Uchwała Nr XLIX/396/06
                                                           Rady Gminy Dopiewo
                                                        z dnia  30 stycznia 2006r.


                               w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2006.


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002r.,  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806,  Nr 153 poz.1271, Dz. U. z 2003r.,  Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz. U. z 2004r.,   Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441), Rada Gminy uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się plan pracy Rady Gminy Dopiewo na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.