Uchwała Nr XLIX/386/06

Rady Gminy Dopiewo

 z dnia 30 stycznia 2006 r.

                w sprawie : Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Dopiewo.

 

Na podstawie art. 4 i art.  6 ust 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996. Nr 132, poz. 622, z 1997, Nr.121, poz.770, Dz.U.Nr. 60, poz. 369, z 2000,  Nr.22, poz.272,   z 2001, Nr.100, poz.1085,  Nr.154,  poz.1800, z 2002. Nr 113,  poz.984,  z 2003, Nr 7, poz.78,  z 2004.,  Nr 96,  poz.959, Nr.173, poz.1808,  z 2005. Nr 85, poz.729, Nr.175,  poz.1458)oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591,z 2002 Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984,  Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz. 1271,  z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, ,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

 

Rozdział 1Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Uchwała ustala szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości                                            znajdujących się w Gminie Dopiewo.

2.      Postanowienia uchwały są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy  z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622,  z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).

 

§2.  Ilekroć w Uchwale jest mowa o:

1.    właścicielach nieruchomości-należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, dzierżawców, osoby i jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, podmioty lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 1994r. Nr 85, poz. 388) inne podmioty władające nieruchomościami

2.    odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w  gospodarstwach domowych

3.      odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady komunalne,

4.      bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów

5.      zbiornikach bezodpływowych rozumie się przez to instalacje i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania

6.      zakładzie utylizacji odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć legalnie działający obiekt służący prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; w szczególności mogą to być składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, surowców wtórnych, punkty zlewne odpadów ciekłych,

7.      firmie wywozowej - należy przez to rozumieć zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę, w rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadającego  zezwolenie na wykonywanie usług odbierania, transportu odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych

8.      odpadach niebezpiecznych-należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska.

9.      zwierzętach gospodarskich –należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych

10.   zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza

11.  chodniku – należy przez to rozumieć wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości

12.   zwartej zabudowie – należy przez to rozumieć działki gruntu o powierzchni do 800 m2 zabudowane budynkiem mieszkalnym

 

§3. Uchwała obowiązuje w szczególności :

  1. właścicieli nieruchomości
  2. kierowników budów
  3. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej
  4. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy

 

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach użytku publicznego

 

§ 4. 1.Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku, czystości oraz        

          należytego stanu  sanitarno - higienicznego nieruchomości.

      2. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z 13 września 1996 r. o        

          utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania 

          ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeń z chodnika.

 

§ 5. 1.  Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w      

            miejsce   

            nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub  

            co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z

            chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2.      Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady,                                z zachowaniem postanowień § 16 ust. 2 i 3.

3.      Zakazuje się zgarniania, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

4.      Obowiązki określone w ust. 1 - 3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników.

 

§ 6. 1.Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku

          publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na

          śmieci i systematycznego ich       opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.

2.      Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu   drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późniejszymi zmianami) oraz, w odniesieniu do przystanków   komunikacji publicznej, przedsiębiorców korzystających z takich przystanków.

3.      W przypadku zabrudzenia powierzchni jezdni powstałego podczas transportu materiałów sypkich bądź   też obornika przewożący w/w materiały powinien niezwłocznie oczyścić nawierzchnię jezdni.

 

§7  Mycie oraz doraźne i regularne  naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i    

       warsztatami  samochodowymi :

1.    jest zabronione poza nieruchomościami w szczególności na ulicach, chodnikach w parkach i lasach,

2.    powinno odbywać się w sposób umożliwiający usunięcie odpadów i ścieków do miejsc do tego wyznaczonych zgodnie z niniejszą uchwałą,

3.    zabronione jest odprowadzanie ścieków powstających przy myciu oraz w trakcie napraw i regulacji samochodów bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych oraz gleby.

 

§ 8  W celu utrzymania czystości na terenie nieruchomości właściciel zobowiązany jest do :

1.     systematycznego wykaszania traw, chwastów, pielęgnacji drzew i krzewów na nieruchomościach

2.     zabrania się wypalania traw i trzcinowisk, spalania tworzyw sztucznych, gumy

3.    utrzymania w należytym stanie technicznym i estetycznym nieruchomości : ogrodzenia zabudowań domowych oraz  innych zabudowań, 

 

 

Rozdział 3

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 

§ 9. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w    

           urządzeniach       odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast  

           nieczystości ciekłe, nieodprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej

            oczyszczalni ścieków, w zbiornikach  odpowiadających wymaganiom wynikającym z 

            przepisów odrębnych.

2.      Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób selektywny, wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady     

      gospodarowania takimi  odpadami określają przepisy ustawy o z dnia 27 kwietnia 2001 r.    

      o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628).

 

§ 10. 1. Pojemniki na odpady komunalne  należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno

             dla ich użytkowników jak i dla pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący

             nadmiernych       uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2.      Pojemniki powinny być ustawiane w obrębie nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać  w   czystości.

3.      Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

 

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany do zawarcia pisemnej umowy w zakresie

             odbierania odpadów komunalnych  zapewnić pracownikom firmy wywozowej dostęp do

             pojemników   w czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób umożliwiający

             opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów

2.      Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także  opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z tym, że właściciele nieruchomości nie mają obowiązku zawarcia umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych dokumentując  ich opróżnianie poprzez okazanie dowodu dokonania usługi wywozu nieczystości płynnych przez firmę wywozową .

 

§ 12. 1. Stałe odpady komunalne  muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach

             uzgodnionych z  firmą wywozową.

2.      Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

3.      Podczas odbierania odpadów z terenu nieruchomości uprawiony podmiot zostawia “dowód wywozu nieczystości”. Należy go zachować przez okres co najmniej jednego roku i przedstawić w przypadku  kontroli.

4.      Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych do gromadzenia    

ścieków komunalnych przez właścicieli nieruchomości oraz  wylewania tych nieczystości poza stacjami zlewnymi 

 

§ 13. 1. Wykonywanie przez właścicieli obowiązków wynikających z zapisów niniejszego 

             regulaminu podlega kontroli, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wykonuje tych

             obowiązków  Wójt Gminy Dopiewo wyda decyzję administracyjną nakazującą ich 

             wykonanie,

2.      Osoby, które samowolnie będą usuwać odpady w miejsca do tego nie przeznaczone zostaną obciążone kosztami likwidacji nielegalnych składowisk oraz zostanie skierowany wobec tych osób wniosek o ukaranie

 

 

Rozdział 4

Rodzaje urządzeń przeznaczonych  do gromadzenia odpadów

 

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenie      

              odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy      

              wywozowej  lub  w   inny  sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym  

              podmiotem.

2.      Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia ich do istniejącej kanalizacji   

       sanitarnej nie dotyczy to sytuacji, kiedy nieruchomość wyposażona jest w przydomową

       oczyszczalnie ścieków. Na terenach nie skanalizowanych właściciele nieruchomości mają

       obowiązek gromadzenia nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych lub

       odprowadzać je do przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

§15.1. Odpady komunalne  mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach   

           lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

2.      Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych  mogą mieć pojemność od 110 litrów do 1100 litrów

3.      Pojemniki na odpady komunalne  służą wyłącznie do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

4.      W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa.

5.      Kosze na odpady, ustawiane na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych   terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

      1)  nie należy montować koszy w miejscach utrudniających swobodne poruszanie się,

      2)   pojemność koszy montowanych na stałe nie powinna przekraczać 50 litrów

    

§ 16  Minimalna pojemność pojemników wynika z przyjętych poniżej założeń ;

1.      dla budynków mieszkalnych 15 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każda nieruchomość

2.      dla szkół, przedszkoli 3 l na każdego ucznia, pracownika, dziecko

3.      dla lokali  handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal

4.      dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne

5.      dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, biurowych pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników

6.      dla hoteli, pensjonatów, zakładów opieki zdrowotnej 20 l na każde łóżko

7.      dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem

 

§17. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie

             sanitarnym  i       technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i   

             powodowania zagrożeń  dla       zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek 

             utrzymywania ich w czystości .

2.      Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także  odpadów z działalności gospodarczej.

3.      Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).

4.      Obowiązki określone w ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach   publicznych, przystankach autobusowych oraz innych terenach użytku publicznego.

 

§ 18 Odpady komunalne niemieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów

        powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości lub w specjalnie

        do tego dostosowanych kontenerach, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości   

        przez osoby do tego uprawnione  i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach                   

        uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład ich utylizacji jednak nie    

        później niż w terminie jednego miesiąca . Odpady  zawierające azbest wymagają specjalnego 

        postępowania określonego w przepisach odrębnych

 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w

             szczególności  szkła białego i kolorowego, opakowań  plastikowych, makulatury

2.      Dopuszcza się unieszkodliwianie odpadów ulęgających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w sposób nie stwarzający uciążliwości dla terenów sąsiednich

3.      Gmina będzie podejmować działania w celu organizacji  systemu zbiorki odpadów segregowanych, niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych

 

Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

 

§ 20.1. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów     

            ulęgających biedegradacji kierowanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów

            wytworzonych w 1995 roku około 611 Mg

         1)  do 31 grudnia 2010 roku nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów    

              ulęgających biodegradacji

         2) do 31 grudnia 2013 roku  nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów    

              ulęgających biodegradacji

         3) do 31 grudnia 2020 roku nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów    

              ulęgających biodegradacji

 

 

Rozdział 6

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

 

§ 21. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są   

             zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w

             szczególności  do niepozostawiania ich  bez dozoru, jeżeli  zwierzę to nie jest należycie     

             uwiązane lub  nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w 

             sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia  z niego. Właściciele są

             zobowiązani do poddawania zwierząt okresowym szczepieniom.

2.       Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny   dla człowieka lub zwierzęcia.

 

§ 22. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy

         2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego,     

             placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego     

             oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).

 

§ 23.1. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 

             zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków

             służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, 

             chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.

2.     Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy

      dla dzieci.

 

 

 

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich

 

§ 24.1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad

            określonych       w niniejszej uchwale.

2.      Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych

3.      Padłe zwierzęta  gospodarskie należy przekazywać odpowiednim podmiotom zajmującym  utylizacją zwłok zwierzęcych

 

 

Rozdział 8

zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 25.1.Na terenach  wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt

           gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości :

              a) o zabudowie wielorodzinnej (budynek zawierający powyżej  czterech mieszkań lub    

                  zespół takich  budynków) z wyjątkiem nieruchomości gdzie znajdują obiekty  

                  gospodarskie przeznaczone do tego  celu  nie kolidujące z przepisami prawa           

                  budowlanego

      b) nieruchomościach na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej

             2. na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  zabrania się                                        

                 utrzymywania  bydła, trzody chlewnej, koni, owiec, kóz oraz prowadzenia ferm drobiu i       

                 zwierząt futerkowych,  dopuszcza się utrzymywanie na takich terenach drobiu,

                 w liczbie  do 20 szt. oraz królików w liczbie do 20 szt.

      3.Przepisy § 25 pkt. 2 nie  dotyczą  nieruchomości które stanowią gospodarstwo rolne w     

         rozumieniu przepisów odrębnych

 

 

Rozdział 9

Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

 

§ 26 W przypadku zaistnienia konieczności deratyzacji na określonym obszarze - Wójt Gminy

        wyznaczy obszar i termin jej przeprowadzenia, podając to do publicznej wiadomości poprzez    

        obwieszczenie.

 

 

 

 

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

 

§ 27.1. Wójt Gminy Dopiewo  wyznaczy osoby fizyczne lub inne podmioty upoważnione do 

            kontroli stanu zbiorników       na nieczystości płynne oraz podejmie działania mające na celu

            likwidację nieszczelnych szamb  i       nielegalnego odprowadzania ścieków do ziemi, wód

            otwartych lub kanalizacji deszczowej.

2.      Właściciele nieruchomości na żądanie upoważnionej przez Wójta Gminy Dopiewo  zobowiązani są do okazania dowodów dokonywania wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości przez   uprawniony podmiot.

 

§ 28  Naruszenie przepisów Uchwały podlega karom przewidzianym w ustawie o utrzymaniu                        

         czystości i porządku  w gminach

 

§ 29 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

§ 30 Traci moc Uchwała Nr  L/445/02 z dnia 25 marca 2002r.w sprawie szczegółowych zasad czystości i porządku w Gminie Dopiewo

 

§ 31 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Rada Gminy Dopiewo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIENIE

 

 

 

Przepis art. 4 ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z póżn. zm.) nakłada na gminę obowiązek określenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie  Gminy Dopiewo. Zmiany w obowiązujących przepisach w powyższym zakresie  w szczególności wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458) zobowiązują gminę do podjęcia niniejszej uchwały. Projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, który pismem z dnia 17 stycznia 2006 r. Nr HK-2-050/9-5/06. zaopiniował ją pozytywnie.