Uchwała Nr X/69/07

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 25 czerwca 2007r.

 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dopiewo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

 

 

Na podstawie art. 14a oraz art. 17 ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572, Nr 109, poz. 1161, z 2003 r. Nr 137, poz.1304,          z 2004 r. Nr 69,poz.624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz.1091, Nr 122, poz.1020, z 2003 r.Nr 137, poz.1304, z 2005 r. Nr 167, poz.1400, Nr 94,        poz. 780, Nr 249, poz.2104,     z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 277, poz. 1658,    z 2007r.,Nr 42, poz.233) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia                         8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2002r. Nr 153 ,poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2002r. Nr 214, poz.1806,   z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17,poz.128, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r.               Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48. poz.327), Rada Gminy uchwala co następuje :

 

§ 1. Sieć publicznych przedszkoli na terenie Gminy obejmuje:

            1. Przedszkole w Zakrzewie ul. Długa 57 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Astrid Lindgren w Dąbrowie ul. Szkolna 41 – obwód: wszystkie miejscowości z terenu gminy,

            2. Przedszkole „Janek Wędrowniczek” w Dopiewie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie ul. Bukowska 13 – obwód: wszystkie miejscowości z terenu gminy,

            3. Przedszkole w Dopiewcu ul. Szkolna 17 – obwód: wszystkie miejscowości z terenu gminy,

            4. Przedszkole w Więckowiach ul. Gromadzka 35 – obwód: wszystkie miejscowości             z terenu gminy.

 

§ 2. Sieć publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy obejmuje:

            1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dopiewcu ul. Szkolna 17 (klasy I – III      z oddziałem przedszkolnym) – obwód: Dopiewiec – z wyjątkiem ul. Polnej oraz ul. Osiedle od nr 9,

            2. Szkoła Podstawowa w Konarzewie ul. Szkolna 10 (klasy I – VI z oddziałem przedszkolnym) – obwód: Glinki, Konarzewo (w tym: ulica Dopiewska do mostku na Kanale Trzcielińskim),

            3. Szkoła Podstawowa w Więckowicach ul. Gromadzka 35 (klasy I – VI z oddziałem przedszkolnym)  – obwód: Dąbrówka, Drwęsa, Gołuski. Palędzie, Pokrzywnica, Więckowice, Zborowo,

            4. Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Astrid Lindgren w Dąbrowie ul. Szkolna 41 (klasy I – VI z oddziałem przedszkolnym) – obwód: Dąbrowa, Zakrzewo,

            5. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dopiewie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie ul. Bukowska 13 (Klasy I – VI z oddziałem przedszkolnym) – obwód: Dopiewiec ul. Polna, ul. Osiedle od nr 9, Dopiewo, Fiałkowo, Joanka, Konarzewo              ul. Dopiewska – od mostku na Kanale Trzcielińskim, Lisówki, Podgaj, Podłoziny, Trzcielin, Żarnowiec oraz cały Dopiewiec w przypadku klas IV – VI,

            6. Szkoła Podstawowa w Skórzewie w Zespole Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie ul. Poznańska 42 (klasy I – VI  z oddziałem przedszkolnym) – obwód: Skórzewo.

 

§. 3 Sieć publicznych gimnazjów na terenie Gminy Dopiewo obejmuje:

            1. Gimnazjum w Dopiewie ul. Bukowska 13 (klasy I – III) – obwód: Dopiewiec, Dopiewo, Drwęsa, Fiałkowo, Glinki, Joanka, Konarzewo, Lisówki, Podgaj, Podłoziny, Pokrzywnica, Trzcielin, Więckowice, Zborowo, Żarnowiec,

            2. Gimnazjum w Skórzewie w Zespole Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie             ul. Poznańska 42 (klasy I – III) – obwód: Dąbrowa, Dąbrówka, Gołuski, Palędzie, Skórzewo, Zakrzewo.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/325/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dopiewo publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 1 września 2007r.