Uchwała Nr LIV/431/06

                        Rady Gminy Dopiewo

                        z dnia 29 maja 2006 r.

 

w sprawie przejęcia zadań inwestycyjnych z zakresu właściwości powiatu

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 2 pkt 11, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128), Rada Gminy Dopiewo uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.Przyjmuje się do realizacji zadania inwestycyjne z zakresu właściwości powiatu pod nazwami:

  1. „Budowa chodnika w Konarzewie ul. Kościelna”,
  2. „Budowa chodnika w Konarzewie ul. Szkolna”,
  3. „Budowa chodnika w Dopiewie ul. Poznańska”.

 

§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na mocy porozumienia zawartego przez Wójta Gminy z Zarządem Powiatu.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


            Uzasadnienie do uchwały Nr LIV/431/06

                        Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 maja 2006 r.

 

 

W związku z nieuwzględnieniem przez Powiat Poznański w planie finansowym na 2006 r. zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dopiewo, w celu realizacji inwestycji polegających na budowie chodników w Konarzewie przy ul. Szkolnej i Kościelnej oraz chodnika w Dopiewie przy ul. Poznańskiej, konieczne jest ich zrealizowanie i sfinansowanie w całości przez Gminę Dopiewo. Przewidywane koszty całkowite inwestycji wynoszą odpowiednio: budowa chodników w Konarzewie - 206.000 zł, budowa chodnika w Dopiewie - 350.000 zł.

Ponieważ planowane prace dotyczą chodników na odcinkach znajdujących się na terenie Gminy i z dokonanych inwestycji korzystać będą przede wszystkim jej mieszkańcy, którzy złożyli liczne wnioski w tej sprawie, podjęcie uchwały jest uzasadnione.