Uchwała Nr  IX / 56 / 07

                                                  Rady Gminy Dopiewo

                                                  z dnia 28 maja 2007 roku

 

w sprawie: przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z  2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 214 poz. 1806 Dz. U. z 2005 r., Nr 172 poz.1441, Dz. U. 2006 r. Nr 17 poz. 128 ) Rada  Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

§ 1 Przyjmuje się Strategię Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

UZASADNIENIE

 

 

 

Celem strategii jest wytyczenie wspólnych obszarów działań i kierunków współpracy w realizacji programów rekreacyjno – turystycznych 8 gmin skupionych wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego, w tym Gminy Dopiewo.

Dokument strategii daje podstawę do wspólnego ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć rekreacyjno - turystycznych z funduszy zewnętrznych.