U c h w a ł a   Nr LIV/430/06

                                                   Rady Gminy Dopiewo

                                                   z dnia 29 maja 2006 r.

 

 

                                                w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dopiewo.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r.  Nr 23, poz. 220, Dz. U.  Nr 62, poz. 558, Dz. U.  Nr 113, poz. 984, Dz. U.  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717,  Dz.. U.   Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004  Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, Dz. U. Nr 214, poz. 1806) oraz Statutu Gminy Dopiewo ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 74 poz. 1607 z dnia 25 maja 2004r. Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

 

§1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 29 marca 2006 r. złożonej przez ........................ zam.  w .................. oraz przez ...................... zam. w ........................ w sprawie  wydania decyzji o warunkach zabudowy na działce nr 35/3 położonej w Dąbrowie, rejon ul. Batorowskiej i Bukowskiej,  uznaje się skargę za bezzasadną.                                                                                                                                                                

 

 

§ 2. O załatwieniu skargi należy powiadomić skarżących, podając uzasadnienie do  sposobu załatwienia skargi.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu 25 maja 2006 r. przeprowadziła szczegółową analizę dokumentów dotyczących ustalenia warunków zabudowy na działce nr ewid. 35/3 budynku magazynowego w granicy z działkami 35/5 i 35/6 przy ul. Batorowskiej w Dąbrowie.

Z ustaleń wynika, że w dniu 19 stycznia 2006 r. do  Urzędu Gminy  wpłynął wniosek Panów ........................... (inwestor) w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla w/w inwestycji.

Do wniosku dołączone zostały kopie aktów notarialnych potwierdzających zgodę poprzedniego właściciela sąsiedniej nieruchomości na budowę w granicy.

W dniu 20 stycznia 2006 r. wszczęto postępowanie w powyższej sprawie pismem oznaczonym znakiem - RB/7331/011/K/2006 r.

 Państwo ...................... w dniu 3 lutego złożyli pismo, w którym nie zgadzają się na lokalizację obiektu  w granicy z ich nieruchomością.

W dniu 13 lutego 2006 r. Wójt Gminy wysłał zawiadomienie o rozprawie administracyjnej w przedmiotowej sprawie i wyznaczył termin rozprawy w dniu 28 lutego 2006 r.

Państwo ................... pisemnie w dniu 23 lutego 2006 r. zawiadomili, że będą nieobecni na rozprawie.

W dniu 2 lutego 2006 r. wydane zostało przez zarządcę drogi postanowienie o uzgodnieniu decyzji.

W dniu  3 marca 2006 r. tut. Urząd Gminy zgodnie z art. 10 § 1 powiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji oraz materiałami zebranymi w sprawie.

Pan ................ w dniu 8 marca 2006 r.  złożył  pismo informujące, że w terminie 14 dni ustosunkuje się do przedmiotowej  sprawy.

W dniu 16 marca 2006 r. wpłynęło kolejne pismo Państwa ................. , w którym podtrzymują swój sprzeciw na ustalenie warunków zabudowy w granicy z ich nieruchomością.

 Jak wynika z dokumentów w dniu 21 marca 2006 r. Wójt Gminy Dopiewo wydał decyzję o warunkach zabudowy zgodnie z wnioskiem inwestora.

W dniu  3 kwietnia 2006 r. wpłynęło odwołanie Państwa ...................... od decyzji Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu.

 Wójt Gminy w dniu  z 10 kwietnia 2006 r. przesłał odwołanie wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W piśmie skierowanym do SKO Wójt Gminy wyjaśnił, że  decyzja została wydana zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Spełnione zostały wszystkie warunki art. 61 ust. 1, przede wszystkim pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – co najmniej jedna działka dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Spełnione zostały również warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - § 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 i 8.1.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w § 12 ust. 3 dopuszcza budowę w granicy, jeżeli nie jest możliwe zachowanie odległości ze względu na rozmiary działki. Trójkątny kształt wnioskowanej działki stwarza w tym przypadku określone trudności dla inwestora. Dodatkowym argumentem jest fakt, że odwołujący się  Państwo ....................., kupując sąsiednią nieruchomość zgodzili się na zabudowę w granicy przez właściciela sąsiedniej nieruchomości.

Warunki ustalone w akcie notarialnym są wiążące dla wszystkich stron, które go podpisują.. Odwołujący się od decyzji starają się ten fakt bagatelizować. Odrzucając niewygodne dla siebie zapisy w akcie notarialnym.  Odwołujący podważa tym samym wiarygodność tego typu dokumentów.

Komisja zbadała również zarzut dotyczący niewłaściwego adresowania korespondencji i uznała, że  jest on  bezpodstawny.

Urząd wysyła korespondencję stronom postępowania na adresy przez nich podane i znajdujące się w posiadaniu Urzędu. W przypadku, jeśli strona żąda przesyłania korespondencji na inny adres, niż jest w posiadaniu Urzędu Gminy, to powinna o tym niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy,  czego w tym wypadku nie uczyniono. 

Art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że decyzję o warunkach zabudowy w odniesieniu do tego samego terenu, można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, tak więc ten sam wnioskodawca może wystąpić dowolną ilość razy o ustalenie różnych warunków zabudowy dla tej samej nieruchomości.

Art. 63 ust. 2 stanowi, że decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności oraz interesu osób trzecich. Z chwilą, gdy na podstawie jednej z wydanych decyzji o warunkach zabudowy wydane zostanie ostateczne pozwolenie na budowę, pozostałe decyzje o warunkach zabudowy wygasają. W tym wypadku nie ma więc zastosowania art. 110 KPA.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji oraz jej szczegółowej analizie stwierdziła, że w jej ocenie skarga na działalność Wójta Gminy jest bezzasadna.

 Wobec powyższych ustaleń Komisja poprzez głosowanie stwierdziła, że na sesji Rady Gminy przedłoży projekt uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.