Uchwała Nr IV/21/06

                                                             Gminy Dopiewo

                                                             z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy

Dopiewo. 

Na podstawie  art. 21 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  z 2002 r.,  Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Dz. U.   z 2005 r., Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.

1337) oraz § 88 ust. 4, Statutu Gminy Dopiewo, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Rada Gminy w Dopiewie zatwierdza Panią Krystynę Mikołajczak

 na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.