym właścicielem terenu była Ławica-Zachód, która wystąpiła o opracowanie miejscowego planu uwzględniającego place zielone, skwery. Potem teren został sprzedany innemu właścicielowi, plan się zdezaktualizował i dziś nowy inwestor chce tam budować budynek mieszkalny. Odpowiedzialność developera w tym przypadku jest żadna.

 

Radny Kurpiewski: z tego się orientuję, to będziemy jeszcze rozmawiać z tym developerem i wtedy musimy postawić mu twarde warunki dalszej współpracy.

 

Radny Danielewski: ci ludzie którzy mieszkają na pobliskim osiedlu sami są sobie winni. Bowiem byli członkami spółdzielni, zapłacili za te skwery, place zielone, ale gdy się wybudowali to z członkostwa się wypisali, ale został prezes i ten teren sprzedaje, który de facto jest własnością członków spółdzielni.

 

Do pkt. 27.

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Dziembowski: od kilku miesięcy widzę wzmożone patrole Policji na ulicach. Czy jest już jakiś efekt w postaci sprawozdania z tych działań.

 

Wójt Gminy: nic do tej pory nie otrzymaliśmy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: to proszę Pana Wójta o wystąpienie o takie podsumowanie działań Policji na terenie naszej Gminy.

 

Radny Grządzielewski:

-         miedzy ul. Leśną a Bukowską w Dopiewie pozbierano śmieci, ale worki zostały, proszę uprzątnąć,

-         wnioskuję o ogłowienie drzew przy Urzędzie Gminy,

-         wnioskuję o posprzątanie terenu między ul. Leśną a Dworcową w Dopiewie, szczególnie przy poczcie,

-         wnioskuję o naprawienie dziur na ul. Wyzwolenia w Dopiewie,

-         co z ograniczeniem tonażu na drodze Gołuski-Plewiska,

-         po ostatniej wichurze połowa świateł ulicznych w Dopiewie nie świeci.

 

Radny Kapciński:

-         Wnioskuję o ponaglenie Agencji Nieruchomości Rolnych przez Gminę do podjęcia działań w terenie, dotyczy zabezpieczenia pałacu w Konarzewie, parku i okolic. Trzy miesiące temu odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i efektów spotkania nie widać. W Konarzewie przy pałacu jest coraz gorzej. Sam nawet napisałem pismo o zabezpieczenie ww. miejsc, ale nie ma odzewu.

-         Przy wjeździe do parku ZUK zlikwidował pojemniki na śmieci, ale śmieci zostały, proszę posprzątać.

-         Mieszkańcy Konarzewa udają się do Poznania głownie przez Chomęcice lub Głuchowo, ale gmina Komorniki na obu drogach prowadzi remonty, które przedłużają się w nieskończoność. Proszę o podjęcie rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych o jak najszybsze zakończenie tych prac.

 

Radny Danielewski: droga z Dąbrowy do Skórzewa jest bardzo wąska, było tam ostatnio kilka groźnych wypadków. Czy można poszerzyć tą drogę.

 

Wójt Gminy: to jest droga gminna. Koszt poszerzenia z obu stron o 20-30cm wyniesie ok. 200 000 zł. Można rozważyć poszerzenie tylko z jednej strony, wtedy będzie szerzej.

 

Radny Dziembowski:

-         Na ul. Batorowskiej i Kwiatowej w Skórzewie ktoś zamienił znaki z 3,5 tony na 8. Czy było to uzgodnione z gminą.

-         Czy w rejonie osiedla Makowego 1, 2, 3 jest jakiś teren gminny.

 

Wójt Gminy: sprawy zamiany znaków nikt z nami nie uzgadniał. W rejonie os. Makowego wszystkie tereny są w rękach prywatnych, ale Spółdzielnia Ławica-Zachód chce nam przekazać grunt w rejonie os. Makowego 3.

 

Radny Kurpiewski: czy nie powinniśmy rozważyć opracowania planu miejscowego dla Skórzewa, bo jest to teren bardzo atrakcyjny i za chwilę zaczną się podobne kombinacje jak powyżej w sprawie przekształcenia gruntów i nie zapanujemy nad tym.

 

Pan Wasielewski: jest to bardzo trudne proceduralnie do przeprowadzenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: idąc tropem Pana Kurpiewskiego proszę Pana Wasielewskiego o przedstawienie informacji na komisje w lutym, ile wydano w 2007 r. decyzji podziałowych.

 

Radny Moskalik:

-         Na jednej z ostatnich sesji zgłaszałem sprawę obcięcia drzew na ul. Poznańskiej w Skórzewie, Czy coś się zadziało w tej sprawie.

-         Wnioskuję o równanie dróg, szczególnie ulic: Jesiennej za strumykiem, Wiosennej w Skórzewie, nie czekając na poprawę pogody.

 

Pan Horyński: przetarg na równanie dróg został rozstrzygnięty i będzie realizować to zadanie.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: proszę Pana Horyńskiego o plan równania dróg w Gminie.

-         zgłosił się do mnie Pan Z. Kopras i zaproponował wykonanie maskotki promującej gminę, która byłaby z gminą jakoś związana. Myślę, że powinniśmy zorganizować konkurs w szkołach na ten temat.

-         Sposób segregacji śmieci od 1.01.2008 r. uległ zmianie, ale mieszkańcom trudno jest się przyzwyczaić i dzwonią wzburzeni z pretensjami. Mam prośbę, aby w „Echu Dopiewa” zamieścić informację jak to dokładnie jest z odbiorem śmieci, co wolno wkładać do worków, a co nie. Wiem, że Pani E. Brzezińska przygotowuje taką ulotkę, którą ZUK rozwiezie po gospodarstwach domowych. Proszę Pana Prezesa ZUK o posprzątanie wokół miejsc gdzie kiedyś były pojemniki.

-         Wnioskuję o ogłowienie drzewa pomiędzy boiskiem szkolnym w prywatną posesją w Dopiewcu.

 

Do pkt. 28.

Wolne głosy i wnioski.

 

Pan Baranowski, Sołtys Palędzia: wnioskuję o obcięcie 2 wierzb na ul. Leśnej, przy OSP w Palędziu.

 

Pan Czekalski, Sołtys Zakrzewa: chciałem poinformować, że odbyliśmy spotkanie z Wójtem Gminy i ustaliliśmy plan zebrań wiejskich.

 

Pan Jacek Juszczyk (reprezentujący grupę mieszkańców ze Skórzewa): 20.11.2007 r. złożyliśmy do Rady Gminy pismo w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej i utwardzenia drogi dojazdowej w rejonie ul. Ogrodowej w Skórzewie. Następnie 20.11.2007 r. otrzymaliśmy pismo do wiadomości od Przewodniczącej Rady Gminy, że pismo nasze zostało zgodnie z kompetencjami przekazane do Wójta Gminy. Minęły 2 miesiące  i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

 

Wójt Gminy: jeżeli odpowiedź do Pana nie dotarła, to sprawdzę jakie są tego przyczyny. Natomiast utwardzanie dróg jest obecnie realizowane. Dziś nawet wykonawca otrzymał od nas wykaz dróg do utwardzenia, ale nie pamiętam, czy była w nim ul. Ogrodowa. W sprawie bodowy wodociągu nie mamy zabezpieczonych środków w budżecie 2008 r. na ten cel.

 

Pan Jacek Juszczyk: w 2000 r, wykonano dla tego terenu plan miejscowy i prędzej czy później można było się spodziewać, że ludzie zaczną się tam budować. Ponadto otrzymaliśmy zapewnienie dostaw wody od Zakładu Usług Komunalnych.

 

Pan Adrian Napierała, Prezes ZUK: otrzymał Pan zapewnienie dostaw wody z istniejącej sieci wodociągowej, ale bez wskazania terminu kiedy taki rurociąg zostanie wybudowany.

 

Wójt Gminy: gmina wykonała wiele planów miejscowych, ale to nie jest równoznaczne, że zostaną podjęte inwestycje w infrastrukturę. Są w naszej gminie ulice, gdzie mieszkańcy mieszkają po 50 lat i więcej i też nie mają pełnej infrastruktury. Ale to nie jest problem tylko gminy Dopiewo, bo taki problem jest w całym kraju.

 

Pan Jacek Juszczyk: z formalnego punktu widzenia wszystko jest w porządku, a my kończymy budowy domów i nie mamy wody.

 

Radny Kurpiewski: jest kilka sposobów rozwiązania tej sprawy, można partycypować w kosztach inwestycji, można budować studnię, albo założyć komitet i wspólnie z innymi mieszkańcami działać.

 

Radny Dziembowski: w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 1900 w domu parafialnym radni ze Skórzewa pełnią dyżury. Zapraszam państwa i tam wspólnie podyskutujemy.

 

Radny Kapciński: uważam, ze pominęliście Państwo drogę służbową w tej sprawie. Najpierw powinniście zgłosić problem radnemu z waszej miejscowości, względnie sołtysowi, bo sprawa jest skomplikowana dziś jej nie rozstrzygniemy. 

 

Pan Marcin Kaptur: rozmawialiśmy z sołtysem, poza tym nie uważam naszej sprawy za błahą, skoro Państwo dyskutujecie na sesji o pojemnikach na śmieci, to chyba możecie dyskutować o naszych problemach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy: obiecuję Państwu, że wspólnie z Wójtem Gminy zajmiemy się analizą Państwa sprawy.

 

Radny Moskalik:  zawsze ci którzy kupują działki w szczerym polu muszą się liczyć z faktem, że trudniej będzie tam można doprowadzić różne media. Działki są tańsze, ale za to nieuzbrojone.

 

Do pkt. 29.

Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Na koniec Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zofia Dobrowolska przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, następnie stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia XIX sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 24 załączniki.

 

Protokół zawiera 22 strony, ponumerowane od 1 do 22.

 

            

               Protokołował

    Inspektor ds. Rady Gminy

              Damian Gryska