Uchwała Nr LII/413/06

    Rady Gminy w Dopiewie

   z dnia 10 kwietnia 2006r.

w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla

radnych i sołtysów.

 

 

Na podstawie art.25 ust. 4 i 37 „b” ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441),  Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. Radni i sołtysi delegowani w podróż służbową  otrzymują zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2000r. w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).

 

§ 2. Termin i miejsce wykonywania podróży służbowej dla radnych określa przewodniczący rady w poleceniu wyjazd służbowego, dla przewodniczącego rady czynności tej dokonuje wiceprzewodniczący rady, a dla sołtysów wójt gminy.

 

§ 3. W przypadku wyrażenia zgody na odbycie podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy, radnym i sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży według stawek za kilometr, określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. (Dz.U.27, poz.271 z późn. zm.)

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.