Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

P r o t o k ó ł Nr I/06 sesji Rady Gminy Dopiewo odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

 

 

P r o t o k ó ł Nr I/06

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu  27 listopada  2006 roku w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

                                     

 

  Sesji przewodniczył:                                                            Radny Senior                                                                                  

                                                                                             Pan Walenty Moskali

 

oraz po wybraniu Przewodniczącej Rady Gminy Dopiewo,  przewodniczenie objęła 

Pani Zofia Dobrowolska, Przewodnicząca Rady Gminy Dopiewo.                                                                  

                                  

 Sesję rozpoczęto o godz. 1400, a zakończono o godz. 1810  

 

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia I Sesji Rady Gminy dokonał Radny Senior, Pan Walenty Moskalik, który  powitał

serdecznie radnych,  Wójta Gminy Pana Andrzeja Strażyńskiego, gratuluję ponownego wyboru na stanowisko Wójta Gminy, witam radnych Powiatu Poznańskiego i gratuluję wyboru, witam   Zastępcę Wójta Gminy Dopiewo,  Pana Władysława Ślisińskiego, Skarbnika Gminy, kierowników i dyrektorów jednostek podległych Gminie Dopiewo, sołtysów oraz pozostałych gości.

Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na sali obrad.

 

Radni wysłuchali  hymnu Polski.

 

Do pkt. 2.

 

Radny Senior stwierdził, że na 15 radnych Rady Gminy Dopiewo na sesji obecnych jest 15 radnych. Wobec powyższego stwierdzenia Rada władna jest do podejmowania uchwał.

-         lista obecności - zał. nr 1

-         stwierdzenie quorum - zał. nr 2

-         lista obecności sołtysów – zał. nr 3

-         lista obecnych gości – zał. nr 4

 

Do pkt. 3.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Ewa Mańczak przedstawiła sprawozdanie  z przebiegu oraz wyników głosowania do Rady Gminy Dopiewo oraz sprawozdanie o bezpośrednim Wyborze Wójta Gminy Dopiewo. Rada sprawozdanie przyjęła do wiadomości.

 

Następnie dokonała wręczenia  zaświadczeń radnym, o wyborze na radnego Rady Gminy Dopiewo i złożyła  wybranym radnym gratulacje.

Do pkt. 4.

 

Radny Senior poinformował, że obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

 

Radny Senior odczytał rotę ślubowania.

 

Najmłodsza radna Pni Marta Jamont wyczytała kolejno radnych z imienia i nazwiska. Wyczytani radni kolejno  wypowiadali słowo ślubuję, ewentualnie ślubuję „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Radny Senior podziękował radnym i stwierdził, że radni, po złożeniu ślubowania objęli mandat radnego Rady Gminy Dopiewo.

 

Lista radnych, którzy złożyli ślubowanie stanowi zał. nr 5 do protokółu sesji.

 

Do pkt. 5.

 

Radny Senior odczytał proponowany porządek obrad I sesji Rady Gminy Dopiewo. Porządek obrad I sesji Rady Gminy Dopiewo doręczony radnym wraz z zaproszeniem na sesję stanowi zał. nr 6 do protokółu sesji.

 

Radny Senior  zwrócił się do radnych z zapytaniem – czy ktoś chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad.

 

Radny Dziembowski – składam wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad o wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo oraz o przewodniczących stałych Komisji Rady.

 

Radny Danielewski -  uważam, że na dzisiejszej sesji powinno nastąpić tylko wybranie Przewodniczącego Rady Gminy, najpierw radni powinni się poznać i wówczas można tworzyć komisje.

 

Radny Senior zwrócił się do radnego Pana Dziembowskiego – czy podtrzymuje wniosek.

 

Radny Dziembowski wniosek podtrzymał.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 8 głosami "za", przy 6 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” , przyjęła wniosek Pana Dziembowskiego.

 

W związku z powyższym  dalszy porządek obrad przedstawia się następująco:

 

 

Porządek obrad  I sesji Rady Gminy Dopiewo po zmianie

 

6.       Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo:

a)      zgłaszanie kandydatów,

b)      powołanie Komisji  Skrutacyjnej,

c)      głosowanie,

d) podjecie uchwały  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy   Dopiewo,

e) przekazanie przewodniczenia obradom sesji Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 

 

7.       Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo.

 a) zgłaszanie kandydatów,

      b) powołanie Komisji  Skrutacyjnej,

      c) głosowanie,

      d) podjecie uchwały  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Gminy Dopiewo.     

 

8.      Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo:

1.  Komisji Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

2.  Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu

3.  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

9.       Wybór członków Komisji:    

1.    Komisji Rewizyjnej

2.    Komisji Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

3.    Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu

4.    Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy.

12.  Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Do pkt. 6.

 

Radny Senior poprosił o podanie z sali kandydatów na przewodniczącego rady Gminy Dopiewo.

Zgłoszono następujące kandydatury:

 

Radna Zofia Dobrowolska

Radny Leszek Nowaczyk

Radny Andrzej Radzik

 

Innych kandydatów nie zgłoszono i Radny Senior zamknął listę zgłaszania kandydatur, a następnie  zapytał czy zgłoszeni kandydaci  wyrażają zgodę.

 

Zgłoszeni kandydaci poprzez oświadczenie wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcje Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo.

 

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

 

Z sali do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:

 

1.      Radną Mariole Waliach,

2.      Radnego Henryka Kapcińskiego

3.      Radnego Sławomira Kurpiewskiego.

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w w/w Komisji.

 

Następnie Radny Senior odczytał skład Komisji Skrutacyjnej i zarządził głosowanie.

 

Rada Gminy  w obecności 15 radnych, 15 głosami „za” przyjęła skład osobowy Komisji Skrutacyjnej.

 

Komisja po ukonstytuowaniu się poinformowała Radę, że funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej pełnić będzie Radny Sławomir Kurpiewski.

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania wg listy radnych.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej objaśnił zasady głosowania.

Członek Komisji zebrał karty do głosowania.

Po przeprowadzonym akcie głosowania tajnego Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z tajnego głosowania i stwierdził, że Przewodniczącym Rady Gminy Dopiewo została wybrana Pani Zofia Dobrowolska.

 

Radny Senior odczytał Uchwałę Nr I/01/06 Rady Gminy w Dopiewie w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dopiewo, która z protokółem Komisji Skrutacyjnej i kartami do głosowania zamkniętymi w kopercie, stanowi zał.  nr 7 do protokółu sesji.

 

Radny Senior złożył gratulacje nowo wybranej Przewodniczącej Rady Gminy i przekazał dalsze prowadzenie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Zofia Dobrowolska podziękowała za zaufanie i podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, aby dalej rozwijała się „nasza mała ojczyzna, nasza Gmina”

Następnie przystąpiła do realizacji dalszego porządku obrad.

 

 

Do pkt. 7.

 

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Dobrowolska poprosiła o podanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo i stwierdziła, że swoją funkcję sprawować  będzie przy pomocy dwóch wiceprzewodniczących.

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji Skrutacyjnej.

 

Z Sali do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono:

 

1.       Radnego Ryszarda Grządzielewskiego

2.       Radnego Andrzeja Radzika

3.       Radną Martę Jamont.

 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w w/w Komisji.

 

 

Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dopiewo.

 

Zgłoszono następujące Kandydatury:

 

Radnego Pana Wiktora Danielewskiego – kandydat nie wyraził zgody.

 

Radnego Henryka Kapcińskiego

Radnego Andrzeja Radzika

Radnego Piotra Dziembowskiego

Radnego Walentego Moskalik

 

Powyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się o podanie nazwiska do pracy w Komisji Skrutacyjnej w miejsce Pana Andrzeja Radzika, którego kandydatura została zgłoszona na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady.

 

Ostatecznie Komisja Skrutacyjna powołana została w następującym składzie:

 

1.       Radnego Ryszarda Grządzielewskiego

2.       Radnego Wiktor Danielewski

3.       Radną Martę Jamont.

 

Komisja po ukonstytuowaniu się poinformowała Radę, że funkcję Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej pełnić będzie Radna Marta Jamont.

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania wg listy radnych.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła zasady głosowania.

Członek Komisji zebrał karty do głosowania.

Po przeprowadzonym akcie głosowania tajnego Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z tajnego głosowania i stwierdził, że  wybrano na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dopiewo, Pana Henryka Kapcińskiego.

Protokół z przeprowadzonego głosowania wraz z kartami do głosowania zamkniętymi w kopercie stanowią zał. nr 8 do protokółu sesji.

 

Radca Prawny Pan Kuligowski poinformował, że należy przystąpić do ponownego głosowania,  aby dokonać wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady.

Komisja Skrutacyjna może pracować w tym samy składzie, jeżeli Rada poprzez aklamacje wyrazi zgodę lub wybrać nową Komisje Skrutacyjną.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie w sprawie składu Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.       Radnego Ryszarda Grządzielewskiego

2.       Radnego Wiktor Danielewski

3.       Radną Martę Jamont.

 

Rada Gminy Dopiewo w obecności 15 radnych 15 głosami „za” , przeciwnych i wstrzymujących nie było powołała w/w osoby do przeprowadzenia tajnego głosowania na stanowisko drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała i rozdała karty do głosowania wg listy radnych.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej objaśniła zasady głosowania.

Na salę obrad przybył Pan Ireneusz Sobiak, który ponownie został wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego.

Przewodnicząca Rady powitała radnego powiatu i pogratulowała wyboru.

 

O głos poprosił Pan Ireneusz Sobiak i oświadczył, że rezygnuje z mandatu radnego Rady Powiatu Poznańskiego, ponieważ zgodnie z przepisami o ustawy o służbach cywilnych nie  może łączyć z funkcji radnego powiatu z pracą na stanowisku Weterynarza Powiatowego. Następnie poinformował, że mandat przejął Pan Bernaczyk ze Stęszewa.

 

Po przeprowadzonym drugim głosowaniu Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół i stwierdziła, że Rada nie dokonała wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego Rady.

 

Protokół z przeprowadzonego głosowania wraz z kartami do głosowania zamkniętymi w kopercie stanowią zał. nr 9 do protokółu sesji.

 

Radca Prawny – należy przeprowadzić kolejne głosowanie.

 

Rada Gminy poprzez głosowanie jednogłośnie 15 głosów „za”  powołała Komisję Skrutacyjną w składzie osobowym bez zmian.

 

Komisja Skrutacyjna, przygotowała i rozdała karty do głosowania.

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła akt głosowania tajnego, poprzez rozdanie kart do głosowania, obliczenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokółu z głosowania.

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania tajnego i stwierdziła, że w wyniku trzeciego głosowania, drugim Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dopiewo, został wybrany, Pan Piotr Dziembowski.

 

Protokół z przeprowadzonego głosowania wraz z kartami do głosowania zamkniętymi w kopercie stanowią zał. nr 10 do protokółu sesji.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego wybrano Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dopiewo i odczytała Uchwałę Nr I/02/06 Rady Gminy Dopiewo w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Pełen tekst uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.

 

Do pkt.8.

 

Radny Sławomir Kurpiewski zgłosił wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o wybór pełnych składów Komisji stałych Rady Gminy, a nie tylko przewodniczących Komisji.

 

Przewodnicząca Rady wniosek poddała pod głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 8 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” wniosek przyjęła do realizacji .

 

Jest to nowy punkt porządku obrad przewodniczących nr 9.

 

 

Następnie przystąpiono do realizacji bieżącego punktu porządku obrad tj. 8.

 

 

Radca Prawny poinformował, że wybór przewodniczących i ich członków komisji odbywa się drodze głosowania jawnego.

 

Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo:

 

1.       Komisji Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 

 Na przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej zgłoszono kandydaturę radnego, Pana Ryszarda Grządzielewskiego.

 

Kandydat wyraził zgodę.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”, stwierdziła, że Przewodniczącym Komisji Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, wybrany został Pan Ryszard Grządzielewski.

Po wyborze dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały.

 

 

2.       Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu

 

Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu

 zgłoszono kandydaturę radnego, Pana Sławomira Kurpiowskiego.

 

Kandydat wyraził zgodę.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”, stwierdziła, że Przewodniczącym Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu, wybrany został Pan Sławomir Kurpiowski .

Po wyborze dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały.

 

 

3.       Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Na przewodniczącego Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszono kandydaturę radnego, Pana Jacka Przybyła.

 

Kandydat wyraził zgodę.

 

Innych kandydatów nie zgłoszono.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 8 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących”, stwierdziła, że Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrany został Pan Jacek Przybył.

 

Po wyborze dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały.

 

Przewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Nr I/03/06 w sprawie przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Dopiewo.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 12 do protokółu sesji.

 

Radca Prawny poinformował, że Komisja Rewizyjna wybierana jest przewodniczących pełnym składzie i że swojego składu wybiera Przewodniczącego Komisji i przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia.

 

Do pkt.9.

 

Wybór członków Komisji:    

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodnicząca Rady  zwróciła się o zgłaszanie Kandydatów.

 

Zgłoszono następujących kandydatów:

 

Radna Krystyna Mikołajczyk – wyraziła zgodę,

Radny Ryszard Grządzielewski – wyraził zgodę,

Radna Marta Jamont – wyraziła zgodę,

Radny Sławomir Kurpiowski – wyraził zgodę,

Radny Jacek Przybył – wyraził zgodę,

Radna Mariola Walich- nie wyraziła zgody,

Radny Wiktor Danielewski - nie wyraził zgody,

Radny Walenty Moskalik - nie wyraził zgody,

Radny Leszek Nowaczyk - nie wyraził zgody,

Radny Wojciech Dorna - nie wyraził zgody

 

O głos poprosił mieszkaniec wsi Gołuski i zapytał radnych dlaczego nie wyrażają zgody na prace w komisjach, skoro zdecydowali się ubiegać o mandat radnego.

 

Nikt z obecnych  nie udzielił odpowiedzi.

 

Przewodnicząca Rady zaproponowała 5 osobowy skład Komisji Rewizyjnej w osobach:

Radna Krystyna Mikołajczyk – wyraziła zgodę,

Radny Ryszard Grządzielewski – wyraził zgodę,

Radna Marta Jamont – wyraziła zgodę,

Radny Sławomir Kurpiowski – wyraził zgodę,

Radny Jacek Przybył – wyraził zgodę,

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Następnie dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały wg kolejności alfabetycznej, który Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, głosów przeciwnych nie było i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr I/04/06 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 13 do protokółu sesji.

 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi wsi Dąbrowa.

 

Mieszkaniec wsi Dąbrowa – obserwuję obrady sesji od początku i jestem zdziwiony tym głosowaniem, uważam, że opozycja powinna być konstruktywna, a w tej Radzie tak nie jest. Jest to niedobry sygnał dla mieszkańców.

 

Przewodnicząca podziękowała za zabranie głosu.

 

Komisji Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

 

Przewodnicząca Rady  zwróciła się o zgłaszanie Kandydatów.

 

Zgłoszono następujących kandydatów:

 

Radny Piotr Dziembowski - wyraził zgodę,

Radny Leszek Nowaczyk - wyraził zgodę,

Radny Wojciech Dorna - wyraził zgodę,

Radny Tadeusz Bartkowiak - wyraził zgodę.

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.

 

Następnie dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały wg kolejności alfabetycznej, który Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, głosów przeciwnych nie było i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr I/05/06 w sprawie powołania członków Komisji  Budżetu, Finansów, Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 14 do protokółu sesji.

 

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu

 

Przewodnicząca Rady  zwróciła się o zgłaszanie Kandydatów.

 

Zgłoszono następujących kandydatów:

Radna Mariola Walich - wyraziła zgodę,

Radna Marta Jamont - wyraziła zgodę,

Radny Andrzej Radzik  - wyraził zgodę,

Radny Henryk Kapciński  - wyraził zgodę,

Radny Walenty  Moskalik - wyraził zgodę,

 

Przewodnicząca rady stwierdziła, że  zgłoszono 5 kandydatów na członków Komisji Oświaty/../, a Komisja ma składać się z 4 członków Komisji i Przewodniczącego, to należy przeprowadzić oddzielne głosowanie nad każdym kandydatem.

 

Wobec powyższego kto z Państwa radnych jest za kandydaturą Radnej  Marty Jamont ?

„Za” głosowało 13 radnych, przeciw 0 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Henryka Kapcińskiego ? 

„Za” głosowało 10 radnych, „przeciw” 0 radnych, 5 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Walentego Moskalik ?

„Za” głosowało 7 radnych, „przeciw” 0 radnych, 8 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Andrzeja Radzika ?

„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, 2 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnej Marioli Walich ?

„Za” głosowało 15 radnych, „przeciwnych” i „wstrzymujących” głosów nie było.

 

Przewodnicząca rady stwierdziła, że najmniej głosów otrzymała kandydatura Radnego Walentego Moskalika. Wobec powyższego ta kandydatura zostaje odrzucona,

 

Następnie dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały wg kolejności alfabetycznej, który Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, głosów przeciwnych nie było i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr I/06/06 w sprawie powołania członków Komisji  Oświaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 15 do protokółu sesji.

 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Przewodnicząca Rady  zwróciła się o zgłaszanie Kandydatów.

 

Zgłoszono następujących kandydatów:

 

1.    Radny Walenty Moskalik - wyraził zgodę,

2.    Radna Krystyna Mikołajczyk - wyraziła zgodę,

3.    Radny Tadeusz Bartkowiak - wyraził zgodę,

4.    Radny Henryk Kapciński - wyraził zgodę,

5.    Radny Wiktor Danielewski - wyraził zgodę,

6.    Radny Andrzej Radzik - wyraził zgodę.

 

W związku z tym, że zgłoszono 6 kandydatów należy się zastanowić ilu członków powinna liczyć Komisja Rolnictwa.

 

Proszę o przegłosowanie – kto jest za tym, aby  Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska liczyła 5 członków Komisji ?

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami „za” , głosów „przeciwnych” nie było i 2 głosach „wstrzymujących” opowiedziała się za 5 osobowym składem Komisji.

 

Wobec powyższego wyniku głosowania poddamy pod głosowanie każdą z podanych kandydatur w kolejności alfabetycznej. 

 

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Tadeusza Bartkowiak ?

„Za” głosowało 10 radnych, „przeciw” 0 radnych, 5 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Wiktora Danielewskiego ?

„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, 2 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Henryka Kapcińskiego ?

„Za” głosowało 10 radnych, „przeciw” 0 radnych, 5 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnej Krystyny Mikołajczak ?

„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, 2 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Walentego Moskalika ?

„Za” głosowało 10 radnych, „przeciw” 0 radnych, 5 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Kto jest za kandydaturą  Radnego Andrzeja Radzika ?

„Za” głosowało 13 radnych, „przeciw” 0 radnych, 2 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

Radca Prawny – głosowanie na 5 i kolejnego kandydata na członka Komisji Rolnictwa nie powinno być przeprowadzone.

 

Przewodnicząca Rady – ustaliliśmy, że głosujemy w kolejności alfabetycznej.

 

Radna Jamont – składam wniosek o rozszerzenie składu osobowego Komisji do 5 członków.

 

Radna Walich  – składam wniosek o rozszerzenie składu osobowego do 6 członków i Przewodniczący Komisji. Proszę o wpisanie do projektu uchwały również Pana Andrzeja Radzika.

 

Radca Prawny – mamy dwa wnioski wzajemnie się wykluczające.

 

Radna Jamont – ja wycofuje wniosek.

 

Przewodnicząca Rady wniosek radnej Walich poddała pod głosowanie.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 13 głosami „za” , głosów „przeciwnych” głosów nie było i 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła wniosek i rozszerzyła skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do 6 członków.

 

Następnie dokonano stosownego wpisu do projektu uchwały wg kolejności alfabetycznej, który Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie jawne.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 13 głosami „za”, głosów przeciwnych” nie było i 2 głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr I/07/06 w sprawie powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pełen tekst uchwały stanowi zał. nr 16 do protokółu sesji.

 

Do pkt.10.

 

Zapytania i wnioski radnych.

 

Zapytań i wniosków nie zgłoszono.

 

Do pkt.11.

 

Wolne głosy.

 

Wójt Gminy, Pan Andrzej Strażyński złożył gratulacje oraz życzenia dobrej współpracy z nowa Rada Gminy Dopiewo.

 

Do pkt.12.

 

Przewodnicząca Rady Gmin, Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i zgodnie z zapisem w Statucie Gminy oświadczyła, że zamyka I sesję Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera  12 stron ponumerowanych kolejno od 1 do nr 12

Jego integralną część stanowią załączniki ponumerowane kolejno od 1 do 16

 

 

 

           Protokółował                                      

Inspektor ds. Rady Gminy i Wójta               

         G. Mikołajczyk

 

                                                                

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2007-01-11 14:12:59
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2007-01-11 14:13:58
Ostatnia zmiana:2007-01-11 14:13:58
Ilość wyświetleń:1519

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij