Uchwała Nr IX/63/07

                        Rady Gminy Dopiewo

                        z dnia 28 maja 2007 r.

 

 

w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dopiewo na lata 2007-2009

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje.

 

 

§ 1. Ustala się Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Dopiewo na lata 2007-2009, który otrzymuje treść zgodną z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/406/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 marca 2006 roku.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.