U c h w a ł a   Nr LI/409/06

                                                           Rady Gminy Dopiewo

                                                           z dnia 20 marca  2006r.

 

 

w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. przeprowadzenia analizy sieci autobusowej  komunikacji gminnej.

 

Na podstawie art. [UG1] 21 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy Dopiewo uchwała co następuje:

 

 

§ 1. 1.   Powołuję się Doraźną Komisję Rady Gminy ds. przeprowadzenia analizy sieci autobusowej  komunikacji gminnej, zwaną dalej Komisją.

 

2. Zadaniem Komisji jest dokonanie analizy organizacyjno - ekonomicznej autobusowej komunikacji gminnej.

 

 

§ 2. W skład Komisji wchodzą następujące osoby :

1.      Pan Andrzej Baranowski 

2.      Pani Danuta Czarnecka

3.      Pan Wojciech Dorna

4.      Pan Stanisław Józefczyk

5.      Pan Zbigniew Nowicki

 

 

§ 3. Radnym biorącym udział w pracach doraźnej Komisji przysługują diety na zasadach określonych w Uchwale Nr II/9/02 Rady Gminy Dopiewo z dnia 2 grudnia 2002r.

 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dopiewo.

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.