Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

P r o t o k ó ł Nr III/06 sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 18 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

P r o t o k ó ł   Nr III/06

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 18 grudnia  2006 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

 

  Sesji przewodniczył:                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                 Zofia Dobrowolska

 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1405, a zakończono o godz. 1710

 

Obsługę prawną na sesji zapewnia Radca Prawny, Pan Henryk Kuligowski.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia III  sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1405, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych, jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy władna, jest do  podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

-        lista obecności radnych, – zał. nr 1

-        stwierdzenie kworum – zał. nr 2

-        lista obecności sołtysów – zał. nr 3

-        lista obecności gości – zał. nr 4

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 

1.         Otwarcie III sesji Rady Gminy Dopiewo.

2.         Stwierdzenie kworum

3.         Odczytanie porządku obrad.

4.         Wyjaśnienie sytuacji zaistniałej podczas II sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 5 grudnia 2006 roku.

5.         Przyjęcie protokółu II sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.         Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dopiewo.

7.         Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu  Rady Gminy Dopiewo wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

8.         Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo.

9.         Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2006 rok.

10.     Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2007 roku.

11.     Projekt uchwały sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2007 rok.

12.     Sprawozdanie Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

13.     Zapytania i wnioski radnych.

14.     Wolne głosy i wnioski.

-           korespondencja jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

15.     Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Po odczytaniu porządku obrad zapytała, czy są uwagi lub wnioski.

Uwag i wniosków nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy przystąpiła do jego realizacji.

 

 

Do pkt. 4.

 

Przyjęcie protokółu II sesji Rady Gminy Dopiewo.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokóły  z  II sesji Rady Gminy i  zapytała , czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaję, ze można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z I sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 14 głosami „za”, głosów „przeciw” nie było i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół II sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 5 grudnia 2006 roku.

Wobec powyższego głosowania Przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Do pkt. 5.

 

Wyjaśnienie sytuacji zaistniałej podczas II sesji Rady Gminy Dopiewo w dniu 5 grudnia 2006 roku.

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie do Biura Rady wpłynęło pismo z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Nadzoru i Kontroli dotyczące interpretacji definicji „bezwzględna większość głosów” oraz pismo Pana mecenasa Jacka Pankiewicza odnoszące się do ww. kwestii, które następnie zostały odczytane. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu skłaniał się ku interpretacji, że przy 15 osobowej radzie, większość bezwzględna wynosi 8.

Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 13.12.2006 r. oraz pismo Pana Mecenasa Pankiewicza z dnia 18.12.2006 r. stanowi zał. Nr 5 i 6 do protokółu sesji.

 

Radny Kurpiewski: czy Trybunał Konstytucyjny wydał inny wyrok w sprawie większości bezwzględnej po 1995 r.?

 

Mecenas Kuligowski: z mojej wiedzy wynika, że nie było innego wyroku. Dobrze się stało, że mecenas Pankiewicz zwrócił uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zrobił to w dobrej wierze. Żadna dotychczasowa ustawa nie zdefiniowała tego problemu. Organ nadzoru rozstrzygnął i możemy pracować dalej.

 

Radny Kurpiewski: art. 190 pkt 1 Konstytucji stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne. Mam wątpliwości, co do szczerości intencji Pana Pankiewicza. Należy przegłosować wniosek o wotum zaufania dla Pana Pankiewicza, a Pan Wójt powinien rozważyć zatrudnienie innego prawnika na potrzeby Rady Gminy.

Mecenas Kuligowski: wątpliwości przy interpretacji są zawsze. Na pewno nie ma tu złej woli mecenasa Pankiewicza.

Radny Nowaczyk: proszę panią Przewodniczącą o złagodzenie atmosfery i szacunek dla osób pracujących dobrze na rzecz gminy od wielu lat.

Radny Kurpiewski: wycofują wniosek w sprawie wotum nieufności dla mecenasa Pankiewicza.        

   

Do pkt. 6.

 

Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dopiewo.

 

Projekt przedstawił Pan Władysław Ślisiński, Sekretarz Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się” nie było, podjęła Uchwałę nr III/08/06 w sprawie  w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dopiewo.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 7 do protokółu sesji.

 

 

Do pkt. 7.

 

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu  Rady Gminy Dopiewo wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 

Projekt przedstawił Pan Władysław Ślisiński, Sekretarz Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się” nie było, podjęła Uchwałę nr III/09/06 w sprawie powierzenia Przewodniczącemu  Rady Gminy Dopiewo wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 8 do protokółu sesji.

 

W tym miejscu Pani Przewodnicząca poinformowała o szkoleniu dla radnych w dniu 19 grudnia 2006 r. Na szkolenie zgłosili się: Pani Przewodnicząca Zofia Dobrowolska, Wiceprzewodniczący: Henryk Kapciński i Piotr Dziembowski oraz radni: Krystyna Mikołajczak oraz Marta Jamont.

 

Do pkt. 8.

 

Projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo.

 

Projekt przedstawił Pan Władysław Ślisiński, Sekretarz Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się” nie było, podjęła Uchwałę nr III/10/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo .

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 9 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 9.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2006 rok.

 

Projekt przedstawił Pan Piotr Łoździn, Skarbnik Gminy, który poinformował  m.in., że zachodzi potrzeba naniesienia autoporawki w omawianym projekcie uchwały. Autopoprawka wynika z tego, że Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał darowiznę w wysokości 5 000 zł. Darowiznę tą należy przyjąć do budżetu zarówno po stronie dochodów oraz po stronie wydatków. Innych zmian nie wprowadzono.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

Radni dyskusji nie podjęli i Przewodnicząca Rady  poprosiła Przewodniczących stałych Komisji Rady o przedstawienie opinii.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się” nie było, podjęła Uchwałę nr III/11/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/380/05 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2005 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dopiewo na 2006 rok .

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 10 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 10.

 

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2007 roku.

 

Projekt przedstawił Pan Władysław Ślisiński, Sekretarz Gminy.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

W wyniku dyskusji głos zabrał radny Danielewski, który zapytał ile kosztuje utrzymanie w całości w skali roku „Źródełka Żarnowiec” .

Sekretarz odpowiedział, że kwotę 5 884,66  tj. część, którą pokrywa Gmina Dopiewo należy pomnożyć przez 3.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się” nie było, podjęła Uchwałę nr III/12/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stęszew na utrzymanie terenu wokół „Źródełka Żarnowiec” w 2007 roku.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 11 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 11.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2007 rok.

 

Projekt przedstawiła Pani Czesława Leciejewska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej która poinformowała  m.in., że zachodzi potrzeba naniesienia autoporawki w Rozdziale VI, dziale dotyczącym zasad wynagradzania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych załącznika do omawianego projektu uchwały, gdzie słowa „najniższego” zastępuje się wyrazem „minimalnego”. Ponadto poinformowała, że wynagrodzenie Przewodniczącego Komisji wyniesie 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które wynosi 899,10 zł, natomiast wynagrodzenie członków Komisji wniesie 12%.

 

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.

W wyniku dyskusji głos zabrał radny Danielewski, który stwierdził, że najpierw wydajemy koncesje, a potem dajemy pieniądze na profilaktykę. To jakieś kuriozum.

Mecenas Kuligowski: tak właśnie stanowi prawo, że środki można przeznaczyć tylko na cele ustawowe.

 

Przewodniczący Komisji stwierdzili, że projekt uchwały na posiedzeniach Komisji uzyskał opinię pozytywną. 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, głosów „przeciw” i  „wstrzymujących się” nie było, podjęła Uchwałę nr III/13/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2007 rok .

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 12 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 12.

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Dopiewo w okresie pomiędzy sesjami.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy  sesjami Rady Gminy Dopiewo.

Pisemną informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Na zadane pytania odpowiedzi udzielał  Wójt Gminy.

Rada sprawozdanie przyjęła.

Pełen tekst sprawozdania stanowi zał. nr 13 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 13.

 

Zapytania i wnioski radnych.

 

Radny Moskalik - zapytał co z oświetleniem na ul. Wiśniowej w Skórzewie, co z dokumentacją na ul. Batorowską ? Ponadto w pewnej części Skórzewa, w wyniku awarii nie było wody, to niedopuszczalne, aby przez 3 dni nie było wody.

 

Odpowiedzi udzielił Pan Wojciech Horyński, Kierownik Referatu Inwestycji, który stwierdził, że w sprawie ulic: Wiśniowej i Batorowskiej zawinił projektant. Dokumentacja została złożona w Starostwie, ale nie ma jeszcze pozwolenia na budowę.

 

Radny Moskalik: skoro nie ma dokumentacji, to uważam, że do realizacji tej  inwestycji należy przystąpić wiosną, nie zimą.

 

Radny Kurpiewski: jak technicznie wygląda sprawa awarii na ul. Spółdzielczej?

 

Odpowiedzi udzielił Pan Adrian Napierała, Prezes ZUK, który powiedział, że awaria wydarzyła się już trzykrotnie, prawdopodobnie ciężki samochód najechał na klucz na drodze i uszkodził rurę. Najprawdopodobniej będzie trzeba dokonać wymiany rur azbestowych na rury PCV.

Jakie to będą koszty?

Prezes ZUK – jest to około 500 m sieci wodociągowej i na to pytanie można odpowiedzieć po opracowaniu kosztorysu. W tym celu radni powinni zabezpieczyć środki w budżecie na 2007 rok.

 

Przewodnicząca Rady, Pani Dobrowolska -  jaki odcinek będzie obejmowała obecnie budowana kanalizacja w Dopiewcu w roku 2006?

 

Wyjaśniono, że w bieżącym roku będzie wykonane 55 m. kanalizacji sanitarnej w ulicy Leśnej oraz 53 m. przyłączy kanalizacyjnych.

 

Radny Bartkowiak - zapytał kiedy zostanie naprawiona kostka brukowa na ul. Młyńskiej w Dopiewie, a także czy Inspektor Nadzoru był na ul. Stawnej i Więckowskiej, gdzie obecnie budowana jest kanalizacja sanitarna.

 

Odpowiedzi udzielił Pan Horyński i poinformował, że inwestycja, budowa kanalizacji jest  w toku, ale zostanie przeprowadzona rozmowa z wykonawcą na temat stanu nawierzchni ulic po budowie kanalizacji.

 

Radny Danielewski - złożył wniosek, aby przy szkole w Dąbrowie  zamontować lampę uliczną.

 

Radny Dorna - stwierdził, że na odcinku drogi Zakrzewo-Lusowo jest ścinane pobocze. Czy prace równiarką się już zakończyły?

 

Odpowiedzi udzielił Kierownik Horyński, który stwierdził, że sprawdzi ten odcinek drogi. Natomiast równiarka, jak tylko aura pozwoli, będzie jeździć dalej.

 

Radny Kurpiewski - zapytał dlaczego ul. Wiśniowa w Skórzewie, jest równana odcinkami ?

 

Odpowiedzi udzielił Kierownik Horyński, który stwierdził, że prace są wykonywane odcinkami, gdyż wykonuje się tylko te prace, które są najpotrzebniejsze. Ponadto dodał, że w tym roku będzie zrobiona tylko ul. Wspólna w Skórzewie, natomiast ulice: Spółdzielcza i Wiśniowa nie są przewidziane do równania z uwagi na ograniczoną ilość środków budżecie Gminy, przecież mamy koniec roku.

 

Radny Nowaczyk - zwrócił się z pytaniem do Prezesa ZUK, Pana Napierały, czy nie warto kupić równiarki, gdyż jest to problem, który będzie się nawarstwiał. Proszę o zrobienie analizy kosztów takiego kupna. Zwrócił także uwagę Referatowi Inwestycji, że na ulicy Młyńskiej w Dopiewie zapadła się kostka.

 

Prezes ZUK odpowiedział, że w roku 2007 nie planuje kupić równiarki, ale jest to temat godny rozważenia na przyszłość.

 

Radny Dorna  - złożył wniosek, aby wyregulować włączanie i wyłączanie się lamp o jednej godzinie. Poprosił także o przegląd lamp.

 

Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz, który stwierdził, że światła są sterowane zegarem astronomicznym. Światła się zapalają zgodnie ze wschodem i zachodem słońca. 

        

Do pkt. 14.

 

Wolne głosy i wnioski - korespondencja jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 

Sołtys Zakrzewa stwierdził, że w Zakrzewie były równane ulice: Niezłomnych i Graniczna i dziś wyglądają tak, jakby równiarka wcale po nich nie przejechała.

 

Sekretarz Gminy – odpowiedział, że usługi równiarką wygrał ten co zaoferował najniższą cenę.

Wójt dodał, że ustawa o zamówieniach publicznych nakazuje wybrać oferenta, który oferuje najniższą cenę. To niewątpliwy słaby punkt ustawy. Ponadto stwierdził, że usługi równiarką to ostateczność. Staramy się utwardzać drogi tłuczniem lub innym materiałem utwardzalnym.

 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała korespondencję jaka wpłynęła do Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami oraz złożyła wszystkim gościom oraz radnych najlepsze życzenia świąteczne.

 

Radny Dorna - zwrócił uwagę na fakt, że autobusy nie zatrzymują się na przystanku, który został pobudowany w trakcie przebudowy trasy bukowskiej.

 

Wójt Gminy zadeklarował, że w odwrotnym terminie przeprowadzi rozmowę, że będzie rozmawiał z Dyrekcją PKS na ten temat.

 

Radny Nowaczyk - zaproponował, aby w Komisji Rolnictwa pracowało 5 osób a nie 7, gdyż biorąc udział w pracach 2 Komisji, ich praca często się dubluje, ponadto można zaoszczędzić pewne kwoty. Złożył także wniosek o zmiany w Komisji Rewizyjnej, w związku z utworzeniem się Klubów Radnych.

 

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że skonsultuje z Mecenasem jak dokonać zmian w Komisji Rewizyjnej.

 

Radny Nowaczyk - zwrócił uwagę na fakt, że podczas modernizacji trasy Poznań-Buk rozebrano kilka przystanków. Proszę wyegzekwować od właściwego organu ustawienie tych przystanków na swoich miejscach.

 

Radny Danielewski -  proszę o wyjaśnienie terminu „klakier”, który pojawił się w „Gońcu Dopiewskim”, w odniesieniu do wyborców.

 

Odpowiedzi udzielił Pan Puziak, redaktor Gazety, który stwierdził, że była to wypowiedź autorska jednej z osób, które napisały do Gońca Dopiewskiego. Jeżeli Pan Danielewski poczuł się urażony może oddać sprawę do sądu.

 

Przewodnicząca Rady przypomniała o terminie złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 27 grudnia 2006 r.

 

Na koniec Wójt Gminy Dopiewo złożył wszystkim gościom oraz radnym pogodnych świąt Bożego Narodzenia.

 

Do pkt. 15.

 

Zakończenie obrad III Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia III sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 13 załączników.

 

Protokół zawiera 8 stron, ponumerowanych od 1 do 8.

 

 

              Protokołował

Inspektor ds. Rady Gminy i Wójta

              Damian Gryska

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-01-11 14:23:44
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-01-11 14:24:19
Ostatnia zmiana:2007-01-11 14:24:19
Ilość wyświetleń:1251

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij