Załącznik do Uchwały XLIX/397/06

Rady Gminy Dopiewo

z 30 stycznia 2006r


                                            Plan pracy Komisji Rewizyjnej  na 2006 rok

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

 Okres realizacji tematów

1.         

Ustalenie planu pracy Komisji  na  2006 r .

 

I kwartał

2.         

Prowadzenie kontroli na każdorazowe  zalecenie Rady Gminy Dopiewo - cały rok

 

 

 

3.         

Kontrola realizacji planu finansowego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie

 

4.         

Kontrola realizacji zadań w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

5.         

Kontrola realizacji planu finansowego  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  za 2005 rok.

 

6.         

Kontrola wykonania uchwały rady Gminy dot. Programu Współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2005r.

 

7.         

Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał za 2005 rok

 

8.         

Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół oraz GZEAS za 2005 rok.

 

9.         

Kontrola realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki w Dopiewie za 2005 rok.

 

10.      

Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Dopiewo w 2005 roku

 

11.      

Kontrola realizacji inwestycji na terenie gminy Dopiewo w 2005 roku ,

 

 

12.      

Kontrola Zarządzeń Wójta Gminy Dopiewo za 2005r. w zakresie procedur przetargowych  oraz dot. budżetu Gminy

 

13.      

Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za rok 2005. Sprawozdania

Rb -  z dochodów i wydatków za 2005r.

 

 

14.      

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu podatków od osób fizycznych
i prawnych oraz sposób i efekt egzekucji należności.

 

15.      

Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2005r.

      -   kontrola realizacji

          dochodów,

      -   kontrola realizacji

          wybranych wydatków

 

 

16.      

Sporządzenie wniosku o uchwalenie absolutorium za rok 2005.

 

17.      

Analiza sposobu pozyskiwania środków pozabudżetowych .

 

II kwartał

18.      

Kontrola działań z zakresu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska – sprawozdanie kadencyjne

 

19.      

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 roku

 

20.      

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

III kwartał

21.      

Omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy

 

22.      

Zapoznanie się z wykonaniem budżetu za rok 2005.

 

 

23.      

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 roku