U c h w a ł a  N r  X/66/07

                                           Rady Gminy Dopiewo

                                           z dnia  25 czerwca 2007 roku

 

w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Dąbrówka

 

 

Na podstawie art.18  ust. 2  pkt. 13 ustawy z 8 marca 1990 r. - O samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591;  z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz.1806;  z 2003 r  Nr 80 poz.717, Nr 162 poz 1568; z 2004r  Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203;  z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.

Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337 ) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicom we wsi Dąbrówka

-         DAGLEZJOWA , odchodząca od ulicy Jaśminowej wzdłuż ulicy Poznańskiej w kierunku południowo zachodnim do ulicy Cedrowej

-         LIMBOWA, odchodząca od ulicy  Jaworowej w kierunku południowo wschodnim

-         CYPRYSOWA, odchodząca od ulicy  Jaworowej w kierunku południowo zachodnim

 

 

§ 2. Uchwalona nazwa ulic podlega naniesieniu na mapę zasadniczą  i ewidencyjną

       wsi Dąbrówka

 

 

§ 3. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo

 

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  

      Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               U z  a s a d n i e n i  e

Decyzją  Nr RB 7430/104/2006 z dnia 29.03.2007 roku  Wójt Gminy Dopiewo zatwierdził projekt podziału w wyniku czego powstały działki nr 5/236- proponowana nazwa ulicy Cyprysowa , nr 5/243 - proponowana nazwa ulicy Limbowa, nr 2/220, 5/235, 5/259 - proponowana nazwa ulicy Daglezjowa, przeznaczone pod  drogę publiczną. W/w działki z mocy prawa przeszły na własność Gminy. Rada Sołecka w Dąbrówce oraz Linea Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu jako koordynator zabudowy jednorodzinnej w Dąbrówce wystąpili  z wnioskiem o nadanie nazw w/w ulicom.

 

.