Uchwała Nr X/67/07

                             Rady Gminy Dopiewo

                             z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 166, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.: Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104 poz. 708; Nr 187, poz. 1381; Nr 170 poz. 1217 i 1218; Nr 249, poz. 1832) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/22/06 wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1 Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 33.419.151 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2)      § 2 ust. 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1  Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 51.095.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.    Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 22.984.683 zł, z tego:

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.775.217 zł,

b)  dotacje – 1.516.995 zł, w tym:

-         podmiotowe dla instytucji kultury – 345.000 zł,

-         podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 655.000 zł,

-         celowe dla niepublicznych jednostek oświatowych – 3.010 zł,

-         na sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku – 154.000 zł,

-         celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień, (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 254.100 zł,

-         celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – 107.885 zł.

c)   wydatki na obsługę długu – 250.000 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.110.834 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

1)      w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2)      w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3)      załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

4)      załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

5)      załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostała treść uchwały Nr IV/22/06 pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Uzasadnienie do uchwały Nr X/67/07

                        Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 czerwca 2007 r.

 

 

             I.      DOCHODY

Rozdział 01010 – zwiększono o kwotę 36.000 zł dochody z tytułu darowizn na cele związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych.

Rozdział 60016 – zwiększono o kwotę 57.200 zł dochody z tytułu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg dojazdowych do pól (ul. Batorowska w Skórzewie oraz Jeziorna w Więckowicach).

Rozdział 70005 – Zwiększono o kwotę 118.520 zł dochody z tytułu sprzedaży gruntów.

Rozdział 75023 – Zwiększono o kwotę 7.000 zł dochody różne.

Rozdział 75647 – Zwiększono o kwotę 1.255 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 75814 – Zwiększono o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu odsetek od środków na lokatach oraz o kwotę 93.150 z tytułu niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2006r..

Rozdział 80110 – Zwiększono o kwotę 5.000 zł dochody z tytułu najmu.

Rozdział 90001 – Zwiększono o kwotę 18.545 zł dochody z tytułu wpłat od deweloperów, z którymi Gmina podpisała porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach rozbudowy oczyszczalni ścieków.

Rozdział 92601 – Zwiększono o kwotę 1.000 zł dochody z tytułu darowizny dla Gminnego Ośrodka Sportu oraz o kwotę 9.000 zł dochody z tytułu odszkodowania.

Rozdział 92695 – Zwiększono o kwotę 163 zł dochody z tytułu odsetek od niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe, o kwotę 600 zł dochody różne.

 

          II.      WYDATKI

Rozdział 60016 – Zwiększono o kwotę 52.000 zł wydatki na utrzymanie dróg gminnych, zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne – wprowadzono w kwocie 220.000 zł zadanie pn. Budowa dróg dojazdowych do pól (ul. Batorowska w Skórzewie oraz Jeziorna w Więckowicach), zadanie w części będzie finansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozdział 70005-71095 – dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 75023 – Zwiększono o kwotę 7.000 zł wydatki na zakup usług, dokonano przesunięć między paragrafami.

Rozdział 75412 – Zwiększono wydatki o kwotę 3.700 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz o kwotę 40.500 zł wydatki na remont samochodu pożarniczego.

Rozdział 80101-80195, 85401, 85412 – Zwiększono wydatki o kwotę 55.000 zł na budowę gimnazjum w Skórzewie, o kwotę 100.000 zł na adaptację pomieszczeń na przedszkola w Dopiewcu i Więckowicach, o kwotę 5.400 zł wydatki bieżące, zmniejszono o kwotę 21.367 zł wydatki na termomodernizację szkoły w Dopiewie, dokonano zmiany nazwy zadania: „Budowa wyjścia awaryjnego z poddasza w przedszkolu w Zakrzewie” na: „Dokumentacja projektowa dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych - modernizacja budynku przedszkola w Zakrzewie” i przesunięto kwotę 12.000 zł z tego zadania na zadanie: „Dokumentacja projektowa dla spełnienia wymagań przeciwpożarowych - modernizacja budynku szkoły podstawowej w Dąbrowie”, dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami.

Rozdział 85153 – dokonano przesunięć między paragrafami.

 

Rozdział 90001 – Zwiększono wydatki o kwotę 25.700 zł na dokończenie oczyszczania stawu w Dopiewie.

Rozdział 90002 – Zwiększono wydatki o kwotę 7.000 zł na rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie.

Rozdział 92195 – Zwiększono wydatki o kwotę 2.000 zł na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu.

Rozdział 92601 –Dokonano przesunięć między paragrafami.

 

       III.      LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

 

Zmieniono limity wydatków na:

1)      budowę gimnazjum w Skórzewie - zwiększono wydatki w 2007 r. o kwotę 55.000 zł, w 2008 r. o kwotę 13.000 zł oraz zmniejszono wydatki w 2009 r. o kwotę 40.000 zł,

2)      termomodernizację szkoły w Dopiewie – zmniejszono wydatki o kwotę 21.367 zł,

3)      rozbudowę składowiska odpadów w Dopiewie – zwiększono wydatki o kwotę 7.000 zł.

 

Ponadto, w załącznikach 3, 7, 8 uchwały budżetowej dokonano zmiany nazwy zadania dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Skórzewie z „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Skórzewie – rej. ulic: Batorowska-Poznańska-Skórzewska – etap I” na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skórzewie – rej. ulic: Batorowska-Poznańska – etap I”.