Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Protokół Nr II/06 rady Gminy Dopiewo odbytej w dn. 05 grudnia 2006 roku

 

 P r o t o k ó ł   Nr II/06

sesji Rady Gminy Dopiewo  odbytej w dniu 5 grudnia  2006 roku

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie

 

 

 

  Sesji przewodniczył:                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                Zofia Dobrowolska

 

 

 

Sesję rozpoczęto o godz. 1405, a zakończono o godz. 1505

 

Obsługę prawną sesji sprawuje:  Adwokat, Jacek Pankiewicz.

 

Przebieg sesji:

 

Do pkt. 1.

 

Otwarcia II  sesji Rady Gminy Dopiewo o godz. 1405, dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska.

 

Do pkt. 2.

 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że na 15 radnych na sesji obecnych, jest 15 radnych. Wobec powyższego Rada Gminy władna, jest do  podejmowania prawomocnych uchwał i rozstrzygnięć.

-        lista obecności radnych, – zał. nr 1

-        stwierdzenie kworum – zał. nr 2

-        lista obecności sołtysów – zał. nr 3

-        lista obecności gości – zał. nr 4

 

 

Do pkt. 3.

 

 

Przewodnicząca Rady, Pani Zofia Dobrowolska odczytała porządek obrad w brzmieniu:

 1. Otwarcie I I sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie kworum
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o przebiegu wyborów Wójta Gminy oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 5. Przyjęcie protokółu I sesji Rady Gminy Dopiewo.

6.      Projekt uchwały w sprawie powierzenia Przewodniczącemu  Rady Gminy Dopiewo wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy.

 1. Zapytania i wnioski radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Po odczytaniu porządku obrad zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy są uwagi od odczytanego porządku obrad i wyjaśniła, że z porządku obrad wycofano projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Dopiewo oraz projekt uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dopiewo.

Projekty powyższych uchwał zostaną przedstawione na następnej sesji Rady Gminy.

 

Radny Nowaczyk -  czy mogę poznać powód wycofania tych projektów uchwał z porządku obrad ?

 

Przewodnicząca Rady – projekty te zostaną poddane pod dyskusję i zaopiniowanie na posiedzeniach stałych Komisji Rady.

 

O głos poprosił Adwokat, Jacek Pankiewicz i wyjaśnił, że zgodnie ze  Statutem Gminy zmiana porządku obrad może nastąpić bezwzględną większością głosów tj. 50% + 1 pełen głos.

Wątpliwość: czy zmiana porządku obrad może nastąpić bez zdanego głosowania, skoro porządek obrad został radnym doręczony. Przepisy jasno mówią, że Rada może wprowadzać zmiany do porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady.

Następnie wyjaśnił  bezwzględną większość – przy składzie 15 radnych 9 głosów powinno być „za.”

Wobec powyższego przy zmianie porządku obrad proszę mieć to na uwadze.

Powyższą wypowiedź poparł orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego i stwierdził, że każdy może to przeczytać.

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że wobec takich wątpliwości należy zarządzić przerwę w obradach w celu ustalenia stanowiska Rady.

 

Radny Kurpiewski -  czy bezwzględna większość to 9 głosów ?

 

Adwokat Pankiewicz – 9 , bo nie może być 7,5 + 1 pełen głos, nie może być 8,5 tylko 9.

 

Przewodnicząca Rady Gminy – będziemy dyskutować nad projektami uchwał na sesji, jeżeli one mają być podjęte.

 

Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się do Pana Pankiewicza, czy te uchwały też zapadają większością głosów ?

 

Adwokat – uchwały te podejmowane są zwykła większością głosów.

 

Przewodnicząca Rady – podziękowała za wyjaśnienie.

 

Przewodnicząca Rady, od kiedy obowiązuje wykładania Trybunału Konstytucyjnego ?

 

Adwokat – jest to orzeczenie z dnia 20 września 1995 roku ( OTK-A z 1995/1/7 wraz z uzasadnieniem oraz mam do wglądu artykuł, który to wyjaśnia), to będzie sprawdzał Wojewoda i może się okazać, że to co było podjęte po zmianie porządku obrad, może się wypowiedzieć, że to było nieważne, bo zmiana porządku obrad  nastąpiła niezgodnie z przepisami, bez bezwzględnej większości głosów, a wszystkie komisje były wybrane przy zmianie porządku obrad.

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach.

 

Po wznowieniu obrad Przewodnicząca Rady poinformowała, że wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady, Wójtem Gminy Dopiewo i Panem Pankiewiczem uzgodnione zostało następujące rozwiązanie. „ Wobec braku pełnej interpretacji, co do bezwzględnej ilości głosów, proponujemy ograniczenie porządku obrad do następujących punktów:

 

 1. Otwarcie I I sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej o przebiegu wyborów Wójta Gminy oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 5. Przyjęcie protokółu I sesji Rady Gminy Dopiewo.
 6. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Radny Dorna - czy przyjęcie protokółu jest zasadne, jeżeli mamy wątpliwości? Czy nie odłożyć przyjęcia protokółu I sesji na kolejne posiedzenie i przyjąć dwa protokóły?

 

Inspektor ds. Rady Gminy – uważam, że protokół należy poddać pod głosowanie, ponieważ jest to stwierdzenie, że I sesja się odbyła, a protokół jest sporządzony.

 

Protokół, jest świadectwem tego, co było na I sesji dlatego należy ten protokół przyjąć.

 

Innych uwag nie zgłoszono i Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad II sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych 14 głosami „za” , „przeciwnych” głosów nie było i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła porządek obrad II sesji.

 

Do pkt. 4.

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, Panią Ewę Mańczak o przedstawienie informacji dot. przebiegu wyborów na Wójta Gminy Dopiewo oraz o wręczenie zaświadczenia o wyborze Wójta Gminy Dopiewo.

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Ewa Mańczak przedstawiła sprawozdanie  z wyborów Wójta Gminy Dopiewo przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 roku.

Sprawozdanie stanowi zał. nr 5 do protokółu sesji.

 

Po odczytaniu sprawozdania Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła zaświadczenie o wyborze Panu Andrzejowi Strażyńskiemu, Wójtowi Gminy Dopiewo oraz  złożyła gratulacje.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym,  nastąpi teraz  złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Dopiewo i poprosiła wszystkich o powstanie,  a  Wójta Gminy Dopiewo, Pana Andrzeja Strażyńskiego o złożenie ślubowania.

 

Pan Andrzej Strażyński złożył ślubowanie.

 

„Obejmując urząd Wójta  Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” i dodał  „Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Przewodnicząca Rady Gminy,  stwierdziła, że Rada Gminy Dopiewo przyjęła ślubowanie Wójta Gminy Dopiewo Pana Andrzeja Strażyńskiego.

 

Następnie Przewodnicząca Rady wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wręczyli wiązankę kwiatów i złożyli Wójtowi gratulacje,  życząc sukcesów i wiele satysfakcji ze sprawowanego urzędu.

 

Przewodnicząca Rady złożyła również gratulacje  Panu Radosławowi Przestackiemu, który w wyborach na stanowisko wójta gminy  otrzymał ok. 40 % ważnych głosów.

Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Wiceprzewodniczącymi  wręczyli wiązankę kwiatów i pogratulowali poparcia mieszkańców Gminy.

 

 

Do pkt. 5.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w Biurze Rady oraz przed sesją dostępny był protokóły  z  I  sesji Rady Gminy i  zapytała , czy są uwagi do protokółu. Jeżeli uwag nie ma, to uznaj, ze można podjąć głosowanie.

 

Przewodnicząca Rady zapytała, kto jest za przyjęciem protokółu z I sesji.

 

Rada Gminy w obecności 15 radnych, 11 głosami „za”, głosów „przeciw” nie było i 4 głosach „wstrzymujących” przyjęła protokół I sesji Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 listopada 2006 roku.

Wobec powyższego głosowania przewodnicząca Rady stwierdziła, że protokół został przyjęty większością głosów.

 

Radny Nowaczyk -   uzasadnił dlaczego wstrzymywał się w jednym i drugim głosowaniu.

 Uważał, że mimo wszystko protokół nie powinien być przyjmowany w związku z wątpliwościami, jakie mamy. Przyjmując protokół dajemy wyraz tego, że wszystko było dobrze, że pozytywnie oceniamy głosowania na I sesji. Powiedział przepraszam, to jest niezależne od sytuacji i stwierdził, że  Pan Mecenas wysunął wnioski,  dlatego  postanowił się wstrzymać.

Tak samo w pierwszym głosowaniu, było to niespodziewane, w związku z tym, także wstrzymał się od głosu. Jednocześnie wyjaśnił, że jego zdaniem zasadnym i bardzo stosownym byłoby odłożenie sesji o dzień lub dwa i wówczas można było kontynuować dalej pracę Rady nad uchwałami oraz stwierdził, że jego zdanie jest takie , a nie inne.

 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że podczas przerwy w obradach taka możliwość była rozważana, jednakże uznano, że właściwym będzie  jeszcze na dzisiejszej sesji przyjęcie  ślubowania od nowo wybranego Wójta Gminy Dopiewo.

Reasumując Przewodnicząca Rady stwierdziła, że każdy ma prawo do własnego zdania. 

 

 

Do pkt. 6.

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zofia Dobrowolska stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany i dokonała zamknięcia II sesji Rady Gminy Dopiewo.

 

Protokół zawiera 5 załączników.

 

Protokół zawiera 5 stron, ponumerowanych od 1 do 5.

 

 

           Protokółował                                      

Inspektor ds. Rady Gminy i Wójta               

         G. Mikołajczyk

 

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-12-22 08:04:31
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-12-22 08:06:09
Ostatnia zmiana:2007-01-11 14:16:01
Ilość wyświetleń:1312

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij