Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  XLIX/398/0
Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006r

 

 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2006 rok

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

Okres realizacji tematów

1.       

Opracowanie planu pracy na 2006 rok

I kwartał

2.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

 

3.       

Zaopiniowanie Regulaminu utrzymania porządku i czystości w  Gminie

 

4.       

Zaopiniowanie Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków

 

5.       

Przedstawienie sprawozdania z aktualności „studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

6.       

Omówienie inwestycji realizowanych przez Gminę oraz zapoznanie się z przebiegiem robót.

II kwartał

7.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

III kwartał

8.       

Zaawansowanie robót dot. budowy  kanalizacji sanitarnej

 

9.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

 

10.   

Omówienie wykonani budżetu za I półrocze 2006r.

 

11.   

Przedstawienie stanu dróg dojazdowych do terenów rolnych

IV kwartał

12.   

Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w 2006r.

 

13.   

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

 

14.   

Wypracowanie założeń do projektu budżetu gminy na 2007 rok.

 

15.   

Omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy